Integritetspolicy

Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver vilken slags information om dig som behandlas inom ramen för Tjänsterna, hur vi får och samlar in den, hur den används/behandlas och hur den delas. Vi beskriver också vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Corpia ber dig därför läsa igenom texten noga. Genom att ansöka om godkännande som kund hos Corpia accepterar du Integritetspolicyn och Corpia behandling av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vilken information samlar vi in?

Corpia Group AB, (”Corpia”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter om dig som behandlas av Corpia relaterade till de tjänster som Corpia tillhandahåller. Behandling av Personuppgifter görs alltid i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen. Med ”Tjänsten” avses den förmedlingstjänst som Corpia tillhandahåller, tillsammans med därtill hörande tjänster såsom att bistå kredittagare och kreditgivare med framtagande av information om och kreditbedömning av kredittagare, upprättande av relevanta avtal som låneavtal och säkerhetsavtal, administration av avtal och in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar. Med Tjänsten avses även den kreditgivning till juridiska personer där Corpia agerar kreditgivare, som kan komma att bedrivas från tid till annan. Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning, data eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild fysisk person (t.ex. namn, adress eller andra kontaktuppgifter, personnummer och IP-adress).

Med ”behandling av personuppgifter” avses allt som görs med informationen, oavsett om det sker automatiskt eller på annat sätt. Vanliga behandlingar av uppgifter är insamling, registrering, bearbetning, lagring, överföring och radering. Det är enbart behandling som görs automatiserat eller som ingår i ett register som omfattas av reglerna om dataskydd.

Ändamålet med och laglig grund för behandlingen av Personuppgifter

Corpia behandlar bara dina Personuppgifter för vissa specifika ändamål och när det finns en rättslig grund för behandlingen. Det huvudsakliga ändamålet med Corpias personuppgiftsbehandling är att tillhandahålla, utföra och förbättra Corpias tjänster gentemot dig.

Corpia samlar in och behandlar Personuppgifter hänförliga till dig när du ansöker om att bli kund hos Corpia eller använder Tjänsterna. I förekommande fall samlar Corpia även in och behandlar Personuppgifter avseende person som ställer säkerhet i samband med lån, är kontaktperson, firmatecknare eller företrädare för en juridisk person eller verklig huvudman. Om personuppgifter behandlas i detta syfte, men du inte är den som har ingått avtal med Corpia, behandlas dina personuppgifter med stöd av den legala grunden rättslig skyldighet eller berättigat intresse (se mer om detta nedan).

Personuppgifter (såväl uppgifter som lämnas av dig själv som uppgifter inhämtade från andra källor t.ex. från offentliga register) behandlas för ändamålen förberedelse, administration (inkl. dokumentation) och fullgörande av Tjänsten och avtal relaterade till Tjänsten samt för att Corpia ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk och utländsk lag, myndighetsföreskrift eller avtal.

Personuppgifter kontrolleras, kompletteras och uppdateras löpande med personuppgifter från privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän för att säkerställa att registrerade uppgifter är aktuella och korrekta. I samband med att en affärsrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kontrollerar Corpia Personuppgifter mot EU:s sanktionslistor för att säkerställa att affärsrelation kan etableras och transaktionen genomföras. Vad avser kredittagare inhämtas även information från kreditupplysningsföretag (CreditSafe AB).

Ändamålet med behandlingen av Personuppgifter kan även komma att ske för att säkerställa nät- och informationssäkerhet samt, om inte kunden har begärt direktreklamspärr (se nedan), för ändamål som avser marknadsföring (bl.a. via telefon, e-post, utskick via post och elektroniska reklamutskick). Personuppgifterna kan även behandlas för ändamålen att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

Corpia behandlar personuppgifter med stöd av de legala grunderna;

 1. samtycke,
 2. fullgörelse av avtal eller för att vidta åtgärder innan att avtal har ingåtts,
 3. fullgörelse av rättsliga förpliktelser (dvs. för att Corpia ska fullgöra sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut t.ex. krav enligt bokföringslagstiftning, penningtvättslagstiftning eller för att kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra svenska eller utländska myndigheter) samt
 4. för ändamål som rör Corpias berättigade intressen.
Samtycke

I vissa fall behövs ditt samtycke för behandling av dina Personuppgifter. I sådana fall kommer Corpia att begära in ditt samtycke till att behandla Personuppgifterna och ange vad det specifika ändamålet med behandlingen är. Ett lämnat samtycke kan alltid tas tillbaka. Om du tar tillbaka ett lämnat samtycke kommer Corpia inte att fortsätta att behandla uppgifterna om det inte finns en annan legal grund och annat ändamål med behandlingen.

Berättigat intresse

När Corpia använder den legala grunden ”berättigat intresse” innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Corpias berättigade intresse. Exempel på detta kan vara att utföra marknads- och kundanalyser, förbättra produktutbudet, utveckla systemen eller för statistik och riskhantering. Informationen kan även användas för att göra förbättringar för dig som kund, t.ex. genom att kunna ge anpassade erbjudanden. Personuppgifter med stöd av den legala grunden berättigat intresse kan även göras för att rikta marknadsföring och erbjudanden till dig. Om du inte vill få sådan marknadsföring/reklam kan du meddela oss detta genom att begära direktreklamspärr (se nedan).

För den legala grunden berättigat intresse görs alltid en intresseavvägning mellan Corpias intresse av behandlingen av Personuppgifterna och individens intresse av att skydda sina Personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till mina personuppgifter?

Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om sekretess komma att lämnas ut och behandlas av andra parter t.ex. personuppgiftsbiträde, myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register, konsulter, revisorer, andra tjänsteleverantörer och andra företag som Corpia samarbetar med (t.ex. med den bank där klientmedelskonton finns eller som tillhandahåller stöd för Tjänsten). I dessa fall behandlas dina personuppgifter för att Corpia ska kunna fullgöra Tjänsten eller avtalet med dig eller med stöd av berättigat intresse. Som framgår ovan är Corpia i vissa fall även skyldig att lämna ut Personuppgifter till olika myndigheter.

Var behandlas dina Personuppgifter?

Corpia och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina Personuppgifter inom EU/EES. Om dina Personuppgifter skulle behandlas utanför EU/EES säkerställer Corpia att den leverantören eller samarbetspartners uppfyller de säkerhets- och skyddskrav som gäller inom EU/EES och att detta är förenligt mot dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparar ni mina Personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av Personuppgifterna kvarstår (t.ex. så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra de åtaganden som Corpia förbundit sig till i förhållande till dig enligt avtal eller andra åtaganden). Corpia sparar i normalfallet dina Personuppgifter så länge avtalet är gällande och 10 år därefter (räknat från det år då avtalet upphörde att gälla).

När Personuppgifter sparas för andra ändamål än de som hänför sig till avtalsförhållandet kan tiderna variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Normalt raderas (gallras) uppgifterna efter sex (6) månader om inte annat följer av myndighetsbeslut eller tvingande regler om bevarande av uppgifterna såsom bestämmelser i penningtvättslagen eller bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt till kontroll över dina egna personuppgifter. Du har även rätt att få information från Corpia om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter ombeds du kontakta oss.

 • Du har rätt att få information om vilka Personuppgifter om dig som Corpia behandlar (registerutdrag).
 • Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande Personuppgifter korrigerade och rätt att begära begränsning av behandlingen av Personuppgifterna tills de blir ändrade.
 • Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke.
 • Du har rätt att få dina Personuppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör (s.k. dataportabilitet) enligt de förutsättningar som anges i gällande dataskyddslagstiftning.
 • Du har rätt att begära att någon av eller samtliga av dina Personuppgifter blir raderade (rätt att bli bortglömd) under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för. Detta gäller dock inte om uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och Corpia har en legal grund för att behandla Personuppgifterna (t.ex. för att fullgöra avtal eller efterleva myndighetsbeslut eller lagstadgad skyldighet).
 • Du har rätt att invända mot Corpias behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring (direktreklamspärr). Om du gör en sådan invändning kommer Personuppgifter inte längre att behandlas för detta ändamål. Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan du välja att inte ta emot genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som skickas ut. I övriga fall ombeds du kontakta Corpia på de kontaktuppgifter som framgår nedan.
 • Om Corpia behandlar dina Personuppgifter med stöd av den legala grunden berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling. Om du invänder får dina Personuppgifter inte behandlas om inte Corpia kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter. (Se mer om berättigat intresse ovan.) 

Du utnyttjar dina rättigheter enligt ovan genom att kontakta Corpia (se Kontaktuppgifter nedan). Det kostar dig ingenting att använda dina rättigheter. För det fall en begäran är uppenbart ogrundat eller orimlig kommer Corpia dock att ta ut en avgift som täcker administrationskostnaden för begäran. Corpia förbehåller sig även rätten att inte tillmötesgå en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Klagomål till Datainspektionen

Om du har invändningar mot hur Corpia behandlar dina Personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Detta är i Sverige Datainspektionen. Datainspektionen ansvarar för att följa upp Corpia och andra bolag som hanterar Personuppgifter på den svenska marknaden. Mer information finns på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter:

Corpia Group AB (org.nr. 559060-1919)
Adress: Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 (0)10 750 05 90
Hemsida: www.corpia.se

Ändringar

Corpia kan komma att ändra i denna Integritetspolicy från tid till annan. Om Integritetspolicyn ändras gäller den nya versionen från den tidpunkt då den publiceras på Corpias hemsida: www.corpia.se

Klicka här för att ladda ned Corpias integritetspolicy

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen