Klagomålshantering

Corpias rutiner för klagomålshantering

Om du som kredittagaren inte är nöjd med en tjänst eller produkt som Corpia har tillhandahållit eller annars anser att något inte har gått rätt till ber vi dig kontakta oss. För hantering av klagomål har Corpias styrelse antagit en Policy om klagomålshantering av vilken det bl.a. framgår att klagomål ska behandlas sakligt och korrekt samt på ett omsorgsfullt och skyndsamt sätt. Corpia process för klagomålshantering är skriftlig.

Nedan redogörs för hur du ska gå tillväga om du vill framföra ett klagomål.

Kontakt

Kontakta i första hand Corpias kundadministration genom att skicka ett mail till [email protected] alternativt ringa oss på telefonnummer 010 750 0590, eller den person vid Corpia som du tidigare har varit i kontakt med. Tillsammans kan ni reda ut vad som har hänt och förhoppningsvis finna en lösning som du är nöjd med.

Om du är fortsatt missnöjd efter att ha varit i kontakt med Corpias kundadministration eller din kontaktperson och vill göra ett formellt klagomål ska du kontakta Corpia genom att maila [email protected]. Du har alltid möjlighet att göra ett formellt klagomål utan att först ha kontaktat Corpias kundadministration m.m.

Klagomål ska framställas skriftligen och vi ber dig i skrivelsen beskriva bakgrunden till ditt klagomål, vad du anser vara felaktigt, vem eller vilka som du har varit i kontakt med vid Corpia samt vilken lösning du önskar att Corpia ska erbjuda.

Kontakta Corpias klagomålsansvarige

Om du är fortsatt missnöjd kan du kontakta Corpias klagomålsansvarig för att begära omprövning av ärendet. Du har alltid möjlighet att kontakta Corpias klagomålsansvarig utan att först ha kontaktat Corpias kundadministration m.m.

Klagomål till klagomålsansvarig ska framställas skriftligen och vi ber dig i skrivelsen beskriva bakgrunden till ditt klagomål, vad du anser vara felaktigt, vem eller vilka som du har varit i kontakt med vid Corpia samt vilken lösning du önskar att Corpia ska erbjuda.

Vänligen skicka ditt klagomål till följande adress:

Corpia Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm

Klagomålsansvarig vid Corpia är bolagets VD.

Rutiner för hantering av klagomål vid Corpia

Inkomna klagomål kommer i normalfallet att besvaras inom 15 bankdagar fr.o.m. den dag klagomålet tagits emot. Om Corpia på grund av särskilda skäl inte har möjlighet att lämna ett svar inom denna tid ska Corpia lämna svar inom 35 bankdagar från det att klagomålet tagits emot. I sådana fall kommer Corpia, inom 15 dagar från mottagandet av klagomålet, informera dig om när svaret beräknas lämnas och om de särskilda skäl som förseningen beror på. 

Corpia besvarar klagomål på svenska och i pappersform om inte du och Corpia och kommer överens om något annat.

Oberoende vägledning och råd

Du kan alltid vända dig till oberoende organisationer och myndigheter utanför Corpia om du inte är nöjd med det svar som Corpia tillhandahållit. Om du är konsument finns särskilda möjligheter att erhålla information och rådgivning vilka redogörs för i detta avsnitt. 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumentvägledaren i din kommun

Om du är konsument och vill ha mer information om klagomål kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som lämnar information, råd och upplysningar kostnadsfritt alternativt kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon: 0200 - 22 58 00
Besöksadress: Karlavägen 108 i Stockholm

www.konsumenternas.se

 

Konsumentverket

Som konsument kan du även vända dig till Konsumentverket som bl.a. lämnar webbaserad konsumentupplysning genom Hallå konsument, www.hallakonsument.se.

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Telefon: 0771–42 33 00
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A i Karlstad

www.konsumentverket.se

 -

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en nämnd för alternativ tvistlösning som lämnar rekommendationer på hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). En anmälan till ARN ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174 
101 23 Stockholm 

Telefon: 08-508 86 000
Besöksadress: Kungsholmstorg 5 i Stockholm

www.arn.se

Allmän domstol - Domstolsverket

En kund (såväl konsument som näringsidkare) kan alltid hänskjuta sitt ärende till rättslig prövning vid allmän domstol. På Domstolsverkets webbplats kan du se hur du gör i en tvist med Corpia, www.domstol.se.

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen