villkor

Allmänna villkor för kredittagare

Villkoren gäller endast för P2P kunder, senast fastställda 2019-10-31.

1. Corpia och Tjänsten

Corpia AB, org.nr 559060-1919, med adress Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm (”Corpia”), tillhandahåller en förmedlingstjänst och agerar som mellanman mellan å ena sidan Kredittagare som är i behov av finansiering och vill låna pengar och å andra sidan Investerare som har ett investeringsbart kapital och kan låna ut pengar. Corpias förmedlingstjänst tillsammans med därtill hörande tjänster såsom att bistå Kredittagare och Investerare med framtagande av kreditbedömning av Kredittagare, upprättande av avtal, administration av in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar (inkl. inkassotjänster) utgör i dessa villkor den tjänst som tillhandahålls av Corpia (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls via Corpias plattform som nås genom hemsidan www.corpia.se (”Webbplatsen”).


Corpia har hos Finansinspektionen ansökt om och erhållit undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Corpia tillhandahåller därmed betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör vilket innebär att Corpia står under Finansinspektionens tillsyn. Corpia är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2010:751) om betaltjänster och andra författningar som reglerar dess verksamhet samt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser. Vidare följer Corpia den svenska marknadsföringslagen och står under Konsumentverkets tillsyn vad avser reklam och marknadsföring.

2. Definitioner

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse:

”Amorteringsbelopp”

Det belopp som ska betalas på varje Amorteringsdag och som inkluderar amortering av Kredit samt upplupen ränta.

”Amorteringsdag”

Den eller de dagar som följer av Kreditavtalet och på vilka Amorteringsbelopp förfaller till betalning. 

”Avtalspaket”

De avtal som ingås mellan å ena sidan Kredittagare och eventuell tredje man (vad gäller Säkerhet), och å andra sidan en eller flera Investerare, avseende en specifik Kredit och som består av Kreditavtal och eventuellt Säkerhetsavtal samt, i tillämpliga delar, dessa Villkor och Corpias Allmänna villkor för Investerare.

”Bankdag”

Alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

”Bankkonto”

Det konto i svensk bank som Kredittagaren angivit vid ansökan om godkännande som Kredittagare och som under hela avtalsperioden ska tillhöra och vara registrerat i Kredittagarens namn och användas för samtliga in- och utbetalningar i samband med Tjänsten. Med ”Bankkonto” avses också i förekommande fall Kredittagarens bankgiro. 

”Borgensman”

Den person som i ett Borgensåtagande ställer borgen för Kredittagares skyldigheter.

Borgensåtagande”

Det avtal om borgen, med därtill hörande allmänna villkor, som en Borgensman ingår till säkerhet för Kredittagares förpliktelse enligt Kreditavtal.

 ”Corpia” 

Corpia AB, org.nr 559060-1919 och, i förekommande fall, sådan tredjepart som Corpia, i förekommande fall, har lämnat uppdrag till i enlighet med Villkoren.

  ”Corpiaprofil”

Det individuella och virtuella konto som en Kredittagare erhåller i samband med Corpias godkännande som Kredittagare och som nås via Webbplatsen genom inloggning med användning av Bank-ID och på vilken Kredittagaren finner information om bl.a. behållning av likvida medel och sammanställning av pågående och genomförda transaktioner, pågående Kreditansökningar och annan relevant information om och hänförlig till Tjänsten samt vid var tid relevanta Avtalspaket till vilka Investeraren är part.

”Investerare”

Varje enskild fysisk eller juridisk person som har blivit godkänd av Corpia att få använda Tjänsten och har lämnat kredit eller avser att lämna kredit till en Kredittagare genom användning av Tjänsten. 

”Justerat Belopp”

Storleken på det kreditbelopp uppgående till visst nominellt belopp i svenska kronor som framgår av Kreditansökan efter att Kredittagaren begärt och beviljats justering av det ursprungliga beloppet för en Krediten i enlighet med avsnitt 5.2 i Villkoren.

”Klientmedelskonto”

De konton som Corpia öppnar i eget namn, för Investerares respektive Kredittagares räkning, hos ett eller flera svenska kreditinstitut för att, i enlighet med lag, hålla kunders medel med redovisningsskyldighet och avskilda från Corpias egna tillgångar. 

”Kredit”

Kredit uppgående till specifikt nominellt belopp. Med ”Kredit” avses det ursprungliga kreditbeloppet eller det, i förekommande fall, Justerade Beloppet som anges i Kreditansökan. När en anbudsprocess har avslutats och en Kredittagare har erbjudits och accepterat ett lån definieras ”Kredit” som det belopp som Kredittagaren slutligen lånar och vilket framgår av Kreditavtalet. 

”Kreditandel”

En Investerares andel i en Kredit uppgående till visst nominellt belopp i svenska kronor. 

”Kreditansökan”

En sammanställning av en Kredittagares ansökan om en Kredit, inklusive syfte och ändamål med Krediten, med tillhörande villkor i form av t.ex. Ränta, Amorteringsbelopp och Säkerheter m.m. som finns tillgänglig på Webbplatsen i inloggat läge och baserat på vilken Investerare lämnar sitt eller sina Krediterbjudanden.

”Kreditavtal”

Det standardiserade avtal som ingås mellan å ena sidan varje enskild Investerare och å andra sidan Kredittagaren avseende viss Kredit. Kreditavtalet består av ett skuldebrev, och därtill hörande allmänna villkor, motsvarande villkoren i Kreditansökan och respektive Investerares Krediterbjudande (vad avser Kreditandel) dock i förekommande fall med justering för det slutliga lånebeloppet som Kredittagaren erbjudits och accepterat enligt Villkoren. 

”Krediterbjudande”

Det bindande erbjudande om Kredit, som en Investerare lämnar till en Kredittagare i samband med en anbudsprocess och som är villkorad av de förutsättningar och villkor som följer av Kreditansökan om inte annat uttryckligen framgår av Villkoren. Ett Krediterbjudande lämnas som en Kreditandel.

“Kredittagare”

Varje juridisk person som har accepterats som Kredittagare av Corpia och som avser uppta eller har upptagit en Kredit från en eller flera Investerare genom användandet av Tjänsten.

”Otillåtet Lån”

Sådana lån, förbindelser och/eller åtaganden som Kredittagaren förbinder sig till att inte ingå och som redogörs för under avsnitt 6.2 i dessa Villkor.

”Personuppgift”

Varje upplysning, data eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild fysisk person (t.ex. namn, adress eller andra kontaktuppgifter, personnummer, och IP-adress). För Kredittagare omfattar definitionen Kredittagarens legala företrädare och andra fysiska personer som agerar på uppdrag av Kredittagaren.  

”Ränta”

Den ränta som fastställs för viss Kredit och som framgår av Kreditavtalet.

”Säkerhet”

Borgensåtagande, pant i fastighet, företagshypotek, värdepapper eller fast eller lös egendom, annan säkerhet (av vad slag det vara må) som ställs till förmån för samtliga Investerare som är part i ett Kreditavtal. 

”Säkerhetsavtal”

Borgensåtagande eller annat avtal som Kredittagare eller annan (tredjeman) ingår avseende Säkerhet som ställts till säkerhet för Kredittagares förpliktelser enligt visst Kreditavtal. 

 ”Utbetalningsdag”

Den dag då Krediten utbetalas från Investerarnas Klientmedelskonto till Kredittagarens bankkonto/bankgiro (efter avdrag för den förmedlingsavgift som Kredittagaren ska erlägga till Corpia för nyttjande av Tjänsten).

”Villkoren”

Dessa allmänna villkor (och i förekommande fall reviderade allmänna villkor) som reglerar avtalsrelationen mellan Corpia och Kredittagaren. 

3. Tjänsten och Villkoren för Tjänsten

3.1 Allmänt
Genom att ansöka om Corpias godkännande som Kredittagare bekräftar Kredittagare att denna har tagit del av och godkänner Villkoren. Ansökan ska göras i enlighet med vid var tid godkänd metod. Kredittagare som har godkänts av Corpia är bunden av Villkoren tills vidare i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Villkoren finns tillgängliga för påseende och utskrift på Webbplatsen.

3.2 Tillämpning
Villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Kredittagare och Corpia, samt eventuell tredjepart som Corpia lämnat uppdrag till i enlighet med Villkoren, och ger inte upphov till något trepartsavtal mellan Corpia, Kredittagaren och Investerare.
Om en Kredit lämnas ingås ett Kreditavtal direkt mellan en eller flera Investerare och Kredittagaren. I förekommande fall ingås även ett Säkerhetsavtal mellan en eller flera Investerare å ena sidan och Kredittagaren och/eller tredjeman å andra sidan. Kreditavtal och Säkerhetsavtal utgörs av standardiserade dokument som Corpia tillhandahåller inom ramen för Tjänsten. I samband med ingående av Kreditavtal och Säkerhetsavtal samt därefter agerar Corpia och Kreditgivarombudet, med stöd av fullmakt, såsom ombud för Investerare. Corpia är emellertid inte part i dessa avtal.
Webbplatsen tillhandahålls av Corpia. Inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare i enlighet med vad som framgår av dessa Villkor.

3.3 Samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser
Genom ansökan om godkännande som Kredittagare (”Ansökan”), bekräftar härmed den fysiska person som företräder Kredittagaren att denne är över 18 år och behörig att företräda Kredittagaren.
Vidare bekräftar sådan behörig firmatecknare, för Kredittagarens räkning, genom Ansökan, att Kredittagaren under Villkorens löptid samtycker, garanterar och förbinder sig (som relevant) till följande:

(a) Kredittagaren har tagit del av, förstått och godkänner innehållet och bestämmelserna i Villkoren;
(b) Kredittagaren har lämnat aktuell, korrekt och fullständig information vid Ansökan;
(c) Kredittagaren inte är försatt eller föremål för konkurs, företagsrekonstruktion eller skuldsanering eller annars på obestånd;
(d) Kredittagaren har sitt säte inom EES;
(e) det Bankkonto som anges i Ansökan ägs av och är registrerat i den juridiska personens namn och att Bankkontot inte kan disponeras av annan (med undantag för behörig firmatecknare), är pantsatt eller belagt med annan förfogandeinskränkning;
(f) Kredittagaren har kännedom om ursprunget till de medel som har överförts till Bankkontot;
(g) Kredittagaren snarast ska meddela Corpia om information som har lämnats ändras i mer än oväsentlig utsträckning eller inte längre är aktuell;
(h) Kredittagaren endast agerar för egen, och inte för annans, räkning vid användning av Tjänsten;
(i) Kredittagaren vid var tidpunkt ska förvara och skydda Corpiaprofilen från obehörig åtkomst;
(j) Att Tjänsten inkluderar samtliga de betalningar och transaktioner som görs till och från Kredittagaren via Klientmedelskontot och att dessa utförs av Corpia. Kredittagaren godkänner att Corpia direkt eller via vidarebefordrad instruktion till relevanta kreditinstitut utför de instruktioner avseende överföringar som följer av dessa Villkor och som lämnas via Corpiaprofilen samt att Kredittagaren är bunden av dessa och inte har rätt att återkalla eller ändra en sådan instruktion utan Corpias skriftliga godkännande;
(k) Kredittagaren på eget initiativ och på Corpias begäran snarast kommer att tillhandahålla sådan uppgift, information och/eller dokumentation som Corpia eller annan från tid till annan begär eller kan behöva för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. enligt skattelagstiftning eller Penningtvättslagen).
(l) Corpia tillhandahåller en förmedlings-, informations- och administrationstjänst och tillhandahåller inte i något fall finansiell eller annan rådgivning vilket innebär att ingen information som tillhandahålls på Webbplatsen eller på Corpiasidan såsom Kreditansökan, riskbedömningar, analyser eller beskrivningar ska betraktas som rådgivning eller en rekommendation av Corpia avseende viss Kredit eller Kredittagare;
(m) Corpia kan komma att göra en översiktlig kreditbedömning av Kredittagaren i samband med ansökan om förmedling av Kredit (t.ex. genom att inhämta kreditvärderingsbetyg från tredje man) och att resultatet av denna kreditbedömning, om Corpia godkänner Kredittagarens ansökan om Kredit, kan komma att publiceras på Webbplatsen och vara tillgänglig för samtliga Investerare och övriga besökare på Webbplatsen;
(n) Kredittagarens ansökan om Kredit ska göras på det sätt som vid var tidpunkt närmare framgår på Corpias Webbplats och att Corpia inte i något fall förbinder sig att godkänna Kredittagarens ansökan om Kredit;
(o) Corpia äger rätt att ändra i de texter, bilder och övrig information och utformning etc. som publiceras på Webbsidan avseende Kredittagarens Kreditansökan dock under förutsättning att sådan ändring inte resulterar i att informationen i Kreditansökan är oriktig eller vilseledande;
(p) Endast använda Kredit som förmedlas genom nyttjande av Tjänsten för det syfte och ändamål som framgår av Kreditansökan;
(q) Kredittagaren är ensamt ansvarig för sina åtaganden och skyldigheter enligt Kreditavtal gentemot Investerare som är part till avtalet och Corpia har ingen skyldighet att täcka förfallna betalningar som uteblivit helt eller delvis;
(r) Kredittagarens Kreditansökan, med angivande av firmanamn, blir synliga för Investerare och andra besökare på Webbplatsen;
(s) företrädare för Kredittagaren kommer att erhålla marknadsföringsmaterial från Corpia via e-post eller annan elektronisk kommunikation, om inte direktreklamspärr har begärts enligt avsnitt 14 nedan; och
(t) Corpia rapporterar uppgifter om Kredittagarens räntekostnad m.m. hänförliga till Kreditavtal, till Skatteverket och andra relevanta myndigheter, som Corpia är skyldig att rapportera till för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser.


3.4 Godkännande av Kredittagare och allmän informationsplikt
I samband med Corpias behandling av Ansökan kommer Corpia att vidta åtgärder och kontroller som Corpia anser nödvändiga eller lämpliga för att uppfylla bestämmelser och krav enligt avtal, lag, föreskrift eller annan rättslig förpliktelse (t.ex. kontroll av att angivet Bankkontot är registrerat i Kredittagarens namn). Sådana kontroller och åtgärder kommer även att ske fortlöpande under Villkorens löptid.
Corpia förbehåller sig rätten att, utan angivande av skäl, neka en ansökan om registrering som Kredittagare.
Då nyttjandet av Tjänsten förutsätter Bank-ID (eller annan från tid till annan av Corpia godkänd avancerad elektronisk signatur), kan en juridisk person vars företrädare inte har Bank-ID inte godkännas som Kredittagare. Om särskilda skäl föreligger får Corpia får dock i det enskilda fallet besluta om undantag från krav på Bank-ID.
När ansökan om registrering som Kredittagare har behandlats, godkänts och bekräftats av Corpia har Kredittagaren rätt att använda Tjänsten och Corpia skapar i samband härmed en Corpiaprofil för Kredittagaren.

3.5 Informationsplikt vid ändringar i Kredittagarens ägarkrets eller ledning
Kredittagaren ska informera Corpia och, vad avser ingångna Kreditavtal, Kreditgivarombudet om en förändring i direkt eller indirekt ägande i Kredittagaren om innehavet representerar 25% eller mer av kapitalet eller rösterna eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av Kredittagaren t.ex. genom villkor i ett aktieägaravtal (”Kvalificerad Innehavare”). Informationsplikten gäller även alla därefter planerade eller genomförda förvärv som görs av en sådan Kvalificerad Innehavare.
Motsvarande informationsplikt gäller ändringar i Kredittagarens ledning (avser VD och styrelseledamot).
Informationsplikten enligt denna bestämmelse inträder så snart Kredittagaren får kännedom om ändringen eller har skälig anledning att misstänka att en sådan ändring kommer att ske. För det fall Kredittagaren inte uppfyller sin informationsplikt enligt denna bestämmelse föreligger grund för uppsägning enligt avsnitt 7 nedan.

3.6 Löptid och uppsägning
Kredittagare vars Ansökan har godkänts av Corpia är bunden av Villkoren tills vidare i enlighet med vad som framgår av Villkoren.
En Kredittagare kan när som helst och utan kostnad säga upp dessa Villkor och därmed också sin registrering som Kredittagare hos Corpia till omedelbart upphörande, dock endast under förutsättning att Kredittagaren inte är part i något avtal hänförligt till ett Avtalspaket och inte på något annat sätt har några förpliktelser eller åtaganden mot en Investerare, Corpia, Kreditgivarombud eller annan till följd av dessa Villkor, Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller annat härtill hörande avtal.
Corpia har rätt att utan föregående meddelande säga upp en registrering som Kredittagare med omedelbar verkan om det finns misstanke om:
(a) att Kredittagaren är försatt eller föremål för konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering eller annars misstänks vara på obestånd eller att Kredittagaren på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna för att vara Kredittagare;
(b) att Kredittagaren lämnat oriktiga uppgifter till Corpia eller Kreditgivarombudet eller i väsentligt avseende brutit mot Villkoren, Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller annat härtill hörande avtal, förbindelse eller förpliktelse;
(c) otillbörlig användning av Kredittagarens Corpiaprofil;
(d) att Kredittagaren publicerar rasistiskt, sexistiskt, kriminellt eller annat olämpligt innehåll på Webbplatsen; eller
(e) brott mot Penningtvättslagen eller annan tillämplig lag eller föreskrift.
Corpia ska snarast meddela Kredittagaren om en registrering som Kredittagare har sagts upp enligt någon av punkterna (a)-(e) ovan. Punkterna (b) – (e) ovan kan komma att polisanmälas av Corpia utan att Kredittagaren informeras härom.
I tillägg till ovan har Corpia rätt att säga upp en registrering som Kredittagare om Kredittagaren inte har varit inloggad på sin Corpiaprofil under minst ett (1) års tid dock endast under förutsättning att Kredittagaren inte har några förpliktelser eller åtaganden mot Investerare, Corpia, Kreditgivarombud eller annan till följd av dessa Villkor, Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller annat härtill hörande avtal. Minst två månader innan Corpia avser att avsluta en Corpiaprofil ska Kredittagaren meddelas om detta genom e-postmeddelande.
Corpias uppsägning av registrering som Kredittagare enligt ovan, påverkar inte i något fall de Villkor som gäller före uppsägningen eller något av de avtal som ingår i ett Avtalspaket som Kredittagaren har ingått före uppsägningen. De rättigheter och skyldigheter som har uppkommit före uppsägningen och som följer av dessa avtal ska således fortsätta att gälla mellan relevanta parter enligt sina respektive villkor oberoende av uppsägningen tills dessa samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av dessa avtal är fullständigt och slutligt reglerade (d.v.s. till dess hela Krediten och eventuella ersättningar, Räntor, avgifter och andra krav hänförliga till Kreditavtal är slutligt betalda och reglerade). Det som sägs i denna bestämmelse ska gälla i motsvarande utsträckning (mutatis mutandis) för Kredittagarens skyldigheter gentemot Corpia, Kreditgivarombudet och i förekommande fall av Corpia utsedd tredje man.
Detta innebär att de samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser som en Kredittagare har lämnat i samband med Ansökan och i förekommande fall därefter gäller till dess Villkoren upphör att gälla genom uppsägning enligt ovan eller, om Kredittagaren är part till ett avtal som ingår i ett Avtalspaket, den längre period som löper till dess samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av dessa avtal är fullständigt och slutligt reglerade. Lämnade samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser kan inte återkallas eller ändras av Kredittagaren så länge de är gällande enligt föregående mening.

4. Corpiaprofilen och Klientmedelskonto

När Corpia har godkänt Kredittagarens Ansökan erhåller Kredittagaren sin Corpiaprofil som är ett virtuellt konto som nås via Webbplatsen.
På Corpiaprofilen finns information om Kreditansökan, lämnade Krediterbjudanden, avtal som ingår i Avtalspaket till vilka Kredittagaren är part eller kan komma att bli part (efter avslutad anbudsprocess avseende viss Kreditansökan), översikt av framtida, pågående och genomförda transaktioner (t.ex. utbetalning av Kredit och erlagda Amorteringsbelopp) samt annan relevant information om och hänförlig till Tjänsten.
Kredittagaren utför samtliga åtgärder och handlingar inom ramen för Tjänsten genom Corpiaprofilen. Inloggning till Corpiaprofilen görs med användning av Bank-ID. Kredittagaren är fullt ut ansvarig för alla åtgärder och handlingar som vidtas på eller lämnas via Corpiaprofilen efter vederbörlig inloggning. Detta gäller oberoende av om inloggning har gjorts av Kredittagaren eller annan.
Med undantag för behöriga företrädare för Kredittagaren får inte Kredittagares rätt att nyttja Tjänsten användas av någon annan för egen eller Kredittagarens räkning. Kredittagaren förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörigen använder eller har tillgång till Kredittagarens Corpiaprofil.
Kredittagaren ska omedelbart informera Corpia om det finns misstanke om att någon obehörigen använder Kredittagarens Corpiaprofil eller behörig företrädares Bank-ID.
Om Corpia misstänker att någon annan än Kredittagaren har tillgång till Kredittagarens Corpiaprofil äger Corpia rätt att omedelbart och utan varning stänga av Kredittagaren från att nyttja Tjänsten genom att låsa Corpiaprofilen alternativt säga upp Kredittagarens registrering som Kredittagare i enlighet med avsnitt 3.6 ovan. Corpia kommer i sådant fall att snarast ta kontakt med Kredittagaren för att hantera den uppkomna situationen.
Instruktion för överföring av medel till Klientmedelskonto framgår av Corpiaprofilen. Överföring kan göras via bankgiro samt annan vid var tid av Corpia accepterad överföringsmetod. De medel som Kredittagaren överför till Corpia och som framgår av Kredittagarens Corpiaprofil hålls av Corpia med redovisningsskyldighet och på ett för Kredittagarna gemensamt Klientmedelskonto hos svenskt kreditinstitut. Medel på Klientmedelskonto ska alltid hållas avskilda från Corpias egna tillgångar och medel, vilket följer av lag. Samtliga transaktioner som utförs mellan Corpia och Kredittagaren inom ramen för Tjänsten ska göras mellan Bankkontot och Klientmedelskontot.
Vid upptagande av Kredit i en annan valuta än svenska kronor (SEK) skapas ett separat valutakonto i den relevanta valutan. Kredittagaren accepterar i sådant fall den växelkurs som fastställs av den bank som håller Klientmedelskonto och de kostnader, avgifter och växelkursrisker som en växling medför.
Eventuell ränta som Corpia erhåller avseende Kredittagares medel som hålls på Klientmedelskontot fördelas mellan Kredittagare proportionellt i förhållande till respektive Kredittagares saldo på Klientmedelskontot samt den tid under vilken Kredittagaren har haft aktuella saldon innestående. Utbetalning av ränta förutsätter dock att Kredittagarens ränta under visst kalenderår uppgår till eller överstiger 50 kronor.

5. Anbudsprocessen och Krediterbjudande

5.1 Allmänt om anbudsprocessen
Genom Tjänsten kan Kredittagaren ansöka om erhållande av Kredit från Investerare. Ansökan om erhållande av Kredit ska göras i enlighet med vid var tid godkänd metod och på det sätt som närmare framgår av Webbplatsen. Om Corpia godkänner Kredittagarens ansökan tar Kredittagaren, med stöd av Corpia, fram en Kreditansökan. Användning av Tjänsten för ansökan om Kredit från Investerare sker genom en anbudsprocess.
Anbudsprocessen inleds med att en Kredittagaren ansöker om erbjudande från Investerare om en Kredit genom att på Webbplatsen, genom Corpias försorg, publicera delar av Kreditansökan tillsammans med en övergripande redogörelse för vad Krediten ska användas till. Den fullständiga Kreditansökan publiceras och kan nås via Corpiaprofilen och innehåller information om bl.a. storleken på den ansökta Krediten, Ränta, eventuella Säkerheter, syfte och ändamål med Krediten, Amorteringsbelopp, Amorteringsdag(ar) samt övriga villkor och förutsättningar för Krediten. Räntan är fast och fastställs baserat på den kreditbedömning som Corpia gör av Kredittagaren och ska accepteras av Kredittagaren innan Kreditansökan publiceras på Webbplatsen.
Med undantag för Kredittagarens eventuella justering av det ansökta kreditbeloppet i enlighet med vad som framgår av avsnitt 5.2 nedan (”Justerat belopp”), är de villkor och förutsättningar som framgår av Kreditansökan bindande för Kredittagaren om Kredit lämnas.
Investerare äger rätt att i anbudsprocessen lämna Krediterbjudande avseende delar av den ansökta Krediten i enlighet med de villkor som följer av Kreditansökan och Corpias vid var tid gällande Allmänna villkor för Investerare. Krediterbjudanden från Investerare har prioritet efter när de läggs.
Anbudsprocessen avslutas enligt följande:

(a) i förtid, på Kredittagarens eller Corpias begäran, om hela Krediten som specificerats i Kreditansökan, eller det Justerade Beloppet (se avsnitt 5.2 nedan), är fulltecknat; eller
(b) vid anbudsprocessens slutdatum.

Om Investerare har lämnat Krediterbjudanden uppgående till det av Kredittagaren ansökta kreditbeloppet eller mer ingås, efter avslutad anbudsprocess, Kreditavtal (inkl. eventuella Säkerhetsavtal) mellan relevanta Investerare och Kredittagaren.
Om anbudsprocessen avslutas enligt (b) och de i anbudsprocessen deltagande Investerarnas sammanlagda Krediterbjudanden inte uppgår till minst hela det belopp som angivits i Kreditansökan förfaller Kreditansökan och Kreditansökan tas bort från Webbplatsen.
Corpia har rätt att förlänga tiden då en anbudsprocess är öppen och tillgänglig för lämnande av Krediterbjudanden, dock under tid uppgående till högst tio (10) Bankdagar.

5.2 Justerat Belopp

Så länge anbudsprocessen pågår har Kredittagaren rätt att justera det ansökta kreditbeloppet (”Justerat Belopp”) i Kreditansökan under förutsättning att:
(a) Det Justerade Beloppet inte understiger det vid tidpunkten för justeringen uppgående beloppet för lämnade Krediterbjudanden i anbudsprocessen (tidpunkten räknas från då Corpia erhåller meddelande från Kredittagaren om begäran om justering av kreditens storlek);
(b) Det Justerade Beloppet understiger det ursprungliga kreditbeloppet i Kreditansökan; och
(c) Corpia godkänner sådan justering vilket bl.a. förutsätter att justeringen, enligt Corpias skäliga bedömning, inte anses vara till nackdel för Investerarna.

5.3 Erbjudande om Kredit till Kredittagaren

Om relevanta Investerare har lämnat Krediterbjudanden som totalt uppgår till eller överstiger det belopp som framgår av Kreditansökan eller det Justerade Beloppet (i förekommande fall) och Kredittagaren accepterar den av Investerarna erbjudna Krediten, ska de avtal som ingår i relevant Avtalspaket mellan Kredittagaren och relevanta Investerare ingås (se avsnitt 6 nedan). Kredittagarens accept av erbjuden Kredit ska lämnas till Corpia inom den tid som Corpia bestämmer och i enlighet med av Corpia vid var tid godkänd metod, i annat fall förfaller såväl Kreditansökan som lämnade Krediterbjudanden.

Utkast till avtal finns tillgängliga för påseende och utskrift på Kredittagarens Corpiaprofil.

5.4 Investerarens bundenhet avseende Krediterbjudanden
En Investerare som vill lämna ett Krediterbjudande gör det genom sin Corpiaprofil. Ett lämnat Krediterbjudande innebär att Investeraren godkänner de villkor och förutsättningar som gäller för Krediten och eventuell Säkerhet vilka framgår av Kreditansökan samt utser Corpia respektive Kreditgivarombudet att representera Investeraren i samband med avtalens undertecknande och administration av avtalen i enlighet med vad som framgår av Corpias Allmänna villkor för Investerare.
Ett Krediterbjudande som har lämnats av en Investerare är bindande för Investeraren fram till dess att anbudsprocessen avslutas genom att ett Kreditavtal ingås eller Kreditansökan förfaller i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Ett lämnat Krediterbjudande kan inte återkallas eller ändras om inte annat följer av Corpias Allmänna villkor för Investerare.

5.5 Övrigt

Corpia äger rätt att avsluta en anbudsprocess när som helst och av vilken anledning som helst varvid anbudsprocessen omedelbart avslutas. Corpia är inte skyldig att ange några skäl till varför en anbudsprocessen avslutats.

6. Kredit och Kreditavtal

6.1 Ingående av Kreditavtal efter anbudsprocess
Om Kredittagaren accepterar en av Investerarna erbjuden Kredit och en Kredit således förmedlas till Kredittagaren i enlighet med vad som framgår av Villkoren, ska det mellan å ena sidan Kredittagaren (och eventuell tredje man vad avser Säkerhetsavtal) och å andra sidan respektive Investerare, ingås de avtal som ingår i relevant Avtalspaket. Dessa genereras automatiskt och anger villkoren för Krediten i enlighet med vad som angivits i dels Kreditansökan, dels Investerarens Krediterbjudande (vad avser Investerarens Kreditandel). Samtliga avtal som ingår i relevant Avtalspaket ska undertecknas av Kredittagaren (och i förekommande fall tredje man vad avser Säkerhetsavtal), så snart som möjligt dock senast inom tio (10) Bankdagar från anbudsprocessens avslutande.
För det fall ett ingånget Kreditavtal skulle innehålla bestämmelser eller villkor som avviker från det som framgår av sådan Kreditansökan eller Krediterbjudande som anges i föregående stycke, ska Kreditansökan respektive Investerares Krediterbjudande äga företräde framför det som anges i Kreditavtalet och Kreditavtalet justeras i motsvarande mån (t.ex. om Kreditens belopp har angivits felaktigt i Kreditavtalet). Detsamma ska gälla mutatis mutandis för ingånget Säkerhetsavtal.
Corpia undertecknar, såsom ombud för relevanta Investerares räkning och med stöd av fullmakt som lämnats av Investerarna, samtliga avtal i Avtalspaketet avseende den aktuella Krediten.
De avtal som ingår i relevant Avtalspaket undertecknas av Kredittagaren och eventuell tredje man i enlighet med av Corpia vid var tid godkänd metod. Avtal om Kredit och tillhörande Säkerhetsavtal ingås när Kredittagaren (och i förekommande fall tredje man) har undertecknat samtliga de avtal som ingår i Avtalspaketet.
Ingångna avtal finns tillgängliga för påseende och utskrift på Kredittagarens Corpiaprofil.

6.2 Förbud mot att ta upp lån, bevilja lån och gå i pant
Kredittagaren förbinder sig, från tidpunkten för Corpias godkännande av Kredittagarens ansökan om Kredit, att inte uppta lån, gå i pant, ingå förbindelser eller åta sig andra liknande skyldigheter eller åtaganden som resulterar i att Investerare hamnar i en sämre position än om ett sådant lån, förbindelse eller åtagande inte ingåtts (”Otillåtet Lån”).
Med Otillåtet Lån avses bl.a. upptagande av lån från tredje part som åtnjuter bättre förmånsrätt än Investerare enligt Förmånsrättslagen (1970:979), att uppta lån från en närstående, aktieägare, ledamot eller anställd eller att Kredittagaren går i pant eller på annat sätt ställer säkerhet till förmån för tredje mans förpliktelser. Kredittagaren förbinder sig vidare att inte uppta andra lån utan Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande.
Otillåtna Lån omfattar även lämnande av lån till tredje part utan Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande. I normalfallet godkänner Kreditgivarombudet att Kredittagaren lämnar lån till av Kredittagaren helägt dotterbolag i Sverige. Även sådant lån förutsätter dock Kreditgivarombudet föregående skriftliga godkännande.
Kredittagarens förbindelse enligt ovan gäller till dess samtliga Kredittagarens skyldigheter som följer av samtliga ingångna Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutligt reglerade.
För det fall en aktieägare har anspråk på Kredittagaren till följd av lämnade aktieägarlån, aktieägartillskott eller liknande, ska Kredittagaren tillse att sådan aktieägare avstår från att begära återbetalning, samt förbinder sig att inte överlåta sådant anspråk till annan, till dess samtliga Kredittagarens skyldigheter som följer av samtliga ingångna Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutligt reglerade.

7. Förtida återbetalning och uppsägning av Kredit

Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp och återbetala hela eller delar av Krediten i förtid genom att skriftligen meddela Kreditgivarombudet minst fem (5) Bankdagar innan sådan återbetalning genomförs. Förtida återbetalning omfattar även upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet och Villkoren.
Kreditgivarombudet har för Investerares räkning rätt, men inte skyldighet, att säga upp Krediten (inkl. upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet och Villkoren) till omedelbar betalning om:
(a) Kredittagaren har lämnat oriktig eller ofullständig uppgift som kan påverka Kredittagarens möjlighet att betala Ränta eller återbetala Krediten;
(b) Kredittagaren inte, inom fem (5) Bankdagar från Amorteringsdagen, har fullgjort sina skyldigheter enligt Kreditavtalet (vilket inkluderar men inte är begränsat till utebliven betalning av förfallet Amorteringsbelopp, Ränta eller annat förfallet belopp);
(c) Säkerhet som lämnats för Kredit inte längre, enligt Kreditgivarbudets skäliga bedömning, är betryggande (oavsett skäl) och kompletterande säkerhet inte har ställts inom fem (5) Bankdagar efter skriftligt påpekande till Kredittagaren;
(d) pantsättare eller borgensman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt Säkerhetsavtalet inom sju (7) Bankdagar från mottagande av uppmaning om fullgörande från Kreditgivarombudet;
(e) Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet är eller blir insolvent, försätts i konkurs eller blir föremål för skuldsanering eller en konkursansökan (som inte är uppenbart ogrundad), träder i likvidation eller blir föremål för en sådan ansökan, inleder ett rekonstruktionsförfarande, blir föremål för verkställighet eller på annan grund kan antas vara på obestånd,
(f) det föreligger omständighet som ger Kreditgivarombudet skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Investerarna och/eller Corpia; eller
(g) Kredittagarens inte har informerat Corpia och Kreditgivarombudet om en ändring i Kvalificerad Innehavare respektive i Kredittagarens ledning i enlighet med avsnitt 3.5 ovan.
Kredittagaren förbinder sig att omedelbart skriftligen informera Kreditgivarombudet för det fall någon av omständigheterna i denna bestämmelse skulle aktualiseras eller befaras aktualiseras.
Om Kreditgivarombudet meddelar Kredittagaren att Krediten ska återbetalas i förtid ska Kredittagaren snarast, dock senast inom tio (10) Bankdagar, återbetala Krediten inklusive upplupen Ränta och alla andra kostnader, avgifter och belopp till följd av Kreditavtalet och Villkoren. Betalning ska göras till det konto som Kredittagarombudet anger.

8. Avtalsöverlåtelse och partsbyte

Investeraren har lämnat sitt samtycke till att Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal ska överlåtas till Kreditgivarombudet och att Kreditgivarombudet därmed ska inträda som part i dessa avtal (”avtalsöverlåtelse”) om det är nödvändigt för att Kreditgivarombudet i det enskilda fallet ska kunna agera som sökande vid domstol eller myndighet.
Vidare har Investeraren rätt att, utan krav på samtycke från Kredittagaren, överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som ingår i ett Avtalspaket och till vilka Investeraren är part, till annan Investerare. För att en överlåtelse ska vara giltig ska Investeraren meddela Corpia minst tio (10) Bankdagar innan överlåtelsen. Investerares överlåtelse av rättigheter enligt Avtalen till annan Investerare kan endast ske via Corpia.

9. Avgifter

Någon Avgift tas inte ut för registrering som Kredittagare eller för medverkan i anbudsprocesser som inte resulterar i förmedling av någon Kredit.
Om en Kredit förmedlas till Kredittagaren tar Corpia ut en ersättning från Kredittagaren för Tjänsten i form av en förmedlingsavgift som beräknas på Kreditens storlek. Förmedlingsavgiftens storlek, liksom andra eventuella avgifter och kostnader, (gemensamt benämnt ”Förmedlingsavgift”), baseras på den vid var tid gällande prislistan som finns tillgänglig på Webbplatsen och som Corpia och Kredittagaren kommer överens om i samband med upprättandet av Kreditansökan. Corpia äger även rätt att ta ut ersättning från Kredittagaren för av Corpia erlagda och upplupna avgifter och kostnader hänförliga till Säkerheter (inkl. kostnader anlitande av extern rådgivning) i samband med en Kredit.
Förmedlingsavgiften (och annan eventuell avgift och kostnad enligt denna bestämmelse) betalas i samband med att Krediten överförs från Investerarnas Klientmedelskonto till Kredittagarens Bankkonto genom att Corpia överför Förmedlingsavgiften från Investerarnas Klientmedelskonto till Corpias konto. Det belopp som Corpia överför till Kredittagarens Bankkonto är således efter avdrag för Kredittagarens Förmedlingsavgift m.m.. Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Kredittagarens Corpiaprofil.
Corpia äger att rätt att från tid till annan ändra i gällande prislista. Sådan ändring ska föregås av minst två (2) månaders varsel och ska inte gälla för pågående anbudsprocesser, Kreditansökningar, Krediterbjudande eller befintliga Kreditavtal.

10. Betalningar och överföring av medel     

10.1 Utbetalning av Kredit
Preliminär Utbetalningsdag för Kredit framgår av Kreditansökan och fastställs slutligt i Kreditavtalet. Corpia överför på Utbetalningsdagen belopp motsvarande Kredit från Investerarnas Klientmedelskonto till Kredittagarens Bankkonto (efter avdrag för Förmedlingsavgiften). Överföringen är dock villkorad av att samtliga avtal som ingår i relevant Avtalspaket är vederbörligen undertecknade och Corpia tillhanda senast Bankdagen före avtalad Utbetalningsdag. I annat fall sker utbetalning av Kredit så snart som möjligt, dock senast inom tre (3) Bankdagar, efter det att samtliga avtal som ingår i Avtalspaketet är vederbörligen undertecknade och Corpia tillhanda.
Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Kredittagarens Corpiaprofil.

10.2 Återbetalning av Kredit
Kredittagaren är skyldig att se till att Amorteringsbeloppet (och annat eventuellt förfallet belopp enligt Kreditavtalet) finns tillgängligt på Kredittagarnas Klientmedelskonto på respektive Amorteringsdag.
På respektive Amorteringsdag överför Corpia, från Kredittagarnas Klientmedelskonto, av Kredittagaren erlagt Amorteringsbelopp enligt följande:
1. till Corpias konto - den serviceavgift som Investerarna ska erlägga till Corpia för nyttjande av Tjänsten, och
2. till Investerarnas Klientmedelskonto – Amorteringsbeloppet efter avdrag för Corpias serviceavgift enligt punkten 1 ovan.
Transaktionerna registreras i Kredittagarens och respektive Investerares Corpiaprofil. Om det saknas medel för att göra aktuella betalningar erläggs betalning pro rata mellan Corpia och Investerarna för deras respektive fordringar. Vidare utgår dröjsmålsränta enligt Kreditavtalet.
Kredittagaren är ensamt ansvarig för sina åtaganden och skyldigheter enligt Kreditavtal gentemot Investerare. Corpia har ingen skyldighet att täcka förfallna betalningar från Kredittagaren som uteblivit helt eller delvis.
Kredittagaren kan endast genomföra betalningar med befriande verkan under Kreditavtal genom att erlägga betalning till Kredittagarnas Klientmedelskonto. Investeraren äger inte rätt att själv kräva betalning från Kredittagaren. Om en Kredittagare genomför en betalning hänförlig till Kreditavtal direkt till en Investerare eller annan kvarstår fordran under Kreditavtalet och Kreditgivarombudet äger rätt att för kräva motsvarande betalning av förfallna belopp enligt Kreditavtalet.
Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Kredittagarens Corpiaprofil.

11. Säkerheter

Ett Kreditavtal är i normalfallet villkorat av att ett Säkerhetsavtal ingås mellan å ena sidan Investerarna och å andra sidan Kredittagaren eller annan relevant tredje man. Detaljerna avseende Säkerheten framgår inledningsvis av Kreditansökan och, om Kredit lämnas, därefter av Säkerhetsavtalet. Säkerhet ställs till förmån för alla Investerare som har en Kreditandel i den aktuella Krediten och kommer att hållas och administreras för aktuella Investerares räkning av Kreditgivarombudet i enlighet med dessa Villkor och de avtal som ingår i relevant Avtalspaket.
Kredittagaren är medveten om och bekräftar att denne är fullt ut ansvarig för den information och dokumentation som tillhandahålls avseende och hänförlig till Säkerhet i samband med genomgång och prövning av Kreditansökan och därefter, samt garanterar att Säkerheten inte är pantsatt eller belagd med annan förfogandeinskränkning och att den information och dokumentation som tillhandahålls är fullständig, korrekt och aktuell och ger en korrekt bild av Säkerheten inklusive dess rättmätiga ägare. Kredittagaren är införstådd med att Corpia och Investerarna kommer att förlita sig på den information och dokumentation som Kredittagaren tillhandahåller avseende och hänförlig till Säkerhet och denna information och dokumentation utgör underlag för de beslut som fattas av Corpia respektive Investerare.
Investerarens krav enligt Kreditavtalet omfattas i förekommande fall av Säkerhetsavtalet och Villkoren. Investerarna har inbördes samma rätt till Säkerheterna i förhållande till deras respektive Kreditandel i Krediten (pro rata). Investerare äger inte rätt att själv vidta någon åtgärd i förhållande till Säkerheterna utan denna rätt utövas exklusivt av Kreditgivarombudet för samtliga Investerares räkning.
Säkerhet kan tas i anspråk i enlighet med vad som framgår av Säkerhetsavtalet vilket i normalfallet är efter det att Amorteringsbelopp förfallit till betalning och betalning helt eller delvis uteblivit.
Som närmare framgår av avsnitt 12 nedan äger Kreditgivarombudet rätt att, efter egen lämplighetsbedömning, för Investerares räkning och med beaktande av Investerares gemensamma intresse realisera Säkerheterna och i förekommande fall kräva Borgensman på betalning.

12. Kreditgivarombudet

12.1 Kreditgivarombudets roll och rättigheter
Investerarna har utsett Corpia till Kreditgivarombud och lämnat fullmakt till Kreditgivarombudet att representera och för Investerarens räkning vidta samtliga de åtgärder gentemot Kredittagare, Borgensman och annan relevant part i alla frågor som rör eller hänför sig till avtal i relevant Avtalspaket (och i förekommande fall Villkoren). Fullmakten inkluderar rätten att omförhandla villkoren i Kreditavtalet under förutsättning att detta, enligt Kreditgivarombudets skäliga bedömning, anses ligga i Kreditgivarnas gemensamma intresse.
Investeraren har även lämnat sitt samtycke till att Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal ska överlåtas till Kreditgivarombudet och att Kreditgivarombudet därmed ska inträda som part i dessa avtal (”avtalsöverlåtelse”) om det är nödvändigt för att Kreditgivarombudet i det enskilda fallet ska kunna agera som ensam sökande vid domstol eller myndighet.
Corpia har rätt att uppdra åt tredjeman att i Corpias ställe agera Kreditgivarombud och vidta samtliga de åtgärder och handlingar som tillskrivs Kreditgivarombudet enligt bestämmelserna i avtal i relevant Avtalspaket. Corpia äger även rätt att uppdra åt tredjeman att fullgöra viss eller vissa åtgärder eller handlingar enligt dessa avtal vari inbegrips att vidtaga rättsliga åtgärder såsom att väcka talan vid domstol eller agera genom annan myndighets försorg gentemot Kredittagaren. Därtill har Corpia i egenskap av Kreditgivarombud av Investerarna befullmäktigats att uppdra åt inkassobolag (s k inkassomandatarie) för att driva krav enligt Kreditavtal mot Kredittagare.
Kreditgivarombudets rätt att representera och företräda Investeraren som Kreditgivarombud i förhållande till avtal i relevant Avtalspaket är exklusiv vilket innebär att Investerare inte har rätt att företräda sig själv eller utse annan att företräda Investeraren eller vidta annan åtgärd eller handling som enligt dessa avtal ankommer på Kreditgivarombudet att vidta.
Uppdraget som Kreditgivarombud gäller för hela den period som Investeraren är part till något Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal och till dess krav hänförligt till sådant avtal är slutligt och fullständigt betalt och reglerat.

13. Ansvar

13.1 Corpias ansvar
Corpia är endast ansvarig för skada som uppkommer genom användandet av Tjänsten om Corpia har orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. Corpia är inte i något fall ansvarig för indirekt skada.
Corpia är inte i något fall ansvarig för någon skada som uppstår till följd av att en utomstående, med användning av Bank-ID tillhörande behörig firmatecknare för Kredittagaren, vidtar åtgärder eller handlingar på Kredittagarens Corpiaprofil eller Webbplatsen.
Corpia erbjuder inte finansiell rådgivning och tillhandahåller inte råd avseende Kredit som förmedlas på Webbplatsen. Kredittagaren är ensam ansvarig för beslut om att ansöka om Kredit från Investerare och att låna pengar genom användning av Tjänsten och uppmanas särskilt pröva och säkerställa att denne har ekonomiska förutsättningar och resurser att återbetala hela det lånade beloppet inklusive avtalad Ränta.
Kredittagare och tredje man svarar ensamt för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Investerare enligt Kreditavtalet och Säkerhetsavtal och Corpia tar inget som helst ansvar för att dessa parter kommer att fullgöra sina skyldigheter i tid eller med rätt belopp. Corpia kommer inte att täcka förfallna Amorteringsbelopp eller andra betalningar som helt eller delvis uteblivit.
Corpia är inte ansvarig för information och utlåtanden om Kredittagare som tillhandahålls på Webbplatsen och i Kreditansökan (inkl. kreditbedömning eller information tillhandahållen av tredje man, t.ex. kreditvärderingsbetyg).
Corpia reserverar sig för eventuella bild-, skriv- och informationsfel som framgår av eller förmedlas via Webbplatsen och Corpiaprofilen (inkl. Kreditansökan och Krediterbjudande). Corpia garanterar inte tillgängligheten av Webbplatsen, Corpiaprofilen eller Tjänsten eller att den information som tillhandahålls alltid är fullständig, aktuell och korrekt. Planerade underhållsåtgärder kommer att publiceras på Webbsidan.
Om information som anses utgöra underlag för Investerares beslut om Krediterbjudande är felaktig eller bristfällig ska Corpia omedelbart rätta eller komplettera informationen. Övriga fel eller brister rättas inom skälig tid efter det att felet eller bristen kommit till Corpias kännedom. Vid fel i Kreditansökan som är av materiell betydelse ska Investerare informeras via Corpiaprofilen och under den tid som däri anges, dock ej kortare tid än fem (5) Bankdagar, äga rätt att återkalla ett lämnat Krediterbjudande.
Corpia ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för Kredittagare genom att Corpia inte godkänner en ansökan om Kredit, beslutar att avbryta eller förlänga en planerad eller pågående anbudsprocess eller om en anbudsprocessen löpt ut utan att de Krediterbjudanden som inkommit inte tillsammans uppgår till det belopp som angivits i Kreditansökan eller det Justerade Beloppet.
Corpia är inte ansvarig för skada som beror på omständighet utanför Corpias kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Corpia själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Föreligger hinder för Corpia att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av ovannämnd omständighet, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Corpia, till följd av sådan omständighet, är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Corpia inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

13.2 Kredittagarens ansvar
Kredittagaren är ansvarig för sin användning av Tjänsten samt för det som Kredittagaren publicerar eller sprider på Webbplatsen. Kredittagaren är vidare ansvarig för samtliga de åtgärder och handlingar som vidtas på eller lämnas via Corpiaprofilen efter vederbörlig inloggning. Detta gäller oberoende av om inloggning har gjorts av Kredittagaren eller annan.
Kredittagaren ansvarar för att de uppgifter som tillhandahålls Corpia, Kreditgivarombudet och Investerare i samband med nyttjandet av Tjänsten är korrekta, fullständiga och aktuella. Sådana uppgifter inkluderar men är inte begränsat till information, dokumentation och utlåtanden om Kredittagarens ägarförhållanden, verksamhet, finansiella ställning, likviditet och syfte med Krediten samt information och dokumentation om Säkerhet och den som ställer Säkerhet. Kredittagaren är vidare införstådd med att Corpia och Kreditgivarombudet förlitar sig på sådan information vid utförandet av sina åtaganden och förpliktelser enligt Kreditavtalet, Säkerhetsavtalet och/eller Villkoren och att Investerare förlitar sig på sådan information i samband med utvärdering och beslut om att lämna ett Krediterbjudande.
Kredittagaren är ansvarig för förlust och skada som drabbar Corpia, Kreditgivarombud, Investerare eller annan till följd av överträdelse av dessa Villkor eller till följd av annat vårdslöst agerande. Kredittagaren ska hålla Corpia och Kreditgivarombudet skadeslöst för krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skadestånd och förluster som drabbar Corpia och Kreditgivarombudet med anledning av överträdelse mot dessa Villkor.

14. Personuppgifter

Corpia är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som behandlas av Corpia enligt Villkoren samt avtal relaterade till Tjänsten. Behandling av Personuppgifter görs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen.
Genom ansökan om godkännande som Kredittagare bekräftar Kredittagaren att denne har informerat och inhämtat relevanta fysiska personers samtycke till Corpias behandling av dessas Personuppgifter enligt vad som framgår av Villkoren.
Personuppgifter (såväl uppgifter som lämnas av Kredittagaren själv som uppgifter inhämtade från andra källor t.ex. från offentliga register) behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av Tjänsten och avtal relaterade till Tjänsten samt för att Corpia ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk och utländsk lag, myndighetsföreskrift eller avtal. Personuppgifter kontrolleras, kompletteras och uppdateras löpande med personuppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän för att säkerställa att registrerade uppgifter är aktuella och korrekta. I samband med att en affärsrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kontrollerar Corpia Personuppgifter mot EU:s sanktionslistor för att säkerställa att affärsrelation kan etableras och transaktionen genomföras.
Behandling av Personuppgifter kan komma att ske för att säkerställa nät- och informationssäkerhet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.
Corpia behandlar personuppgifter med stöd av de legala grunderna; samtycke, fullgörelse av avtal eller för att vidta åtgärder innan att avtal har ingåtts, fullgörelse av rättsliga förpliktelser samt för ändamål som rör Corpias berättigade intressen. Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om sekretess komma att lämnas ut och behandlas av andra parter t.ex. personuppgiftsbiträde, myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register, konsulter, revisorer, andra tjänsteleverantörer och andra företag som Corpia samarbetar med (t.ex. med den bank där Klientmedelskonton finns eller som tillhandahåller stöd för Tjänsten eller för att utföra de åtgärder som följer av åtagandet som Kreditgivarombud).
Kredittagaren bekräftar att denne erhållit relevanta fysiska personers samtycke till att Personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.
Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Därefter kommer uppgifterna att raderas om inte annat följer av tvingande regler om bevarande av uppgifterna såsom Penningtvättslagen och bokföringslagen.
Fysisk person har rätt att få information om vilka Personuppgifter som Corpia behandlar (registerutdrag). Begäran ska lämnas skriftligen till Corpia. Fysisk person har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter korrigerade och rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Fysisk person har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal, har fysisk person rätt att bli raderad. Fysisk person har rätt att inge klagomål avseende Corpias behandling av personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Fysisk person har rätt att när som helst kostnadsfritt invända mot Corpias behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring genom att kontakta Corpia. Om fysisk person gör en sådan invändning kommer personuppgifter inte längre att behandlas för detta ändamål. Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan fysisk person välja att inte ta emot genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som skickas ut.
Mer information om Corpias personuppgiftsbehandling finns i Corpias Integritetspolicy som finns på hemsidan.

15. Webbplatsen

Genom att använda Webbplatsen och godkänna dessa Villkor samtycker Kredittagaren till att Corpia använder cookies och andra tekniska lösningar med samma eller liknande funktioner vid användningen av Webbplatsen och tillhandahållandet av Tjänsten.
Genom ansökan om godkännande som Kredittagare bekräftar Kredittagaren att denne har informerat och inhämtat relevanta fysiska personers samtycke till Corpias användning av cookies enligt vad som framgår av Villkoren och Corpias Integritetspolicy som finns på Corpias hemsida.
Den fysiska person som agerar för Kredittagarens räkning kan ändra inställningarna i sin webbläsare så att den inte tillåter användningen av cookies m.m. Företrädaren för Kredittagaren är införstådd med och accepterar att Webbplatsen och Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om företrädaren för Kredittagaren väljer att inte tillåta sådan användning. För mer information om Corpias användningen av cookies m.m. hänvisas till Corpias Integritetspolicy (som finns tillgänglig på Webbplatsen) och för mer information om cookies hänvisas till www.cookies.org.
Corpia förbehåller sig rätten att ta bort eller på annat sätt förhindra vidare spridning av uppgifter som Investeraren lämnat på Webbplatsen, bl. a. för att uppfylla Corpias skyldigheter enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

16. Penningtvättskontroll

Corpia lyder under Penningtvättslagen som föreskriver att Corpia måste vidta vissa åtgärder för att minimera risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta kan avse genomförandet av vissa kontroller av Kredittagaren och förhållanden relaterade till Kredittagaren, såsom kontroll av om en Kredittagare omfattas av regelverket för politiskt utsatta personer (”PEP”) eller om Investerare finns upptagen på EU:s sanktionslistor. Kredittagaren åtar sig härvid att bistå med alla den information och dokumentation som Corpia vid var tidpunkt begär för att efterleva bestämmelserna i Penningtvättslagen och därtill hörande förpliktelser. 

17. Immateriella rättigheter

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Corpia eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar och regler. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras, ändras, spridas eller på något annat sätt användas utan föregående skriftligt medgivande från Corpia annat än vad som är nödvändigt för att nyttja Tjänsten.
Kredittagaren åtar sig att fullt ut ersätta Corpia för samtliga krav som hänför sig till Kredittagarens påstådda intrång i tredjemans immateriella eller andra rättigheter.

18. Skatter

Corpia ansvarar inte för de skattemässiga konsekvenser som användandet av Tjänsten kan medföra och tillhandahåller inte skatterådgivning. Kredittagare uppmanas att kontakta sin skatterådgivare eller Skatteverket för aktuell information (www.skatteverket.se) om skattefrågor t.ex. deklaration, avdrag och kvittning.
Corpia kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldig att för Kredittagares räkning rapportera och vidta andra åtgärder beträffande skatt grundat på t.ex. ränta eller intäkter hänförliga till Kredit. Det åligger Kredittagaren att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av handlingar, som Corpia begär och bedömer vara nödvändig eller lämplig för att fullgöra sådan skyldighet.

19. Övrigt

19.1 Ändringar av villkor
Corpia har rätt att ändra, ta bort och eller lägga till bestämmelser i Villkoren genom att meddela Kredittagaren, på papper eller via e-post eller annat elektroniskt meddelande på Corpiaprofilen, minst två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen har Kredittagaren rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Villkoren före den dag då ändringen börjar gälla. Om uppsägning inte görs inom föreskriven tid anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna.
För Kreditavtal och Säkerhetsavtal som är gällande när sådana ändring träder i kraft fortsätter de Villkor att gälla som tillämpades när Kreditavtalet respektive Säkerhetsavtalet ingicks oförändrade till dess hela Krediten, Räntor och eventuella ersättningar, avgifter och andra krav hänförliga till Kreditavtalet är slutligt betalda och reglerade.

19.2 Överlåtelse
Kredittagaren samtycker till att Corpia äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annat bolag utan Kredittagarens godkännande.
Om inte annat framgår av dessa Villkor äger Kredittagare inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje man utan Corpias föregående skriftliga godkännande.

19.3 Klagomål
En Kredittagare som är missnöjd med eller har synpunkter på Tjänsten uppmuntras framföra dessa till Corpia. I första hand ska den person eller enhet inom Corpia som tillhandahållit tjänsten kontaktas. Detta görs lämpligen via telefon eller e-post (kontaktuppgifter finns i den inledande bestämmelsen i Villkoren).
Om du inte skulle vara nöjd med det svar som du erhåller kan du skriftligen kontakta Corpias klagomålsansvarig på adress: Corpia AB, att: Klagomålsansvarig, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm, varvid ditt klagomål, grunderna för ditt klagomål samt vilka åtgärder du önskar att Corpia vidtar ska framgå. Ytterligare information om klagomålshantering finner du på Corpias hemsida.

19.4 Meddelanden
Kredittagare är ansvarig för att registrerade personuppgifter, såsom namn, adress och annan information som är registrerade på Corpiaprofilen är korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden och förbinder sig att vid behov uppdatera dessa.
Alla meddelanden som skickas av Corpia till Kredittagare skickas till den adress eller e-postadress som Kredittagare angett och som vid var tid finns registrerad på Kredittagarens Corpiaprofil.
All korrespondens och andra meddelanden ska göras skriftligen och anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid överlämnandet, om det levererats personligen, (ii) nästföljande Bankdag på den plats dit det sändes, om det sändes med fax (med erhållande av bekräftelse på fullständig överföring från avsändande faxmaskin), (iii) nästföljande Bankdag på den plats dit det sändes, om det sändes med e-post, (iv) två Bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud, om det skickades med välrenommerat bud (med erhållande av bekräftelse på leverans), eller (v) fem Bankdagar efter avlämnandet för postbefordran, om det skickades som rekommenderat eller rekommenderat brev med mottagningsbevis.

20. Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk allmän domstol.


Dessa villkor har fastställts av Corpia den 2019-10-31.

 

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen