villkor

Allmänna villkor för investerare

Villkoren gäller endast för P2P kunder, senast fastställda 2019-10-31.

1. Corpia och Tjänsten

Corpia AB, org.nr 559060-1919, med adress Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm (”Corpia”), tillhandahåller en förmedlingstjänst och agerar mellanman mellan å ena sidan Kredittagare som är i behov av finansiering och vill låna pengar och å andra sidan Investerare som har ett investeringsbart kapital och kan låna ut pengar. Corpias förmedlingstjänst tillsammans med därtill hörande tjänster såsom att bistå Kredittagare och Investerare med framtagande av kreditbedömning av Kredittagare, upprättande av avtal, administration av in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar utgör i dessa villkor den tjänst som tillhandahålls av Corpia (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls via Corpias plattform som nås genom hemsidan www.corpia.se (”Webbplatsen”).
Corpia har hos Finansinspektionen ansökt om och erhållit undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Corpia tillhandahåller därmed betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör vilket innebär att Corpia står under Finansinspektionens tillsyn. Corpia är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2010:751) om betaltjänster och andra författningar som reglerar dess verksamhet samt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser. Vidare följer Corpia den svenska marknadsföringslagen och står under Konsumentverkets tillsyn vad avser reklam och marknadsföring.

2. Definitioner

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse:

”Amorteringsbelopp”

Det belopp som ska betalas vid varje Avbetalningsdag och inkluderar amortering av Kreditet samt upplupen ränta.

”Amorteringsdag”

Den eller de dagar som följer av Kreditavtalet och på vilka Amorteringsbelopp förfaller till betalning.

”Avtalspaket”

De avtal som ingås mellan å ena sidan Kredittagare och eventuell tredje man (vad gäller Säkerhet), och å andra sidan en eller flera Investerare, avseende en specifik Kredit och som består av Kreditavtal och eventuellt Säkerhetsavtal samt, i tillämpliga delar, dessa Villkor och Corpias Allmänna villkor för Kredittagare.

”Bankdag”

Alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

”Bankkonto”

Det konto i svensk bank som Investeraren angivit vid ansökan om godkännande som Investerare och som under hela avtalsperioden ska tillhöra och vara registrerat i Investerarens namn och användas för samtliga in- och utbetalningar i samband med Tjänsten.

”Borgensman”

Den person som i ett Borgensåtagande ställer borgen för Kredittagares skyldigheter.

”Borgensåtagande”

Det avtal om borgen, med därtill hörande allmänna villkor, som en Borgensman ingår till säkerhet för Kredittagares förpliktelse enligt Kreditavtal.

”Corpia”

Corpia AB, org.nr 559060-1919 och, i förekommande fall, sådan tredjepart som Corpia, i förekommande fall, har lämnat uppdrag till i enlighet med Villkoren.

”Corpiaprofil”

Det individuella och virtuella konto som en Investerare erhåller i samband med Corpias godkännande som Investerare och som nås via Webbplatsen genom inloggning med användning av Bank-ID och på vilken Investeraren finner information om bl.a. behållning av likvida medel och sammanställning av pågående och genomförda transaktioner, pågående Kreditansökningar och annan relevant information om och hänförlig till Tjänsten samt vid var tid relevanta Avtalspaket till vilka Investeraren är part.

”Distansavtalslagen”

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

”Investerare”

Varje enskild fysisk eller juridisk person som har blivit godkänd av Corpia att få använda Tjänsten och har lämnat kredit eller avser att lämna kredit till en Kredittagare genom användning av Tjänsten.

”Justerat Belopp”

Storleken på det kreditbelopp uppgående till visst nominellt belopp i svenska kronor som framgår av Kreditansökan efter att Kredittagaren begärt och beviljats justering av det ursprungliga beloppet för en Krediten i enlighet med avsnitt 6.2 i Villkoren.

”Klientmedelskonto”

De konton som Corpia öppnar i eget namn, för Investerares respektive Kredittagares räkning, hos ett eller flera svenska kreditinstitut för att, i enlighet med lag, hålla kunders medel med redovisningsskyldighet och avskilda från Corpias egna tillgångar.

”Konsument”

En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

”Kredit”

Kredit uppgående till specifikt nominellt belopp. Med ”Kredit” avses det ursprungliga kreditbeloppet eller, i förekommande fall, det Justerade Beloppet som anges i Kreditansökan. När en anbudsprocess har avslutats och en Kredittagare har erbjudits och accepterat ett lån definieras ”Kredit” som det belopp som Kredittagaren slutligen lånar och vilket framgår av Kreditavtalet.

”Kreditandel”

En Investerares andel i en Kredit uppgående till visst nominellt belopp i svenska kronor.

”Kreditansökan”

En sammanställning av en Kredittagares ansökan om en Kredit, inklusive syfte och ändamål med Krediten, med tillhörande villkor i form av t.ex. Ränta, Amorteringsbelopp och Säkerheter m.m. som finns tillgänglig på Webbplatsen i inloggat lägeoch baserat på vilken Investerare lämnar sitt eller sina Krediterbjudanden.

”Kreditavtal”

Det standardiserade avtal som ingås mellan å ena sidan varje enskild Investerare och å andra sidan Kredittagaren avseende viss Kredit. Kreditavtalet består av ett skuldebrev, och därtill hörande allmänna villkor, motsvarande villkoren i Kreditansökan och respektive Investerares Krediterbjudande (vad avser Kreditandel) dock i förekommande fall med justering för det slutliga lånebeloppet som Kredittagaren erbjudits och accepterat enligt Villkoren.

”Krediterbjudande”

Det bindande erbjudande om Kredit som en Investerare lämnar till en Kredittagare i samband med en anbudsprocess och som är villkorad av de förutsättningar och villkor som följer av Kreditansökan om inte annat uttryckligen framgår av Villkoren. Ett Krediterbjudande lämnas som en Kreditandel.

”Kreditgivarombud”

Corpia, eller annan av Corpia utsedd tredjeman, i dess egenskap av förmedlare av kontakt, administratör och i förekommande fall ombud för Investerare vad avser handlingar och åtaganden enligt och hänförliga till Kreditavtal, Borgensåtagande och Säkerhetsavtal (i relevanta delar) och som närmare framgår av avsnitt 13 i dessa Villkor.

“Kredittagare”

Varje juridisk person som har accepterats som Kredittagare av Corpia och som avser uppta eller har upptagit en Kredit från en eller flera Investerare genom användandet av Tjänsten.

”Personuppgift”

Varje upplysning, data eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild fysisk person (t.ex. namn, adress eller andra kontaktuppgifter, personnummer, och IP-adress).

”Otillåtet Lån”

Sådana lån, förbindelser och/eller åtaganden som Kredittagaren förbinder sig till att inte ingå och som redogörs för under avsnitt 7.2 i dessa Villkor.

”Ränta”

Den ränta som fastställs för viss Kredit och som framgår av Kreditavtalet.

”Säkerhet”

Borgensåtagande, pant i fastighet, företagshypotek, värdepapper eller fast eller lös egendom, annan säkerhet (av vad slag det vara må) som ställs till förmån för samtliga Investerare som är part i ett Kreditavtal.

”Säkerhetsavtal”

Borgensåtagande eller annat avtal som Kredittagare eller annan (tredjeman) ingår avseende Säkerhet som ställts till säkerhet för Kredittagares förpliktelser enligt visst Kreditavtal.

”Utbetalningsdag”

Den dag då Krediten utbetalas från Investerarnas Klientmedelskonto till Kredittagarens bankkonto/bankgiro (efter avdrag för den förmedlingsavgift som Kredittagaren ska erlägga till Corpia för nyttjande av Tjänsten).

”Villkoren”

Dessa allmänna villkor (och i förekommande fall reviderade allmänna villkor) som reglerar avtalsrelationen mellan Corpia och Investeraren.

3. Villkoren


3.1 Allmänt
Genom att ansöka om Corpias godkännande som Investerare bekräftar Investeraren att denna har tagit del av och godkänner Villkoren. Ansökan ska göras i enlighet med vid var tid godkänd metod. Investerare som har godkänts av Corpia är bunden av Villkoren tills vidare i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Villkoren finns tillgängliga för påseende och utskrift på Webbplatsen.
Investeraren bekräftar härmed att Investeraren förstår och godkänner att Corpia enbart agerar som mellanman i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och inte på något sätt lämnar någon garanti eller utfästelse avseende Kreditavtal, Kredittagarens återbetalningsförmåga eller lämnade Säkerheter och att det finns en risk att det belopp som återbetalas av Kredittagaren eller medel som erhålls vid en realisation av Säkerheterna inte räcker till för att betala tillbaka hela eller delar av Krediten och/eller förfallna Räntor.
Investeraren uppmanas att göra en egen bedömning och analys av Kredittagaren och den kreditrisk som Investeraren tar i samband med varje Kredit som Investeraren önskar delta i innan ett beslut om att lämna ett Krediterbjudande fattas så att Investeraren kan fatta ett eget välgrundat beslut.
Investeraren bekräftar att denne förstår att kreditgivning (låna ut pengar) alltid är förenat med osäkerhet och att det finns en risk för att Investeraren inte får tillbaka hela eller delar av den lämnade Kreditandelen och/eller Ränta vilket innebär att Investeraren kan förlora hela eller delar av det utlånade kapitalet.

3.2 Tillämpning
Villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Investeraren och Corpia, samt eventuell tredjepart som Corpia lämnat uppdrag till i enlighet med Villkoren, och ger inte upphov till något trepartsavtal mellan Corpia, Kredittagaren och Investerare.
Om en Kredit lämnas ingås ett Kreditavtal direkt mellan en eller flera Investerare och Kredittagaren. I förekommande fall ingås även ett Säkerhetsavtal mellan en eller flera Investerare å ena sidan och Kredittagaren och/eller tredjeman å andra sidan. Kreditavtal och Säkerhetsavtal utgörs av standardiserade dokument som Corpia tillhandahåller inom ramen för Tjänsten. I samband med ingående av Kreditavtal och Säkerhetsavtal samt därefter agerar Corpia och Kreditgivarombudet, med stöd av fullmakt, såsom ombud för Investerare. Corpia är emellertid inte part i dessa avtal.
Webbplatsen tillhandahålls av Corpia. Inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare i enlighet med vad som framgår av dessa Villkor.
Villkoren inskränker inte de rättigheter som Investerare som är Konsument har enligt tillämplig konsumentlagstiftning (t.ex. lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och Distansavtalslagen).

4. Tjänsten m.m.

4.1 Förutsättningar för ansökan om godkännande som Investerare

4.1.1 Generella samtycken, garantier, bekräftelser, förbindelser och fullmakter
Genom ansökan om registrering som Investerare (”Ansökan”) bekräftar Investeraren härmed att denne, under Villkorens löptid samtycker, garanterar och förbinder sig (i relevanta delar) till följande:

(a) Att Corpia tillhandahåller en förmedlings-, informations- och administrationstjänst och tillhandahåller inte i något fall finansiell eller annan rådgivning vilket innebär att ingen information som tillhandahålls på Webbplatsen eller på Corpiaprofilen såsom Kreditansökan, kreditbedömning, analyser eller beskrivningar ska betraktas som rådgivning eller en rekommendation av Corpia avseende viss Kredit eller Kredittagare;
(b) Att låna ut pengar (lämna en Kredit) alltid är förenat med osäkerhet och att det finns en risk för att Investeraren inte får tillbaka hela eller delar av det utlånade beloppet och/eller förfallen Ränta vilket innebär att Investeraren kan förlora hela eller delar av det utlånade beloppet;
(c) Att Investeraren har tillräckligt med likvida medel och investeringsbart kapital för att kunna lämna Krediterbjudanden och ingå Kreditavtal inom ramen för Tjänsten och har de ekonomiska förutsättningar och den buffert som krävs för att hantera de kreditförluster som kan komma att uppstå på grund av att Kredittagaren helt eller delvis inte kan återbetala Krediten, förfallen Ränta eller inte kan återbetala Krediten eller förfallen Ränta i rätt tid;
(d) Att Investeraren själv ska göra en egen bedömning och analys av Kredittagaren och den kreditrisk som Investeraren tar i samband med varje Kredit som Investeraren önskar delta i innan ett Krediterbjudande lämnas så att Investeraren kan fatta ett välgrundat beslut;
(e) Att den information om Kredittagaren och dennes verksamhet som förmedlas på Webbplatsen i normalfallet uteslutande har tillhandahållits av Kredittagaren, att den av Corpia genomförda och publicerad kreditbedömningen bygger på uppgifter inhämtade från Kredittagaren och eventuell tredje man (t.ex. kreditupplysningsbolag) och att en sådan kreditbedömning inte utgör en s.k. ”kreditprövning” av Kredittagaren (vilket är en prövning av om Kredittagaren har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad denne åtar sig enligt kreditavtalet), att Corpia inte kontrollerar att tillhandahållen information är korrekt, fullständig eller uppdaterad samt att Corpia inte tar något ansvar för denna information;
(f) Att Corpia inte på något sätt garanterar Kredittagarens återbetalningsförmåga eller på annat sätt kommer att fullgöra Kredittagares skyldigheter enligt Kreditavtalet om det visar sig att Kredittagaren inte kan återbetala hela eller delar av Krediten (och Säkerheten inte räcker till för att täcka bristen);
(g) Att Tjänsten inkluderar samtliga de betalningar och transaktioner som görs till och från Investeraren via Klientmedelskontot och att dessa utförs av Corpia. Investeraren godkänner att Corpia direkt eller via vidarebefordrad instruktion till relevanta kreditinstitut utför de instruktioner avseende överföringar som följer av dessa Villkor och som lämnas via Corpiaprofilen samt att Investeraren är bunden av dessa och inte har rätt att återkalla eller ändra en sådan instruktion utan Corpias skriftliga godkännande;
(h) Att Investerarens Krediterbjudanden, på anonymiserad basis, blir synliga för andra Investerare och Kredittagaren;
(i) Att ta emot marknadsföringsmaterial avseende nya och pågående Kreditansökningar på Webbplatsen via e-post eller annan elektronisk kommunikation, om inte Investeraren har begärt direktreklamspärr enligt avsnitt 15 nedan; och
(j) Att Corpia rapporterar uppgifter om Investerares ränteinkomst, kapitalvinst och -förlust m.m. hänförliga till Kreditavtal, till Skatteverket och andra relevanta myndigheter, som Corpia är skyldig att rapportera till för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser.
Genom bekräftelse av ett Krediterbjudande och under förutsättning att anbudsprocessen avslutas med att en Kredit lämnas till Kredittagaren i vilken Investeraren har en Kreditandel, lämnar Investeraren fullmakt till Corpia att såsom ombud för Investeraren underteckna samtliga de avtal som ingår i det relevanta Avtalspaketet. Detta innebär att en Investerare inte själv kommer att underteckna Kreditavtalet eller Säkerhetsavtalet till vilket denne blir part utan detta görs av Corpia med stöd av fullmakt.
Vidare lämnar Investeraren, genom bekräftelse av ett Krediterbjudande, fullmakt till Corpia respektive Kreditgivarombudet (eller den som denne har satt i sitt ställe), att såsom ombud för Investeraren exklusivt och ensamt vidta, eller underlåta att vidta, samtliga de åtgärder och handlingar som är nödvändiga eller lämpliga för att administrera samt erhålla och kräva de rättigheter som följer av de avtal som ingår i Avtalspaketet (Kreditgivarombudets roll, skyldigheter och rättigheter framgår av avsnitt 13 nedan). Investeraren förbinder sig att inte själv utkräva de rättigheter eller vidta de åtgärder eller handlingar som följer av avtal i Avtalspaketet.
Investeraren lämnar även sitt explicita samtycke till att Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal ska överlåtas till Kreditgivarombudet i enlighet med, och under förutsättning av, det som framgår av avsnitt 13.1 nedan, om det är nödvändigt för att Kreditgivarombudet i det enskilda fallet ska kunna agera ensam sökande vid domstol eller myndighet. Detta innebär att Kreditgivarombudet i sådant fall kommer att inträda som part i det relevanta Kreditavtalet och/eller Säkerhetsavtalet.
Lämnade fullmakter och samtycken enligt ovan gäller till dess samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av de avtal som ingår i relevant Avtalspaket är fullständigt och slutligt reglerade och kan inte ändras eller återkallas under denna tidsperiod.

4.1.2 Samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser som lämnas av fysisk person

Genom Ansökan, bekräftar en Investerare som är en fysisk person härmed att denne, under Villkorens löptid samtycker, garanterar och förbinder sig (i relevanta delar) till följande:
(a) har tagit del av, förstått och godkänner innehållet och bestämmelserna i Villkoren (inklusive innebörden och konsekvensen av lämnade fullmakter);
(b) har lämnat aktuell, korrekt och fullständig information vid Ansökan;
(c) är över 18 år;

(d) är folkbokförd i Sverige;

(e) att det Bankkonto som anges i Ansökan ägs av och är registrerat i den fysiska personens namn och att Bankkontot inte kan disponeras av annan, är pantsatt eller belagt med annan förfogandeinskränkning;

(f) har kännedom om ursprunget till de medel som har överförts till Bankkontot;

(g) inte är försatt eller föremål för konkurs eller skuldsanering eller annars på obestånd;
(h) snarast ska meddela Corpia om information som har lämnats av den fysiska personen ändras eller inte längre är aktuell;
(i) endast agerar för den fysiska personens egen och inte för annans räkning vid användning av Tjänsten;
(j) vid var tidpunkt ska förvara och skydda Corpiaprofilen från obehörig åtkomst; och
(k) på eget initiativ och på Corpias begäran snarast kommer att tillhandahålla sådan uppgift, information och/eller dokumentation som Corpia eller annan från tid till annan begär eller kan behöva för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. enligt skattelagstiftning eller Penningtvättslagen).

4.1.3 Samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser som lämnas av juridisk person

Genom Ansökan bekräftar härmed den fysiska person som företräder Investeraren att denne är över 18 år och behörig att företräda Investeraren.

Vidare bekräftar, genom Ansökan, sådan behörig firmatecknare för Investerarens räkning att denne under Villkorens löptid samtycker, garanterar och förbinder sig (i relevanta delar) till följande:
(a) har tagit del av, förstått och godkänner innehållet och bestämmelserna i Villkoren (inklusive innebörden och konsekvensen av lämnade fullmakter);
(b) har lämnat aktuell, korrekt och fullständig information vid Ansökan;
(c) inte är försatt eller föremål för konkurs, företagsrekonstruktion eller skuldsanering eller annars på obestånd;

(d) har sitt säte inom EES;

(e) att det Bankkonto som anges i Ansökan ägs av och är registrerat i den juridiska personens namn och att Bankkontot inte kan disponeras av annan (med undantag för behörig firmatecknare), är pantsatt eller belagt med annan förfogandeinskränkning;

(f) har kännedom om ursprunget till de medel som har överförts till Bankkontot;
(g) snarast ska meddela Corpia om information som har lämnats av den juridiska personen ändras eller inte längre är aktuell;
(h) endast agerar för den juridiska personens egen och inte för annans räkning vid användning av Tjänsten;
(i) vid var tidpunkt ska förvara och skydda Corpiaprofilen från obehörig åtkomst; och
(j) på eget initiativ och på Corpias begäran snarast kommer att tillhandahålla sådan uppgift, information och/eller dokumentation som Corpia eller annan från tid till annan begär eller kan behöva för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. enligt skattelagstiftning eller Penningtvättslagen).

4.2 Process för godkännande av Investerare och informationsplikt
I samband med Corpias behandling av Ansökan kommer Corpia att vidta åtgärder och kontroller som Corpia anser nödvändiga eller lämpliga för att uppfylla bestämmelser och krav enligt avtal, lag, föreskrift eller annan rättslig förpliktelse (t.ex. kontroll av att angivet Bankkontot är registrerat i Investerarens namn). Sådana kontroller och åtgärder kommer även att ske fortlöpande under Villkorens löptid.
Corpia förbehåller sig rätten att, utan angivande av skäl, neka en persons ansökan om registrering som Investerare.
Då nyttjandet av Tjänsten förutsätter Bank-ID (eller annan från tid till annan av Corpia godkänd avancerad elektronisk signatur), kan en person som inte har Bank-ID inte godkännas som Investerare. Om särskilda skäl föreligger får Corpia får dock i det enskilda fallet besluta om undantag från krav på Bank-ID.
När ansökan om registrering som Investerare har behandlats, godkänts och bekräftats av Corpia har Investeraren rätt att använda Tjänsten och Corpia skapar i samband härmed en Corpiaprofil för Investeraren.

4.3 Ångerrätt
Enligt Distansavtalslagen har en Konsument rätt att inom fjorton (14) dagar från det att denne godkändes som Investerare ångra sig och frånträda avtalet (”Ångerrätt”). Ångerrätten gäller enbart det inledande avtalet att godkännas som Investerare (d.v.s. Villkoren) och inte lämnade Krediterbjudanden, ingångna Kreditavtal, Säkerhetsavtal och andra eventuella avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som Corpia på Investerares begäran förmedlat, utfört, ingått eller fullgjort innan ångerrätten utövas. För dessa avtal och transaktioner gäller Villkoren i tillämpliga delar.
Om Investeraren vill utnyttja sin Ångerrätt ska Investeraren fylla i, printa ut och underteckna det formulär som finns på Webbplatsen och skicka det med post till Corpia, alternativt scanna in och skicka det via e-post till [email protected] Investeraren avregistreras sedan från Tjänsten genom att Investerarens Corpiaprofil raderas och eventuella likvida medel som har inbetalats till Investerarnas Klientmedelskonto överförs till Investeraren Bankkonto. En Investerares rätt att nyttja Ångerrätten är inte förenad med någon kostnad.


4.4 Löptid och uppsägning
Investerare vars Ansökan har godkänts av Corpia är bunden av Villkoren tills vidare i enlighet med vad som framgår av Villkoren.
En Investerare kan när som helst och utan kostnad säga upp dessa Villkor och därmed också sin registrering som Investerare hos Corpia till omedelbart upphörande, dock endast under förutsättning att Investerare:
(a) inte är part i något avtal hänförligt till ett Avtalspaket,
(b) inte har medel spärrade på Corpiaprofilen till följd av att Investeraren har lämnat ett Krediterbjudande vid en anbudsprocess, och
(c) inte på något annat sätt har några förpliktelser eller åtaganden mot annan Investerare, Kredittagare, Corpia, Kreditgivarombud eller annan till följd av dessa Villkor, Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller annat härtill hörande avtal.
Corpia har rätt att utan föregående meddelande säga upp en registrering som Investerare med omedelbar verkan om det finns misstanke om:
(a) att Investeraren är försatt eller föremål för konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering eller annars misstänks vara på obestånd, dödsfall eller att Investeraren på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna för att vara Investerare;
(b) att Investeraren lämnat oriktiga uppgifter till Corpia eller Kreditgivarombudet eller i väsentligt avseende brutit mot Villkoren, Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller annat härtill hörande avtal, förbindelse eller förpliktelse;
(c) otillbörlig användning av Investerares Corpiaprofil;
(d) att Investeraren publicerat rasistiskt, sexistiskt, kriminellt eller annat olämpligt innehåll på Webbplatsen; eller
(e) brott mot Penningtvättslagen eller annan tillämplig lag eller föreskrift.
Corpia ska snarast meddela Investeraren om en registrering som Investerare har sagts upp enligt någon av punkterna (a)-(e) ovan. Punkterna (b) – (e) ovan kan komma att polisanmälas utan att Investeraren informeras härom.
I tillägg till ovan har Corpia rätt att säga upp en registrering som Investerare om Investeraren inte har varit inloggad på sin Corpiaprofil under minst ett (1) års tid dock endast under förutsättning att Investeraren inte har några förpliktelser eller åtaganden mot annan Investerare, Kredittagare, Corpia, Kreditgivarombud eller annan till följd av dessa Villkor, Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller annat härtill hörande avtal. Minst två månader innan Corpia avser att avsluta en Corpiaprofil ska Investeraren meddelas om detta genom e-postmeddelande.
Vid uppsägning av registrering som Investerare ska de likvida medel som tillhör och finns registrerade på Investerarens Corpiaprofil omedelbart överföras till Investerarens Bankkonto om inte medlen har spärrats till följd av att Investerarens har lämnat ett Krediterbjudande vid en anbudsprocess eller annars följer av tvingande lag eller föreskrift.
Corpias uppsägning av registrering som Investerare enligt ovan, påverkar inte i något fall de Villkor som gäller före uppsägningen eller något av de avtal som ingår i ett Avtalspaket som Investeraren har ingått före uppsägningen. De rättigheter och skyldigheter som har uppkommit före uppsägningen och som följer av dessa avtal ska således fortsätta att gälla mellan relevanta parter enligt sina respektive villkor oberoende av uppsägningen tills dessa samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av dessa avtal är fullständigt och slutligt reglerade (d.v.s. till dess hela Krediten och eventuella ersättningar, Räntor, avgifter och andra krav hänförliga till Kreditavtal är slutligt betalda och reglerade). Det som sägs i denna bestämmelse ska gälla i motsvarande utsträckning (mutatis mutandis) för Investerarens skyldigheter gentemot Corpia, Kreditgivarombudet och i förekommande fall av Corpia utsedd tredje man.
Detta innebär att de samtycken, garantier, bekräftelser, förbindelser och fullmakter som en Investerare har lämnat i samband med Ansökan och i förekommande fall därefter gäller till dess Villkoren upphör att gälla genom uppsägning enligt ovan eller, om Investeraren är part till ett avtal som ingår i ett Avtalspaket, den längre period som löper till dess samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av dessa avtal är fullständigt och slutligt reglerade. Lämnade samtycken, garantier, bekräftelser, förbindelser och fullmakter kan inte återkallas eller ändras av Investeraren så länge de är gällande enligt föregående mening.

5. Corpiaprofilen och Klientmedelskonton

När Corpia har godkänt Investerarens Ansökan erhåller Investeraren sin Corpiaprofil som är ett virtuellt konto som nås via Webbplatsen.
På Corpiaprofilen finns information om bl.a. behållning av likvida medel (spärrade och ospärrade), Kreditansökningar, lämnade Krediterbjudanden, avtal som ingår i Avtalspaket till vilka Investeraren är part eller kan komma att bli part (efter avslutad anbudsprocess avseende viss Kreditansökan), översikt av framtida, pågående och genomförda transaktioner (t.ex. utbetalning av Kreditandel och erlagda Amorteringsbelopp) samt annan relevant information om och hänförlig till Tjänsten.
Investeraren utför samtliga åtgärder och handlingar inom ramen för Tjänsten genom Corpiaprofilen. Inloggning till Corpiaprofilen görs med användning av Bank-ID. Investeraren är ansvarig för alla åtgärder och handlingar som vidtas på eller lämnas via Corpiaprofilen efter vederbörlig inloggning. Detta gäller oberoende av om inloggning har gjorts av Investeraren eller annan.
Investerarens rätt att nyttja Tjänsten är personlig och får inte användas av någon annan för egen eller Investerarens räkning. Investeraren är medveten om att Corpiaprofilen är konfidentiell och Investeraren förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörigen använder eller har tillgång till Investerarens Corpiaprofil.
Investeraren ska omedelbart informera Corpia om det finns misstanke om att någon obehörigen använder Investerarens Corpiaprofil eller BankD.
Om Corpia misstänker att någon annan än Investeraren har tillgång till Investerarens Corpiaprofil äger Corpia rätt att omedelbart och utan varning stänga av Investerare från att nyttja Tjänsten genom att låsa Corpiaprofilen alternativt säga upp Investerarens registrering som Investerare i enlighet med avsnitt 4.4 ovan. Corpia kommer i sådant fall att snarast ta kontakt med Investeraren för att hantera den uppkomna situationen.
Instruktion för överföring av medel till Klientmedelskonto framgår av Corpiaprofilen. Överföring kan göras från Investerarens Bankkonto samt annan vid var tid av Corpia accepterad överföringsmetod. De medel som Investerare överför till Corpia och som framgår av Investerarens Corpiaprofil hålls av Corpia med redovisningsskyldighet och på ett för Investerarna gemensamt Klientmedelskonto hos svenskt kreditinstitut. Medel på Klientmedelskonto ska alltid hållas avskilda från Corpias egna tillgångar och medel, vilket följer av lag. Samtliga transaktioner som utförs mellan Corpia och Investeraren inom ramen för Tjänsten ska göras mellan Bankkontot och Klientmedelskontot.
Vid investering i Kredit i en annan valuta än svenska kronor (SEK) skapas ett separat valutakonto i den relevanta valutan. Investeraren accepterar i sådant fall den växelkurs som fastställs av den bank som håller Klientmedelskonto och de kostnader, avgifter och växelkursrisker som en växling medför.
Eventuell ränta som Corpia erhåller avseende Investerares medel som hålls på Klientmedelskontot fördelas mellan Investerarna proportionellt i förhållande till respektive Investerares saldo på Klientmedelskontot samt den tid under vilken Investeraren har haft aktuella saldon innestående. Utbetalning av ränta förutsätter dock att Investerarens ränta under visst kalenderår uppgår till eller överstiger 50 kronor.
Investeraren kan när som helst begära att de likvida medel som tillhör och finns registrerade på Investerarens Corpiaprofil överförs till Investerarens Bankkonto om inte medlen har spärrats till följd av att Investerarens har lämnat ett Krediterbjudande vid en anbudsprocess eller annars följer av tvingande lag eller föreskrift.

6. Anbudsprocessen och Krediterbjudande

6.1 Allmänt om anbudsprocessen
Upptagandet av en Kredit sker genom en anbudsprocess. Anbudsprocessen inleds med att en Kredittagaren ansöker om erbjudande från Investerare om en Kredit genom att på Webbplatsen, genom Corpias försorg, publicera delar av Kreditansökan tillsammans med en övergripande redogörelse för vad Krediten ska användas till. Den fullständiga Kreditansökan publiceras och kan nås via Corpiaprofilen och innehåller information om bl.a. storleken på den ansökta Krediten, Ränta, eventuella Säkerheter, Ränta (preciserad eller opreciserad), syfte och ändamål med Krediten, Amorteringsbelopp, Avbetalningsdag(ar) samt andra relevanta villkor och förutsättningar för Krediten. Räntan är fast och fastställs baserat på den kreditbedömning som Corpia gör av Kredittagaren och ska accepteras av Kredittagaren innan Kreditansökan publiceras på Webbplatsen.

Investeraren är medveten om och godkänner att Corpias fastställande av Ränta inte på något sätt innebär att Corpia lämnar en garanti eller utfästelse av något slag avseende Kredittagarens finansiella ställning, återbetalningsförmåga eller liknande. Det är den enskild Investerarens eget ansvar att i varje enskilt fall själv gå igenom och noga överväga huruvida ett Krediterbjudande ska lämnas och göra en egen bedömning av Kredittagarens finansiella ställning, återbetalningsförmåga (förmåga att återbetala Krediten och den Ränta som löper på Krediten) och den risk som är förenad med att låna ut pengar till Kredittagaren för att kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett Krediterbjudande ska lämnas eller inte.
Med undantag för Kredittagarens eventuella justering av det ansökta kreditbeloppet i enlighet med vad som framgår av avsnitt 6.2. nedan (”Justerat belopp”), är de villkor och förutsättningar som framgår av Kreditansökan bindande för Kredittagaren om Kredit lämnas.

Investerare äger rätt att i anbudsprocessen lämna Krediterbjudande avseende delar av den ansökta Krediten i enlighet med de villkor som följer av Kreditansökan. Krediterbjudanden från Investerare har prioritet efter när de läggs.
Anbudsprocessen avslutas enligt följande:

(a) i förtid, på Kredittagarens eller Corpias begäran, om hela Krediten som specificerats i Kreditansökan eller det Justerade Beloppet (se avsnitt 6.2 nedan); eller
(b) vid anbudsprocessens slutdatum.

Om Investerare har lämnat Krediterbjudanden uppgående till det av Kredittagaren ansökta kreditbeloppet eller mer ingås, efter avslutad anbudsprocess, Kreditavtal (inkl. eventuella Säkerhetsavtal) mellan relevanta Investerare och Kredittagaren.
Om anbudsprocessen avslutas enligt (b) och de i anbudsprocessen deltagande Investerarnas sammanlagda Krediterbjudanden inte uppgår till minst hela det belopp som angivits i Kreditansökan förfaller Kreditansökan och Kreditansökan tas bort från Webbplatsen. De Investerares medel som har spärrats med anledning lämnat Krediterbjudande i den relevanta anbudsprocessen låses upp och medlen blir återigen tillgängliga på Investerarens Corpiaprofil.
Corpia har rätt att förlänga tiden då en anbudsprocess är öppen och tillgänglig för lämnande av Krediterbjudanden, dock under tid uppgående till högst tio (10) Bankdagar.

6.2 Justerat Belopp

Så länge anbudsprocessen pågår har Kredittagaren rätt att justera det ansökta kreditbeloppet (”Justerat Belopp”) i Kreditansökan under förutsättning att:
(a) Det Justerade Beloppet inte understiger det vid tidpunkten för justeringen uppgående beloppet för lämnade Krediterbjudanden i anbudsprocessen (tidpunkten räknas från då Corpia erhåller meddelande från Kredittagaren om begäran om justering av kreditens storlek);
(b) Det Justerade Beloppet understiger det ursprungliga kreditbeloppet i Kreditansökan; och
(c) Corpia godkänner sådan justering vilket bl.a. förutsätter att justeringen, enligt Corpias skäliga bedömning, inte anses vara till nackdel för Investerarna.

6.3 Erbjudande om Kredit till Kredittagaren

Om relevanta Investerare har lämnat Krediterbjudanden som totalt uppgår till eller överstiger det belopp som framgår av Kreditansökan eller det Justerade Beloppet (i förekommande fall) och Kredittagaren accepterar den av Investerarna erbjudna Krediten, ska de avtal som ingår i relevant Avtalspaket mellan Kredittagaren och relevanta Investerare ingås (se avsnitt 7 nedan). Kredittagarens accept av erbjuden Kredit ska lämnas till Corpia inom den tid som Corpia bestämmer och i enlighet med av Corpia vid var tid godkänd metod, i annat fall förfaller såväl Kreditansökan som lämnade Krediterbjudanden och berörda Investerares medel som har spärrats med anledning lämnade Krediterbjudanden i den relevanta anbudsprocessen låses upp och medlen blir återigen tillgängliga på relevanta Investerares Corpiaprofil.

Detsamma gäller om Kredittagaren beslutar att inte acceptera en av Investerarna erbjuden Kredit trots att lämnade Krediterbjudanden totalt uppgår till eller överstiger det belopp som framgår av Kreditansökan eller det Justerade Beloppet (i förekommande fall).

6.4 Investerarens bundenhet avseende Krediterbjudanden
En Investerare som vill lämna ett Krediterbjudande gör det genom sin Corpiaprofil.
Genom att lämna ett Krediterbjudande godkänner Investeraren de villkor och förutsättningar som gäller för Krediten och eventuell Säkerhet vilka framgår av Kreditansökan, samt utser Corpia respektive Kreditgivarombudet att representera Investeraren i samband med avtalens undertecknande och administration av avtalen i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Utkast till avtal finns tillgängliga för påseende och utskrift på Investerarens Corpiaprofil.
Ett Krediterbjudande som har bekräftats av en Investerare är bindande för Investeraren fram till dess att anbudsprocessen avslutas genom att ett Kreditavtal ingås eller Kreditansökan förfaller i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Ett lämnat Krediterbjudande kan inte återkallas eller ändras om inte annat följer av Villkoren.
När en Investerare har lämnat ett Krediterbjudande spärras medel motsvarande erbjudandet på Investerarens Corpiaprofil. Så länge medlen är spärrade kan de inte användas för Krediterbjudanden i andra anbudsprocesser och inte heller begäras utbetalda till Investerarens Bankkonto.
Investeraren kan endast lämna Krediterbjudande under förutsättning att Investeraren överfört medel till relevant Klientmedelskonto och medlen framgår av Investerarens Corpiaprofil. Ett Krediterbjudande kan inte överstiga tillgängligt saldo.
Corpia förbehåller sig rätten att införa och tillämpa restriktioner avseende de Krediterbjudanden som kan lämnas avseende en viss Kreditansökan. Sådana restriktioner framgår i så fall av den aktuella Kreditansökan.
På ett Krediterbjudande (motsvarande spärrat belopp av Investerarens saldo på Corpiaprofilen) utgår ingen ränta. Den Ränta som framgår av Kreditansökan börjar löpa först när anbudsprocessen är avslutad, Kreditavtalet har ingåtts och belopp motsvarande Krediten har betalts ut till Kredittagaren.
Ett Krediterbjudande upphör att gälla och spärrade medel blir återigen tillgängliga om:

(a) det finns Krediterbjudanden från andra Investerare som är prioriterade till följd av att de har lämnats tidigare än den aktuella Investerarens Krediterbjudande och Krediten är fullt ut finansierad;
(b) anbudsprocessen avslutats och de Krediterbjudanden som inkommit inte tillsammans uppgår till det belopp som angivits i Kreditansökan eller det Justerade Beloppet; eller
(c) Corpia avslutar en anbudsprocess enligt avsnitt 6.5.

6.5 Övrigt

Corpia äger rätt att avsluta en anbudsprocess när som helst och av vilken anledning som helst varvid anbudsprocessen omedelbart avslutas och berörda Investerares spärrade medlen återigen blir tillgängliga på deras respektive Corpiaprofil. Corpia är inte skyldig att ange några skäl till varför en anbudsprocess avslutats.

7. Kredit och Kreditavtal

7.1 Ingående av Kreditavtal efter anbudsprocess
Efter avslutad anbudsprocess får Investeraren besked om huruvida Investeraren tilldelats Kreditandel eller inte.
Om Kredittagaren accepterar en av Investerarna erbjuden Kredit och en Kredit således förmedlas till Kredittagaren i enlighet med vad som framgår av Villkoren, ska det mellan å ena sidan Kredittagaren (och eventuell tredje man vad avser Säkerhetsavtal) och å andra sidan relevanta Investerare, ingås de avtal som ingår i relevant Avtalspaket. Dessa genereras automatiskt och anger villkoren för Krediten i enlighet med vad som angivits i dels Kreditansökan, dels Investerarens Krediterbjudande (vad avser Kreditandel). Samtliga avtal som ingår i relevant Avtalspaket ska undertecknas av Kredittagaren (och i förekommande fall tredje man vad avser Säkerhetsavtal), så snart som möjligt dock senast inom tio (10) Bankdagar från anbudsprocessens avslutande.
För det fall ett ingånget Kreditavtal skulle innehålla bestämmelser eller villkor som avviker från det som framgår av sådan Kreditansökan eller Krediterbjudande som anges i föregående stycke, ska Kreditansökan respektive Investerares Krediterbjudande äga företräde framför det som anges i Kreditavtalet och Kreditavtalet justeras i motsvarande mån (t.ex. om Kreditens belopp har angivits felaktigt i Kreditavtalet). Detsamma ska gälla mutatis mutandis för ingånget Säkerhetsavtal.
Corpia undertecknar, såsom ombud för relevanta Investerares räkning och med stöd av fullmakt som lämnats av Investerarna, samtliga avtal i Avtalspaketet avseende den aktuella Krediten.
De avtal som ingår i relevant Avtalspaket undertecknas av Kredittagaren och eventuell tredje man i enlighet med av Corpia vid var tid godkänd metod. Avtal om Kredit och tillhörande Säkerhetsavtal ingås när Kredittagaren (och i förekommande fall tredje man) har undertecknat samtliga de avtal som ingår i Avtalspaketet.
Ingångna avtal finns tillgängliga för påseende och utskrift på Investerarens Corpiaprofil.

7.2 Förbud mot att ta upp lån, bevilja lån och gå i pant
Kredittagare har, genom att acceptera Corpias Allmänna villkoren för kredittagare, förbundit sig, från tidpunkten för Corpias godkännande av Kredittagarens ansökan om Kredit, att inte uppta lån, gå i pant, ingå förbindelser eller åta sig andra liknande skyldigheter eller åtaganden som resulterar i att Investerare hamnar i en sämre position än om ett sådant lån, förbindelse eller åtagande inte ingåtts (”Otillåtet Lån”).
Med Otillåtet Lån avses bl.a. upptagande av lån från tredje part som åtnjuter bättre förmånsrätt än Investerare enligt Förmånsrättslagen (1970:979), att uppta lån från en närstående, aktieägare, ledamot eller anställd eller att Kredittagaren går i pant eller på annat sätt ställer säkerhet till förmån för tredje mans förpliktelser. Kredittagaren har vidare förbundit sig att inte uppta andra lån utan Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande.
Otillåtna Lån omfattar även lämnande av lån till tredje part utan Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande. I normalfallet godkänner Kreditgivarombudet att Kredittagaren lämnar lån till av Kredittagaren helägt dotterbolag i Sverige. Även sådant lån förutsätter dock Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande.
Kredittagarens förbindelse enligt ovan gäller till dess samtliga Kredittagarens skyldigheter som följer av samtliga ingångna Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutligt reglerade.
För det fall en aktieägare har anspråk på Kredittagaren till följd av lämnade aktieägarlån, aktieägartillskott eller liknande, ska Kredittagaren tillse att sådan aktieägare avstår från att begära återbetalning, samt förbinder sig att inte överlåta sådant anspråk till annan, till dess samtliga Kredittagarens skyldigheter som följer av samtliga ingångna Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutligt reglerade.

8. Förtida återbetalning och uppsägning av kredit

Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp och återbetala hela eller delar av Krediten i förtid genom att skriftligen meddela Kreditgivarombudet minst fem (5) Bankdagar innan sådan återbetalning genomförs. Förtida återbetalning omfattar även upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet och Villkoren.
Kreditgivarombudet har för Investerares räkning rätt, men inte skyldighet, att säga upp Krediten (inkl. upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet och Villkoren) till omedelbar betalning om:
(a) Kredittagaren har lämnat oriktig eller ofullständig uppgift som kan påverka Kredittagarens möjlighet att betala Ränta eller återbetala Krediten;
(b) Kredittagaren inte, inom fem (5) Bankdagar från Amorteringsdagen, har fullgjort sina skyldigheter enligt Kreditavtalet (vilket inkluderar men inte är begränsat till utebliven betalning av förfallet Amorteringsbelopp, Ränta eller annat förfallet belopp);
(c) Säkerhet som lämnats för Kredit inte längre, enligt Kreditgivarbudets skäliga bedömning, är betryggande (oavsett skäl) och kompletterande säkerhet inte har ställts inom fem (5) Bankdagar efter skriftligt påpekande till Kredittagaren;
(d) pantsättare eller borgensman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt Säkerhetsavtalet inom sju (7) Bankdagar från mottagande av uppmaning om fullgörande från Kreditgivarombudet;
(e) Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet är eller blir insolvent, försätts i konkurs eller blir föremål för skuldsanering eller en konkursansökan (som inte är uppenbart ogrundad), träder i likvidation eller blir föremål för en sådan ansökan, inleder ett rekonstruktionsförfarande, blir föremål för verkställighet eller på annan grund kan antas vara på obestånd,
(f) det föreligger omständighet som ger Kreditgivarombudet skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Investerarna och/eller Corpia; eller
(g) Kredittagaren inte har informerat Corpia och Kreditgivarombudet om en väsentlig ändring i ägarkretsen respektive i Kredittagarens ledning.
Om Kreditgivarombudet meddelar Kredittagaren att Krediten ska återbetalas i förtid ska Kredittagaren snarast, dock senast inom tio (10) Bankdagar, återbetala Krediten inklusive upplupen Ränta och alla andra kostnader, avgifter och belopp till följd av Kreditavtalet och Villkoren. Betalning ska göras till det konto som Kreditgivarombudet anger.

9. Avtalsöverlåtelse och partsbyte

Investeraren har lämnat sitt samtycke till att Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal ska överlåtas till Kreditgivarombudet och att Kreditgivarombudet därmed ska inträda som part i dessa avtal (”avtalsöverlåtelse”) under förutsättning att relevanta villkor i avsnitt 13.1 är uppfyllda.
Vidare har Investeraren rätt att, utan krav på samtycke från Kredittagaren, överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som ingår i ett Avtalspaket och till vilka Investeraren är part, till annan Investerare. För att en överlåtelse ska vara giltig ska Investeraren meddela Corpia minst tio (10) Bankdagar innan överlåtelsen. Investerares överlåtelse av rättigheter enligt Avtalen till annan Investerare kan endast ske via Corpia.

10. Avgifter

Någon Avgift tas inte ut för registrering som Investerare eller för medverkan i anbudsprocesser som inte resulterar i förmedling av någon Kredit.
Om en Kredit förmedlas i vilken Investeraren har en Kreditandel tar Corpia ut en ersättning från Investeraren för Tjänsten i form av en löpande serviceavgift. Serviceavgiftens storlek, liksom andra eventuella avgifter och kostnader, (gemensamt benämnt ”Serviceavgift”), baseras på den vid var tid gällande prislistan som finns tillgänglig på Webbplatsen. Serviceavgiftens storlek beräknas på Kreditens storlek och faktureras löpande.
Serviceavgiften förfaller till betalning på respektive Amorteringsdag. Serviceavgiften erläggs genom överföring till Corpias konto från Kredittagarnas Klientmedelskonto i samband med att Amorteringsbeloppet överförs från Kredittagarnas Klientmedelskonto till Investerarnas Klientmedelskonto. Det belopp som Corpia överför till Investerarnas Klientmedelskonto är således efter avdrag för Serviceavgiften. Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Investerarens Corpiaprofil.
Corpia äger att rätt att från tid till annan ändra i gällande prislista. Sådan ändring ska föregås av minst två (2) månaders varsel och gäller inte för pågående anbudsprocesser, Kreditansökningar, Krediterbjudande eller befintliga Kreditavtal.

11. Betalningar och överföring av medel     

11.1 Utbetalning av Kredit
Om en Kredit förmedlas via Tjänsten sker utbetalning av Krediten i enlighet med vad som framgår av Kreditavtalet. På Utbetalningsdagen överför Corpia belopp motsvarande Investerarens Kreditandel, som har varit spärrat på Investerarens Corpiaprofil, från Investerarnas Klientmedelskonto till Kredittagarens bankkonto/bankgiro (efter avdrag för den förmedlingsavgift som Kredittagaren ska erlägga till Corpia för nyttjande av Tjänsten och eventuella övriga kostnader och avgifter som Kredittagaren är skyldig att erlägga till Corpia enligt de Allmänna villkoren för Kredittagare).
Överföringen är dock villkorad av att samtliga avtal som ingår i relevant Avtalspaket är vederbörligen undertecknade och Corpia tillhanda senast Bankdagen före avtalad Utbetalningsdag. I annat fall sker utbetalning av Kredit så snart som möjligt, dock senast inom tre (3) Bankdagar, efter det att samtliga avtal som ingår i Avtalspaketet är vederbörligen undertecknade och Corpia tillhanda.
Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Investerarens Corpiaprofil.

11.2 Återbetalning av Kredit
Kredittagaren är skyldig att se till att Amorteringsbeloppet (och annat eventuellt förfallet belopp enligt Kreditavtalet) finns tillgängligt på Kredittagarnas Klientmedelskonto på respektive Amorteringsdag.
På respektive Amorteringsdag överför Corpia från Kredittagarnas Klientmedelskonto, av Kredittagaren erlagt Amorteringsbelopp enligt följande:
1. till Corpias konto – Serviceavgiften (se avsnitt 10 ovan), och
2. till Investerarnas Klientmedelskonto – Amorteringsbeloppet efter avdrag för Serviceavgiften enligt punkten 1 ovan.
Transaktionerna registreras i Kredittagarens och respektive Investerares Corpiaprofil. Om det saknas medel för att göra aktuella betalningar erläggs betalning pro rata mellan Corpia och Investerarna för deras respektive fordringar. Vidare utgår dröjsmålsränta enligt Kreditavtalet.
Kredittagaren är ensamt ansvarig för sina åtaganden och skyldigheter enligt Kreditavtal gentemot Investerare. Corpia har ingen skyldighet att täcka förfallna betalningar från Kredittagaren som uteblivit helt eller delvis.
Kredittagaren kan endast genomföra betalningar med befriande verkan under Kreditavtal genom att erlägga betalning till Kredittagarnas Klientmedelskonto. Investeraren äger inte rätt att själv kräva betalning från Kredittagaren.
Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Investerarens Corpiaprofil.

12. Säkerheter

Ett Kreditavtal är i normalfallet villkorat av att ett Säkerhetsavtal ingås mellan å ena sidan Investerarna och å andra sidan Kredittagaren eller annan relevant tredje man. Detaljerna avseende Säkerheten framgår inledningsvis av Kreditansökan och, om Kredit lämnas, därefter av Säkerhetsavtalet. Säkerhet ställs till förmån för alla Investerare som har en Kreditandel i den aktuella Krediten och kommer att hållas och administreras för aktuella Investerares räkning av Kreditgivarombudet i enlighet med dessa Villkor och de avtal som ingår i relevant Avtalspaket.
Investeraren bekräftar genom godkännande av Villkoren att Investeraren har förstått och godkänner att Corpia:
- Endast gör en översiktlig granskning av de legala ägarförhållandena avseende Säkerheterna i samband med genomgång och prövning av Kreditansökan.
- Förlitar sig helt på de uppgifter som tillhandahålls av Kredittagaren och den som lämnar Säkerhet, om det inte är uppenbart att dessa är felaktiga eller falska.
- Inte gör någon egen utredning eller bedömning avseende Säkerheternas legala status, giltighet eller värde.
- Inte på något sätt lämnar någon garanti eller utfästelse att de Säkerheter som lämnats för en Kredit är korrekta och möjliga att realisera utan inskränkning eller till fullt värde.
- Inte tar något ansvar för ändringar i Säkerheterna, såsom ogiltighet, förlust eller värdeminskning, under Kreditavtalets löptid.
Investerarens krav enligt Kreditavtalet omfattas i förekommande fall av Säkerhetsavtalet och Villkoren. Investerarna har inbördes samma rätt till Säkerheterna i förhållande till deras respektive Kreditandel i Krediten (pro rata). Investerare äger inte rätt att själv vidta någon åtgärd i förhållande till Säkerheterna utan denna rätt utövas exklusivt av Kreditgivarombudet för samtliga Investerares räkning.
Säkerhet kan tas i anspråk i enlighet med vad som framgår av Säkerhetsavtalet vilket i normalfallet är efter det att Amorteringsbelopp förfallit till betalning och betalning helt eller delvis uteblivit.
Som närmare framgår av avsnitt 13 nedan äger Kreditgivarombudet rätt att, efter egen lämplighetsbedömning, för Investerares räkning, och med beaktande av Investerares gemensamma intresse, realisera Säkerheterna och i förekommande fall kräva Borgensman på betalning.

13. Kreditgivarombudet

13.1 Kreditgivarombudets roll och rättigheter
Genom att godkänna dessa Villkor utser Investeraren Corpia till Kreditgivarombud att representera och för Investerarens räkning såsom ombud genom fullmakt vidta, eller avstå från att vidta, samtliga de åtgärder och handlingar gentemot Kredittagare, Borgensman och annan relevant part i alla frågor som rör eller hänför sig till de avtal som ingår i relevant Avtalspaket (och i förekommande fall Villkoren).
Kreditgivarombudets fullmakt och rättigheter inkluderar men är inte begränsade till att såsom ombud för Investeraren:
(a) omförhandla villkoren avseende avtal som ingår i relevant Avtalspaket under förutsättning att detta, enligt Kreditgivarombudets skäliga bedömning, anses ligga i Investerarnas gemensamma intresse;
(b) vidta de åtgärder och andra handlingar som, enligt Kreditgivarombudets skäliga bedömning, är nödvändiga eller lämpliga för att förvara och administrera Kreditavtal samt kräva betalning enligt Kreditavtal (inkl. att Krediten ska gå till indrivning eller säljas till indrivningsföretag);

(c) vara ensamt och exklusivt behörig att ta emot betalning från Kredittagaren och/eller annan relevant tredje man vilken betalning hänförlig sig till Kreditavtal respektive Säkerhetsavtal;
(d) förhandla och överenskomma med Kredittagaren och, i förekommande fall, annan relevant tredje man (som har ställt Säkerhet) om anstånd med betalning avseende Kredit eller andra lösningar på betalningsproblem (såsom avbetalningsplaner), under förutsättning att sådan överenskommelse enligt Kreditgivarombudets skäliga bedömning anses ligga i Investerarnas gemensamma intresse. Anstånd med betalning får dock inte överstiga [90] kalenderdagar från Amorteringsdagen respektive Förfallodagen om inte Investeraren lämnat sitt föregående skriftliga samtycke till detta;
(e) godkänna eller avvisa förfrågan från Kredittagare att ingå Otillåtet Lån innan Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutlig reglerad;
(f) vidta de åtgärder och andra handlingar som, enligt Kreditgivarombudets skäliga bedömning, är nödvändiga eller lämpliga för att förvara och administrera Säkerheter och Säkerhetsavtal samt åberopa och/eller realisera Säkerheter för att kräva och erhålla betalning enligt Säkerhetsavtal;
(g) anlita juridisk och/eller annan rådgivare avseende avtal som ingår i Avtalspaket (inkl. Säkerheterna och realisationen av Säkerheterna). Investeraren samtycker till att kostnaderna för sådan rådgivning ska belasta och betalas av Investerarna i förhållande till deras respektive Kreditandel (pro rata) i den aktuella Krediten, genom att Kreditgivarombudet drar av kostnaden från de medel som inflyter i samband med realisation av Säkerheterna. Kreditgivarombudet äger dock inte rätt att i något fall ådra Investerarna kostnader som går utöver deras respektive Kreditandel i den aktuella Krediten; och
(h) företräda Investeraren inför domstol, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter i samband med krav hänförliga till Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal (inkl. vidta alla de åtgärder och handlingar som kan komma att behöva vidtas med anledning av sådan process) och i samband härmed agera som sökande i sådan process i förhållande till sådan domstol och myndighet
(i) I de fall fordran överlämnas till indrivning enligt punkten (b) eller då rättsliga åtgärder vidtas enligt punkten (h) uppdrar och överlåter Investeraren till Kreditgivarombudet att inkassera skulden i eget namn (så kallad inkassomandatarie) samt att även för detta ändamål anlita inkassobolag vari ingår en rätt för Kreditgivarombudet att sälja den aktuella Krediten till annan.
Kreditgivarombudet behöver inte inhämta något godkännande från eller lämna någon underrättelse till Investerare avseende de åtgärder och handlingar som Kreditgivarombudet vidtar enligt Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller Villkoren utan Kreditgivarombudet får vidta de åtgärder och handlingar som denne, i dennes skäliga bedömning, finner vara lämpliga i det aktuella fallet.
Investeraren samtycker härmed till att Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal ska överlåtas till Kreditgivarombudet och att Kreditgivarombudet därmed inträder som part i dessa avtal (”avtalsöverlåtelse”) om det är nödvändigt för att Kreditgivarombudet i det enskilda fallet ska kunna agera som ensam sökande vid domstol eller myndighet avseende det relevanta avtalet. Detta skulle t.ex. vara fallet om en myndighet eller domstol inte godkänner att Kreditgivarombudet ensam agerar som sökande för samtliga Investerares räkning (med stöd av fullmakt enligt dessa Villkor) i en process vid myndigheten respektive domstolen utan istället kräver att varje enskild Investerare behöver agera som sökande gentemot Kredittagaren respektive utställaren av Säkerheten. En avtalsöverlåtelse enligt denna bestämmelse är emellertid villkorad av att Kreditgivarombudet anser åtgärden ligga i Investerarnas gemensamma intresse och att den ekonomisk effekten för Investeraren av en sådan avtalsöverlåtelse är identisk med det ekonomiska utfallet som hade varit om inget partsbyte till avtalet/avtalen hade skett. Avtalsöverlåtelsen får alltså inte leda till att Investeraren hamnar i en sämre ekonomisk ställning än före en sådan avtalsöverlåtelse. Av detta följer att den ersättning som Kreditgivarombudet ska erlägga till Investeraren som betalning för överlåtelsen av Krediten och/eller Säkerheten ska motsvara den betalning som respektive Investerare hade erhållit om en sådan överlåtelse inte hade skett. Ersättning till följd av avtalsöverlåtelsen erläggs till Investeraren av Kreditgivarombudet i enlighet med Villkoren om och när betalning hänförlig till det relevanta Kreditavtalet respektive Säkerhetsavtalet inflyter.
Om Kreditgivarombudet i ett specifikt fall önskar inhämta Kreditgivarnas samtycke avseende viss åtgärd eller handling ska denna möjlighet stå Kreditgivarombudet till buds om det anses lämpligt. Förutsättningarna och villkoren för sådant samtycke ska framgå av den specifika begäran om samtycke.
Corpia har rätt att uppdra åt tredjeman att i Corpias ställe agera Kreditgivarombud och vidta samtliga de åtgärder och handlingar som tillskrivs Kreditgivarombudet enligt bestämmelserna i Kreditavtal, Säkerhetsavtal och Villkoren dock under förutsättning att Kreditgivarna och Kredittagaren snarast efter det att sådant uppdragsavtal ingåtts underrättas därom. Corpia har även rätt att uppdra åt tredjeman att fullgöra viss eller vissa åtgärder eller handlingar enligt Villkoren, Kreditavtal och Säkerhetsavtal utan krav på underrättelse.
Kreditgivarombudet ska när det utför sina uppgifter och åtaganden alltid agera på det sätt som Kreditgivarombudet anser vara i Kreditgivarnas gemensamma intresse. Kreditgivarombudet är emellertid inte i något fall skyldig att vidta sådana åtgärder eller handlingar som, i Kreditgivarombudets skäliga bedömning, riskerar ge upphov till kostnader och avgifter (inkl. process- och rättegångskostnader) som inte bedöms kunna täckas av de medel som förväntas inflyta till följd av en sådan åtgärd eller handling. Detta innebär bl.a. att Kreditgivarombudet inte är skyldig att väcka talan vid domstol avseende fullgörelse av Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal om Kreditgivarombudet, i sin skäliga bedömning, inte anser att sådan process kommer att leda till att Investerarna och Kreditgivarombudet får täckning för sina respektive krav på Kredittagaren och/eller annan relevant tredje man som i förekommande fall har ställt Säkerhet eller om Kreditgivarombudet anser sådan process innebär sådan risk eller osäkerhet att Investerarna och Kreditgivarombudet kan komma att behöva erlägga motpartens rättegångskostnader.
Kreditgivarombudet ska vid utförandet av sitt uppdrag agera på ett sådant sätt som, i dennes skäliga bedömning, resulterar i att bevara Säkerheternas fortsatta existens och att ett så stort belopp som möjligt inflyter vid realisation eller annan vidtagen och åtgärd hänförlig till Säkerhet (t.ex. försäljning av förfallen Kredit till indrivningsbolag) i syfte att återbetala så stor del som möjligt av Krediten och förfallen Ränta, avgifter, kostnader m.m. till relevanta Investerare och därmed minimera dessas eventuell kreditförlust.
Influtna medel ska fördelas enligt följande ordning:
(a) till Kreditgivarombudet för att täcka kostnader och avgifter i samband med utförandet av sina uppgifter och skyldigheter enligt Villkoren och avtal i relevant Avtalspaket varvid innefattas alla kostnader för hantering av säkerheter som ställs enligt Säkerhetsavtal;
(b) till Corpia för erhållande av avgifter och kostnader i samband med tillhandahållandet av Tjänsten (bl.a. Kredittagarens förvaltningsavgift) och till de Investerare som är part till Kreditavtalet, till dess Corpia respektive Investerarna har fått full betalning för samtliga utestående krav hänförliga till avtal som ingår i Avtalspaket och dessa slutligt och fullständigt reglerade.
Fördelning enligt punkten (b) ska ske i proportion till storleken på respektive fordringsägares anspråk på Kredittagaren. Detta innebär att influtna medel ska fördelas pro rata mellan Corpia (avseende anspråk på förvaltningsavgift och andra förfallna kostnader och avgifter) och respektive Investerare (avseende anspråk på att återfå sin andel av förfallet Amorteringsbelopp) i förhållande till deras respektive anspråk.
Eventuellt överskjutande belopp ska utbetalas till den part som lämnat Säkerheten.
Kreditgivarombudets rätt att representera och företräda Investeraren som Kreditgivarombud i förhållande till avtal som ingår i Avtalspaket och dessa Villkor är exklusiv vilket innebär att Investerare inte har rätt att företräda sig själv eller utse annan att företräda Investeraren eller vidta annan åtgärd eller handling som enligt Kreditavtal, Säkerhetsavtal och/eller Villkoren ankommer på Kreditgivarombudet att vidta. Kreditgivarombudet är således ensamt behörig att ta emot betalning från Kredittagaren vilken betalning hänförlig sig till Kreditavtal och Investeraren förbinder sig att inte själv direkt uppbära betalningen enligt Kreditavtal från Kredittagare annat än via Kreditgivarombudet.
Uppdraget och fullmakten som Kreditgivarombud gäller för hela den period som Investeraren är part till något Kreditavtal och/eller Säkerhetsavtal och till dess krav hänförligt till sådant avtal är slutligt och fullständigt betalt och reglerat och kan inte återkallas eller ändras av Investeraren utan Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande.

13.2 Kreditgivarombudets ansvar
Kreditgivarombudets ansvar är begränsat till de förpliktelser och åtaganden som uttryckligen framgår av Villkoren, Kreditavtalet och Säkerhetsavtalet och till skada som har orsakats genom vårdslöshet eller uppsåt. Kreditgivarombudet är i intet fall ansvarig för indirekt skada.
All information, instruktioner, samtycke eller annan korrespondens som Kreditgivarombudet erhåller från en Investerare och som förmedlas via Investerares Corpiaprofil eller via e-post som registrerats av Investerare på Corpiaprofilen anses vara korrekt, fullständig och aktuell. Kreditgivarombudet utgår från att meddelanden och information som skickas via Corpiaprofilen eller e-postadress som registrerats på Corpiaprofilen har skickats av Investeraren och att ingen annan har tillgång till dessa kanaler vilket innebär att sådan information kommer att anses vara skickad av Investeraren om inte Investeraren meddelar Corpia eller Kreditgivarombudet annat.
Kreditgivarombudet är inte ansvarig mot Investerare för några skador till följd av Kreditgivarombudets åtgärder (eller underlåtna åtgärder) eller handlingar hänförlig till Kreditavtal, Säkerhetsavtal eller Villkoren annat än om Kreditgivarombudet har orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. Kreditgivarombudet är i intet fall ansvarig för indirekt skada.
Kreditgivarombudet ansvarar inte för skada orsakad av uppdragstagare annat än om Kreditgivarombudet har agerat vårdslöst vid val av uppdragstagare.

14. Ansvar

14.1 Corpias ansvar
Corpia är endast ansvarig för skada som uppkommer genom användandet av Tjänsten om Corpia har orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. Corpia är inte i något fall ansvarig för indirekt skada.
Corpia är inte i något fall ansvarig för någon skada som uppstår till följd av att en utomstående, med användning av Investerarens BankID, vidtar åtgärder eller handlingar på Investerarens Corpiaprofil eller Webbplatsen.
Corpia erbjuder inte finansiell rådgivning och tillhandahåller inte råd avseende Kredit som förmedlas på Webbplatsen. Investeraren är ensam ansvarig för beslut om att lämna Krediterbjudande och att låna ut pengar genom användning av Tjänsten. Detta innebär att det är Investerarens ansvar att se till att dennes finansiella situation klarar av att avvara de pengar som har lånats ut och att Investeraren har ekonomiska resurser att förlora hela eller delar av det utlånade kapitalet och avtalad Ränta. Corpia uppmanar därför Investeraren att i varje enskilt fall noga överväga huruvida ett Krediterbjudande ska lämnas och göra en egen bedömning av Kredittagarens återbetalningsförmåga (förmåga att återbetala Krediten och den Ränta som löper på Krediten) och den risk som är förenad med att låna ut pengar till Kredittagaren för att kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett Krediterbjudande ska lämnas eller inte.
Kredittagare och tredje man svarar ensamt för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Investerare enligt Kreditavtalet och Säkerhetsavtal och Corpia tar inget som helst ansvar för att dessa parter kommer att fullgöra sina skyldigheter i tid eller med rätt belopp. Corpia kommer inte att täcka förfallna Amorteringsbelopp eller andra betalningar som helt eller delvis uteblivit.
Investeraren är införstådd med att Corpia inte garanterar eller tar något som helst ansvar för att pengar som har lånats ut kommer att återbetalas och att de skyldigheter som åligger en Kredittagare respektive tredjeman till följd av ett Kreditavtal eller Säkerhetsavtal endast kan krävas av sådan part i enlighet med vad som framgår av avtal i relevant Avtalspaket. Corpia kommer inte i något fall att fullgöra en skyldighet som åligger en sådan part.
Corpia är inte ansvarig för information och utlåtanden om Kredittagare som tillhandahålls på Webbplatsen och i Kreditansökan (inkl. kreditbedömning eller information tillhandahållen av tredje man, t.ex. kreditvärderingsbetyg).
Investerare är införstådd med att Corpia som utgångspunkt accepterar den information och dokumentation som en Kredittagare lämnar i samband med ett ansökningsförfarande avseende Kredit inklusive men inte begränsat till information om Kredittagarens ägarförhållanden, verksamhet, finansiell ställning, likviditet och syfte med Krediten samt information och dokumentation om Säkerhet. Detta innebär att Corpia inte utför någon undersökning eller kontroll av om angivna uppgifter och handlingar är korrekta, fullständiga eller aktuella utan förmedlar dessa vidare i Kreditansökan som tillhandahålls på Webbplatsen. Uppgifterna och handlingarna vidarebefordras i sin helhet eller i utvalda delar samt mer eller mindre redigerade/bearbetade av Corpia för att utformas och anpassas bl.a. till Corpias formatmall för Kreditansökan.
Corpia reserverar sig för eventuella bild-, skriv- och informationsfel som framgår av eller förmedlas via Webbplatsen och Corpiaprofilen (inkl. Kreditansökan och Krediterbjudande). Corpia garanterar inte tillgängligheten av Webbplatsen, Corpiaprofilen eller Tjänsten eller att den information som tillhandahålls alltid är fullständig, aktuell och korrekt. Planerade underhållsåtgärder kommer att publiceras på Webbsidan.
Om information som anses utgöra underlag för Investerares beslut om Krediterbjudande är felaktig eller bristfällig ska Corpia omedelbart rätta eller komplettera informationen. Övriga fel eller brister rättas inom skälig tid efter det att felet eller bristen kommit till Corpias kännedom. Vid fel i Kreditansökan som är av materiell betydelse ska Investerare informeras via Corpiaprofilen och under den tid som däri anges, dock ej kortare tid än fem (5) Bankdagar, äga rätt att återkalla ett lämnat Krediterbjudande. Corpia ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för Investerare genom att Corpia beslutar att avbryta eller förlänga en planerad eller pågående anbudsprocess eller om en anbudsprocess avslutats utan att de Krediterbjudanden som inkommit inte tillsammans uppgår till det belopp som angivits i Kreditansökan eller det Justerade Beloppet. Detsamma gäller om Kredittagaren beslutar att inte acceptera en av Investerarna erbjuden Kredit trots att lämnade Krediterbjudanden totalt uppgår till eller överstiger det belopp som framgår av Kreditansökan eller det Justerade Beloppet (i förekommande fall).
Corpia är inte ansvarig för skada som beror på omständighet utanför Corpias kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Corpia själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Föreligger hinder för Corpia att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av ovannämnd omständighet, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Corpia, till följd av sådan omständighet, är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Corpia inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

14.2 Investerarens ansvar
Investeraren är ansvarig för sin användning av Tjänsten samt för det som Investeraren publicerar eller sprider på Webbplatsen. Investeraren är vidare ansvarig för samtliga de åtgärder och handlingar som vidtas på eller lämnas via Corpiaprofilen efter vederbörlig inloggning. Detta gäller oberoende av om inloggning har gjorts av Investeraren eller annan.
Investeraren ansvarar för att de uppgifter som tillhandahålls Corpia och Kreditgivarombudet i samband med nyttjandet av Tjänsten är korrekta, fullständiga och aktuella och Investeraren är införstådd med att Corpia och Kreditgivarombudet förlitar sig på sådan information vid utförandet av sina åtaganden och förpliktelser enligt Kreditavtal, Säkerhetsavtal och/eller Villkoren.
Investeraren är ansvarig för förlust och skada som drabbar Corpia, Kreditgivarombudet eller annan till följd av överträdelser mot dessa Villkor eller annat vårdslöst agerande och ska hålla Corpia skadeslöst för krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skadestånd och förluster som drabbar Corpia, Kreditgivarombudet eller annan med anledning av sådan överträdelse

15. Personuppgifter

Corpia är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter om dig som behandlas av Corpia enligt Villkoren samt avtal relaterade till Tjänsten. Behandling av Personuppgifter görs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen.
Personuppgifter (såväl uppgifter som lämnas av Investeraren själv som uppgifter inhämtade från andra källor t.ex. från offentliga register) behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av Tjänsten och avtal relaterade till Tjänsten samt för att Corpia ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk och utländsk lag, myndighetsföreskrift eller avtal. Personuppgifter kontrolleras, kompletteras och uppdateras löpande med personuppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän för att säkerställa att registrerade uppgifter är aktuella och korrekta. I samband med att en affärsrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kontrollerar Corpia Personuppgifter mot EU:s sanktionslistor för att säkerställa att affärsrelation kan etableras och transaktionen genomföras.
Behandling av Personuppgifter kan komma att ske för att säkerställa nät- och informationssäkerhet samt, om inte Investeraren har begärt direktreklamspärr (se nedan), för ändamål som avser marknadsföring (bl.a. via telefon, e-post, utskick via post och elektroniska reklamutskick). Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.
Corpia behandlar personuppgifter med stöd av de legala grunderna; samtycke, fullgörelse av avtal eller för att vidta åtgärder innan att avtal har ingåtts, fullgörelse av rättsliga förpliktelser samt för ändamål som rör Corpias berättigade intressen. Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om sekretess komma att lämnas ut och behandlas av andra parter t.ex. personuppgiftsbiträde, myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register, konsulter, revisorer, andra tjänsteleverantörer och andra företag som Corpia samarbetar med (t.ex. med den bank där Klientmedelskonton finns eller som tillhandahåller stöd för Tjänsten).
Genom att ansöka om godkännande som Investerare samtycker Investerare till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.
Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Därefter kommer uppgifterna att raderas om inte annat följer av tvingande regler om bevarande av uppgifterna såsom penningtvättslagen och bokföringslagen.
Investerare har rätt att få information om vilka personuppgifter som Corpia behandlar (registerutdrag). Begäran ska lämnas skriftligen till Corpia. Investerare har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter korrigerade och rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Investerare har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal, har Investeraren rätt att bli raderad. Investerare har rätt att inge klagomål avseende Corpias behandling av personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Investerare har rätt att när som helst kostnadsfritt invända mot Corpias behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring genom att kontakta Corpia. Om Investeraren gör en sådan invändning kommer personuppgifter inte längre att behandlas för detta ändamål. Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan Investerare välja att inte ta emot genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som skickas ut.
Mer information om Corpias personuppgiftsbehandling finns i Corpias Integritetspolicy som finns på hemsidan.

16. Webbplatsen

Genom att använda Webbplatsen och godkänna dessa Villkor samtycker Investeraren till att Corpia använder cookies och andra tekniska lösningar med samma eller liknande funktioner vid användningen av Webbplatsen och tillhandahållandet av Tjänsten.
Investerare kan ändra inställningarna i sin webbläsare så att den inte tillåter användningen av cookies m.m. Investeraren är införstådd med och accepterar att Webbplatsen och Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om Investeraren väljer att inte tillåta sådan användning. För mer information om Corpias användningen av cookies m.m. hänvisas till Corpias Integritetspolicy (som finns tillgänglig på Webbplatsen) och för mer information om cookies hänvisas till www.cookies.org.
Corpia förbehåller sig rätten att ta bort eller på annat sätt förhindra vidare spridning av uppgifter som Investeraren lämnat på Webbplatsen, bl. a. för att uppfylla Corpias skyldigheter enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

17. Penningtvättskontroll

Corpia lyder under Penningtvättslagen som föreskriver att Corpia måste vidta vissa åtgärder för att minimera risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta kan avse genomförandet av vissa kontroller av Investerare och förhållanden relaterade till Investerare, såsom kontroll av om en Investerare är en politiskt utsatt person (”PEP”) eller om Investerare finns upptagen på EU:s sanktionslistor. Investeraren åtar sig härvid att bistå med alla den information och dokumentation som Corpia vid var tidpunkt begär för att efterleva bestämmelserna i Penningtvättslagen och därtill hörande förpliktelser.

18. Immateriella rättigheter

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Corpia eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar och regler. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Corpia. 

19. Skatter

Corpia ansvarar inte för de skattemässiga konsekvenser som användandet av Tjänsten kan medföra och tillhandahåller inte skatterådgivning. Investerare uppmanas att kontakta sin skatterådgivare eller Skatteverket för aktuell information (www.skatteverket.se) om skattefrågor t.ex. deklaration, avdrag och kvittning.
Investeraren ansvarar själv för skatter och andra avgifter som eventuellt ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag och som hänför sig till Kredit, t.ex. skatt på Ränta.
Corpia kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldig att för Investerares räkning rapportera och vidta andra åtgärder beträffande skatt grundat på ränta/avyttring hänförliga till Kredit. Det åligger Investeraren att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av handlingar, som Corpia begär och bedömer vara nödvändig eller lämplig för att fullgöra sådan skyldighet.
Om Corpia till följd av skyldighet enligt ovan för Investerarens räkning erlagt skatt äger Corpia gottgöra sig motsvarande belopp via Investerarens Corpiaprofil.

20. Övrigt

20.1 Ändringar av villkor
Corpia har rätt att ändra, ta bort och eller lägga till bestämmelser i Villkoren genom att meddela Investeraren, på papper eller via e-post eller annat elektroniskt meddelande på Corpiaprofilen, minst två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Om Investeraren inte godkänner ändringen har Investeraren rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Villkoren före den dag då ändringen börjar gälla. Om uppsägning inte görs inom föreskriven tid anses Investeraren ha godkänt ändringarna.
För Kreditavtal och Säkerhetsavtal som är gällande när sådana ändring träder i kraft fortsätter de Villkor att gälla som tillämpades när Kreditavtalet respektive Säkerhetsavtalet ingicks oförändrade till dess hela Krediten, Räntor och eventuella ersättningar, avgifter och andra krav hänförliga till Kreditavtalet är slutligt betalda och reglerade.

20.2 Överlåtelse
Investeraren samtycker till att Corpia äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annat bolag utan Investerarens godkännande. Om inte annat framgår av dessa Villkor äger Investerare inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje man utan Corpias föregående skriftliga godkännande.

20.3 Klagomål
Om du är missnöjd med Tjänsten är det viktigt att du kontaktar Corpia och framför dina synpunkter. Kontakta först den person eller enhet inom Corpia som tillhandahållit tjänsten via telefon eller e-post (kontaktuppgifter finns i den inledande bestämmelsen i Villkoren). Om du inte skulle vara nöjd med det svar som du erhåller kan du skriftligen kontakta Corpias klagomålsansvarig på adress: Corpia AB, att: Klagomålsansvarig, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm. Corpia tillämpar ett skriftligt klagomålsförfarande.
Ytterligare information om klagomålshantering samt om hur Investerare som är konsument kan få sitt ärende prövat hos Allmänna reklamationsnämnden, finner du på Corpias hemsida.

20.4 Meddelanden
Investerare är ansvarig för att registrerade personuppgifter, såsom namn, adress och annan information som är registrerade på Corpiaprofilen är korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden och förbinder sig att vid behov uppdatera dessa.
Alla meddelanden som skickas av Corpia till Investerare skickas till den adress eller e-postadress som Investerare angett och som vid var tid finns registrerad på Investerarens Corpiaprofil.
All korrespondens och andra meddelanden ska göras skriftligen och anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid överlämnandet, om det levererats personligen, (ii) nästföljande Bankdag på den plats dit det sändes, om det sändes med fax (med erhållande av bekräftelse på fullständig överföring från avsändande faxmaskin), (iii) nästföljande Bankdag på den plats dit det sändes, om det sändes med e-post, (iv) två Bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud, om det skickades med välrenommerat bud (med erhållande av bekräftelse på leverans), eller (v) fem Bankdagar efter avlämnandet för postbefordran, om det skickades som rekommenderat eller rekommenderat brev med mottagningsbevis.

21. Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk allmän domstol.


Dessa villkor har fastställts av Corpia den 2019-11-31.

 

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen