Vanliga frågor

Om du inte hittar svar på din fråga eller om du vill veta mer, är du självklart välkommen att kontakta oss genom att maila oss på [email protected].

Om Corpia

Vad gör Corpia?

Vi vet att det har blivit svårare att få finansiering hos de större bankerna, trots en väl fungerande verksamhet. Små och medelstora bolag är en viktig byggsten i den svenska ekonomin och därför vill vi på Corpia underlätta för de som vill få sin verksamhet att växa men hittills inte har haft möjlighet till det.

Vi erbjuder företagslån till små och medelstora svenska bolag som vill få sin verksamhet att växa och nå sin fulla potential. Vi hanterar all administration och gör alltid en individuell kreditanalys på de bolag som ansöker om lån.

Hur regleras Corpia?

Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser.

Varför ställer ni frågor om mig och mitt bolag?

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättslag, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du eller någon annan i bolaget är en person i politiskt utsatt ställning. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt. Vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningtvättslagen.

Corpia gör alltid en individuell kreditbedömning och kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material för att kunna ta ställning till just ditt bolags återbetalningsförmåga. Exempel på vad vi kan komma att hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Låna hos Corpia

Hur gör jag en låneansökan?

Just nu går det tyvärr inte att ansöka om lån hos Corpia.

Vilka företag får ansöka om lån hos Corpia?

Just nu går det tyvärr inte att ansöka om lån hos Corpia.

Kan jag ta tillbaka eller ändra min låneansökan?

Ja, du har alltid rätt att, utan några extra kostnader, ta tillbaka eller ändra din ansökan. Kontakta din kontaktperson hos oss, alternativt höra av dig till oss på [email protected] eller 010 750 05 90.

Vad kan jag låna pengar till?

Anledningarna till varför ett bolag kan behöva låna pengar är många och inget är mer rätt eller fel. Några vanliga syften med ett företagslån kan vara:

  • Investeringar
  • Förvärv
  • Tillväxt  
  • Varulager
  • Renovering
  • Likviditetsbrist
  • Refinansiering

Hur signerar jag mitt skuldebrev och eventuell borgen?

Skuldebrevet för din kredit går ut till mejladressen som angivits för firmatecknaren för bolaget vid ansökan. Kräver bolaget signering från mer än en firmatecknare, går skuldebrev ut till samtliga firmatecknare.
Borgensavtal går ut till de mejladresser som angivits för borgenärerna vid ansökan. När ni ska signera avtalen så klickar ni på länken som gått ut till er mejl via Scrive, läs igenom avtalet och signerar sedan med Mobilt BankID.

Hur bedöms mitt bolags kreditvärdighet?

Corpia gör alltid en individuell kreditanalys av ditt bolag där flera parametrar spelar in, bland annat använder vi oss av Creditsafes kreditrating. För att veta mer om hur Creditsafes ratingmodell fungerar kan ni läsa hos Creditsafe: www.creditsafe.com

Vi hämtar även in ytterligare information, så som kontoutdrag och/eller uppdaterad resultat- och balansräkning.

Hur avslutar jag mitt konto hos er?

Om du vill avsluta ditt Corpia-konto kontaktar du oss på kundtjänst. Observera att har du ett pågående lån hos oss kan vi, av legala skäl inte avsluta ditt konto hos oss. 

Är det säkert att ansöka om lån hos Corpia?

Säkerhet är alltid vår prio nummer 1 och plattformen utvärderas och uppdateras löpande för att vara så säker som möjligt. Bland annat använder vi oss av BankId, för att säkerställa att bolagens information inte kommer i orätta händer. 

Vilka uppgifter hämtar ni om mig och mitt bolag under ansökningsprocessen?

Under ansökningsprocessen hämtar Corpia in en rad olika uppgifter om bolaget och tillhörande personer, det gör vi dels för att vi enligt svensk penningtvättslag ska ha god kundkännedom och dels för att kunna göra en individuell kreditbedömning.

Vi hämtar in bolagets finansiella information, såsom bokslut och kreditscore, bolagets adress. Utöver detta kollar vi även av om de personer som är kopplade till bolaget är PEP, om de är bosatta i Sverige och/eller om de finns med på någon sanktionslista, deras bolagsengagemang och tidigare konkurser eller bedrägerimål. 

Corpia kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material. Exempel på vad vi brukar hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Vilka säkerheter behöver Corpia för att godkänna en låneansökan?

För att låna hos Corpia krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighets- och/eller företagsinteckning och borgen. Corpia utgår alltid efter ditt bolags förutsättningar och kan därför komma att föreslå eller godta andra typer av säkerheter. För att läsa mer om de olika typerna av säkerheter gå till vårt avsnitt om säkerheter.

Vem kontaktar jag om något på hemsidan inte fungerar?

Om du har problem med sidan eller vill ha hjälp är du välkommen att kontakta oss på 010 750 05 90 eller på [email protected].

Varför behöver ni kontoutdrag från bolaget?

För att vi ska få en rättvis bild av ditt bolag behöver vi få tillgång till bolagets kontoutdrag, helst från de senaste 12 månaderna och framåt. Det är bland annat för att säkerställa bolagets skötsel och analysera dess kassaflöden. Du kan skicka in det som en excel-fil till vår kundtjänst-mail, alternativt PDF. 

Vi kommer aldrig att lämna ut konto-informationen till tredje part eller använda den i något annat syfte än att bedöma bolagets kreditvärdighet. Ber vi om kontoutdraget innebär det att vår kreditavdelning behöver den informationen och vi  kommer inte att kunna ge ut något lån om det är så att vi inte får tillgång till den efterfrågade informationen.

Vad är en kontovidimering?

Under handläggning av krediten kommer ni behöva ange till vilket företagskonto krediten slutligen ska betalas ut till. För att vi ska kunna verifiera att kontot ni angivit är korrekt och att det tillhör bolaget i fråga, ber vi er skicka en kontovidimering.

En kontovidimering är en tagen bild på kontot där företagsnamn, bolagsnamn samt organisationsnummer framgår.

Vad är en Verklig Huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. (Bolagsverket)

Vad är en Alternativ Verklig Huvudman?

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap. (Bolagsverket)

Hur väljer vi en Verklig Huvudman?

Då samtliga kunder är juridiska personer ska Corpia utreda och vidta åtgärder för att förstå kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Om kunden har en bekräftad verklig huvudman, ska Corpia vidta åtgärder för att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. Detta gäller inte om kunden är ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige (NASDAQ OMX eller NGM) eller inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

Hur väljer vi en Alternativ Verklig Huvudman?

Om det står klart att den juridiska personen inte har en verklig huvudman eller om Corpia har anledning att anta att den person som identifierats enligt kraven för ”Verklig Huvudman” inte är den verkliga huvudmannen ska följande individer i den juridiska personen utses till verklig huvudman hos kunden (”Alternativ Verklig Huvudman”):

1. Om kunden har en styrelse bestående av 1 eller 2 ordinarie styrelseledamöter:

- Styrelseordförande ska utses till Alternativ Verklig Huvudman

2. Om kunden har en styrelse bestående av fler än 2 ordinarie styrelseledamöter:

- Verkställande Direktören ska utses till Alternativ Verklig Huvudman

Corpias utredning avseende kundens ägarstruktur och information om verklig huvudman görs inom ramen för kundkännedomsformuläret och ska alltid kontrolleras mot Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Ytterligare frågor kan alltid ställas till kunden eller Bolaget begära in Kundens aktiebok respektive aktieägaravtalet om det anses lämpligt. I dessa fall ska VD informeras.

  

Mitt Corpia

Vart hittar jag min senaste faktura för min kredit?

Logga in på din profil på corpia.se. Klicka sedan på mitt låntagarkonto. Här kan du enkelt ladda ner din senaste faktura samt se förfallodatum och betalningsuppgifter.

Här hittar du även underlag för ditt lån.

Hur skickar jag in min uppdaterade bokföring?

Logga in på din profil på corpia.se. Klicka sedan på skicka in uppdaterade siffror.

Om du inte redan ha gjort det, ge Corpia tillstånd att inhämta information från ditt bokföringssystem. Välj sedan vilket bokföringssystem ditt företag använder för att påbörja medgivandeprocessen.

Hur ansöker jag om autogiro?

Logga in på din profil på corpia.se. Klicka sedan på medgivande autogiro. Här kan du enkelt ge ditt medgivande till autogiro genom att ange bank samt vilket kontot du vill att pengarna ska dras ifrån varje månad. Se alltid till att ha teckning på kontot i slutet av varje månad för att månadskostnaden ska kunna dras.

Säkerheter

Vad innebär en "säkerhet" för min kredit?

Enkelt förklarat är en säkerhet, i banksammanhang, något av värde som långivaren kan ta i beslag från låntagaren om denne inte betalar tillbaka ett lån enligt avtalade villkor. Vid företagslån hos Corpia är de vanligast förekommande säkerheterna Proprieborgen, Företagsinteckning och Fastighetsinteckning. 

Vad innebär det att gå i borgen för en kredit?

Den som tecknar borgen, det vill säga ”går i borgen” för en kredit, kallas för borgensman. De två vanligaste typerna är antingen att moderbolaget går i borgen eller att en eller flera privatpersoner gör det, förslagsvis en av majoritetsägarna.

Borgensmannen förbinder sig att betala räntor, amorteringar och eventuella övriga kostnader på krediten om inte kredittagaren själv betalar.

När borgen används som säkerhet kan kreditgivaren kräva antingen borgensmannen eller kredittagaren, så snart någon betalning uteblivit.

Borgensmannen har alltså gått i borgen, såsom för egen skuld.

Vad är en Företagsinteckning?

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. En företagare kan även använda patent, maskiner och andra tillgångar till att ansöka om en företagsinteckning. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden. Det är Bolagsverket som ansvarar och reglerar företagsinteckningar. Har du en befintlig inteckning som ligger som ledig för oss att använda, går det givetvis bra att använda denna som säkerhet för din kredit. Behöver du ansöka om en nyinteckning tillkommer en administrationsavgift om 570 sek samt en stämpelskatt på 1% av det belopp som du vill inteckna.

Exempel: om du ansöker om en inteckning med ett belopp på 450 000 sek, tillkommer en stämpelskatt på 4 500 sek. Dessa avgifter dras av Corpia vid utbetalning av din godkända kredit.

Vad är en fastighetsinteckning?

En fastighetsinteckning används när ett företag använder en befintlig fastighet/mark som säkerhet för en kredit. För att kunna använda fastighet som säkerhet måste en av personerna som står på bolaget vara lagfaren ägare av fastigheten. En fastighetsinteckning kan ges som säkerhet från ett företag till en långivare och betyder att långivaren då har rätt att få pengar om företaget skulle försättas i konkurs och fastigheten måste säljas. Inteckningen ger långivaren en viss rätt att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har fått någon inteckning. Det är Lantmäteriet som ansvarar och reglerar fastighetsinteckningar. Har du en befintlig inteckning som ligger som ledig för oss att använda, går det givetvis bra att använda denna som säkerhet för din kredit. Behöver du ansöka om en nyinteckning tillkommer en administrationsavgift om 375 sek samt en stämpelskatt på 2% av det belopp som du vill inteckna.

Exempel: om du ansöker om en inteckning med ett belopp på 450 000 sek, tillkommer en stämpelskatt på 9 000 sek. Dessa avgifter dras av Corpia vid utbetalning av din godkända kredit.

Återbetalning

Kan jag betala tillbaka mitt lån i förtid?

Varje lån har en överenskommen amorteringsplan men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid utan någon extra kostnad.

Hur betalar jag tillbaka lånet?

I dagsläget erbjuder vi två möjligheter att återbetala lånet, autogiro och fakturabetalningar. Oberoende av vilket alternativ du väljer får du 25 dagar innan varje återbetalningstillfälle en betalningsavi skickad till den mailadress du uppgav när du ansökte om lånet.

Fakturan avser ränta och eventuell amortering och betalas in till det Bankgiro-nummer som finns på fakturan. Se till att uppge det ocr-nummer som även det finns med på fakturan. Med autogiro dras beloppet direkt från ditt företagskonto och betalningsavin skickar vi då till dig som bekräftelse och underlag. 

Har du inte fått någon betalningsavi är du välkommen att kontakta kundtjänst eller logga in på Mitt Corpia så hjälper vi dig! 

Vad händer om jag glömmer att betala en faktura?

Ibland händer det att en faktura missas, därför hör vi alltid av oss om vi inte kan se att någon inbetalning gjorts för att stämma av innan vi tar ärendet vidare. Om vi ändå inte får in pengarna kommer vi tillslut att skicka vidare ärendet till vår inkassopartner. Sker det upprepade gånger eller blir en faktura väldigt sen kan det leda till att vi säger upp lånet helt. 

Dröjsmålsränta utgår alltid vid obetald faktura oavsett om påminnelsefaktura skickas ut eller ej och läggs på nästkommande faktura. 

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka mitt lån?

Om du har problem med att fullgöra dina betalningar ber vi dig kontakta oss snarast möjligt på 010 750 05 90 eller på [email protected].

Hur gör jag om jag vill amortera ett större belopp i förtid?

Varje lån har en överenskommen amorteringsplan, men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid utan någon extra kostnad.

Du mejlar ditt önskemål till [email protected]. Ange företagsnamn, org. nummer samt hur mycket mer du önskar att amortera.

Vi kommer då kontakta dig med återkoppling inom 24 h. Har du redan mottagit faktura för kommande månad regleras ditt önskemål på nästkommande faktura.

Om du önskar att amortera hela ditt kreditbelopp gör du på samma sätt. Utöver information ovan vill vi även att du anger vilket datum du önskar att göra din slutliga amortering.

Detta så vi kan sätta ett förfallodatum på din slutliga faktura.

Hur ansöker jag om autogiro?

Logga in på din profil på corpia.se. Klicka sedan på medgivande autogiro. Här kan du enkelt ge ditt medgivande till autogiro genom att ange bank samt vilket kontot du vill att pengarna ska dras ifrån varje månad. Se alltid till att ha teckning på kontot i slutet av varje månad för att månadskostnaden ska kunna dras.

Kan jag ansöka om amorteringsfrihet efter att min kredit är beviljad och utbetald?

Har du amorterat av dit lån under 6 månader hos Corpia har du rätt att ansöka om amorteringsfrihet. Mejla ditt önskemål till [email protected].

Ange företagsnamn, org. nummer samt hur många månader ni vill ansöka om amorteringsfrihet. Vi kommer kontakta dig med återkoppling inom 24h.

Vår kreditavdelning tar ett beslut baserat på om företaget skött sina inbetalningar under det senaste halvåret. Man kan inte ansöka om amorteringsfritt på redan förfallna/skickade fakturor.

Ränta och avgifter

Vad kostar det att ansöka om ett lån hos Corpia?

Att ansöka om lån hos Corpia kostar aldrig någonting. Skulle lånet beviljas tar vi däremot en startavgift om 2% av lånebeloppet. Avgiften dras av i samband med utbetalningen och är därmed inget du behöver betala i förväg. Vid utbetalt lån tillkommer också en årsränta, baserat på ditt bolags kreditvärdighet. 

Vad tar ni för ränta?

Vi baserar alltid årsräntan på ditt bolags kreditvärdighet och den kan därmed variera, dock ligger den normala intervallen mellan 8-12%.

Hur beräknar Corpia räntan?

Vi baserar alltid årsräntan på ditt bolags kreditvärdighet och den kan därmed variera, dock ligger den normala intervallen mellan 8–12 %.

Räntekostnaderna räknas på månadsbasis på den utomstående skulden.

Vad menas med startavgift och hur betalas den?

En startavgift är avgiften vi tar ut i direkt anslutning till att lånet betalas ut. Rent konkret innebär det att när du beviljas ett lån hos oss på Corpia kommer vi att dra av startavgiften när vi betalar ut lånet. Du behöver alltså inte själv betala in något till oss i samband med att lånet godkänns.

Startavgiften ligger i normala fall på 2% men kan komma att justeras beroende på vår risk och kreditbedömning. 

Vad för avgifter kan Corpia tänkas dra av?

Corpia tar alltid en uppläggningsavgift på ca 2 %. Detta dras av vid utbetalning av din godkända kredit.
Om du använder dig av en ny fastighetsinteckning som säkerhet dras en administrationsavgift om 375 SEK samt en stämpelskatt på 2 % av det belopp som du vill inteckna. Detta dras av vid utbetalning av din godkända kredit.

Om du använder dig av en ny företagsinteckning som säkerhet dras en administrationsavgift om 570 SEK samt en stämpelskatt på 1% av det belopp som intecknas. Detta dras av från lånebeloppet vid utbetalning av din godkända kredit.

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen