Allmänna villkor

1. Definitioner

"Amortering" menas avbetalning på kreditbeloppet genom en överenskommen betalningsplan.

"Amorteringsbelopp" det belopp som, i förekommande fall, skall betalas på varje Amorteringsdag.

"Amorteringsdag" den eller de dagar som i förekommande fall anges i Skuldebrevet under punkten förfallodagar för avbetalning.

"Bankdag" är de dagar då svenska banker i allmänhet har öppet.

"Bankkonto" är det konto i svenskt kreditinstitut som Kredittagaren angivit vid ansökan om godkännande som Kredittagare och som under hela avtalsperioden ska tillhöra och vara registrerat i Kredittagarens namn och användas för samtliga in- och utbetalningar i samband med Tjänsten. Med ”Bankkonto” avses också i förekommande fall Kredittagarens bankgiro.

"Kredit/en" avser det belopp som Kredittagaren från tid till annan lånar av Kreditgivaren och som framgår av Skuldebrevet.

"Kreditansökan" är Kredittagares ansökan om kredit, inklusive syfte och ändamål med denna, med tillhörande villkor i form av t.ex. Ränta, Amorteringsbelopp och Säkerheter m.m. och baserat på vilken Kreditgivaren via Kreditförmedlaren lämnar sitt eller sina Krediterbjudanden.

"Kreditavtal" är det standardiserade avtal som ingås mellan Kreditgivaren och Kredittagaren avseende en Kredit. Kreditavtalet består av ett Skuldebrev, dessa Allmänna villkor för kreditgivare.

"Krediterbjudande" är det erbjudande om Kredit, som Kreditgivaren via Kreditförmedlaren lämnar till en Kredittagare i samband med en kreditgivningsprocess och som är villkorad av de förutsättningar och villkor som följer av Kreditansökan.

"Kredittagare" är en juridisk person som har accepterats som Kredittagare av Kreditförmedlaren respektive Kreditgivaren och som avser att uppta eller har upptagit en Kredit från Kreditgivaren genom användandet av Tjänsten.

"Slutförfallodag" är den dag då krediten slutligen förfaller till betalning.

"Säkerhet" menas panträtt eller annan säkerhet som lämnats förmån för Kreditgivaren för Kredittagarens förpliktelser under Kreditavtalet, med säkerhet avses också ett borgensåtagande.

"Tjänsten" är Kreditförmedlarens eller Kreditgivarens tjänster såsom framtagande av kreditbedömning av Kredittagare, upprättande av avtal, administration av in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar (inkl. inkassotjänster) utgör i dessa villkor den tjänst som tillhandahålls av Kreditförmedlaren eller Kreditgivaren.

"Utbetalningsdag" är den dag då Krediten utbetalas från Kreditgivaren till
Kredittagarens Bankkonto (efter avdrag för avgifter som Kredittagaren ska erlägga till Kreditgivaren).

"Webbplatsen" menas www.corpia.se.

"Ägarförändring" är när en eller flera personer (annat än de sådana personer som på dagen för beviljandet av Kreditansökan direkt eller indirekt, äger 25 procent eller mer av aktier och/eller röster i Kredittagaren) som antingen (i) med avseende på fysiska personer, är närstående, (ii) med hänsyn till juridiska personer, ingår i samma koncern eller (iii) som agerar i samförstånd:

a) förvärvar aktier som representerar mer än 25 procent av rösträtterna i Kredittagaren, eller
b) skaffar sig kontroll över mer än 25 procent av rösträtterna i Kredittagaren.

2. Kredittid m.m.

Kredittiden löper från tidpunkten då krediten utbetalas till dess krediten i dess helhet förfaller till betalning. Utbetalningstidpunkten för krediten och tidpunkten då krediten förfaller till betalning anges i Skuldebrevet. En förutsättning för utbetalning av krediten är att Kreditgivaren erhållit Skuldebrev och, om tillämpligt, borgensåtagande undertecknat i enlighet med en av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren vid var tid fastställd metod.

Om Kreditgivaren inte erhållit ett undertecknat Skuldebrev och, om tillämpligt, borgensåtagande på sätt som anges ovan har Kreditgivaren inte någon skyldighet att, efter det senare datum då det undertecknade Skuldebrevet erhållits, utbetala krediten. Om Kreditgivaren ändå väljer att utbetala krediten till kredittagaren framflyttas kreditens förfallodag i motsvarande mån. Vidare kan förfallodagarna för ränta och amortering komma att ändras i enlighet med vad som framgår av punkt 3 nedan.

3. Ränta

Ränta skall beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som Kreditgivaren vid varje tid tillämpar för kredit av detta slag. En sådan grund är bl.a. om Kreditgivarens kostnader för kapitaltäckning, upplåningskostnader eller liknande finansiella kostnader skulle komma att ändras. Den ränta som gäller då krediten lämnas är angiven i Skuldebrevet. Ränta och amorteringar förfaller till betalning den sista dagen i varje kalendermånad och om denna dag inte är en Bankdag, den Bankdag som infaller närmast efter en sådan dag, som inte är en Bankdag. Den sista förfallodagen för ränta och amorteringar sammanfaller med kreditens förfallodag, d.v.s. den dag då krediten i sin helhet förfaller till betalning.

4. Dröjsmålsränta

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Den dröjsmålsränta som gäller då krediten lämnas är angiven i Skuldebrevet och den dröjsmålsränta som tillämpas vid varje tidpunkt finns angiven på Webbplatsen.

5. Avgifter och kostnader

För krediten skall utgå avgifter enligt de grunder som Kreditgivaren vid varje tid tillämpar. Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren lämnar på begäran, upplysningar om gällande avgifter.

Kredittagaren ska ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad Säkerhet samt för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. Ersättning ska således utgå också för Kreditgivarens skriftliga betalningspåminnelser.

6. Automatisk betalning

Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren kan ålägga Kreditgivaren att automatiska betala förfallna belopp via autogiro eller annan metod som fastställs av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren.

7. Avräkningsordning

Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

8. Vad som avses med pant m.m.

Med uttrycket "pant" avses även egendom som omfattas av företagsinteckning. Med "pantsättare" avses även upplåtare av företagsinteckning, med ”pantförskrivning” även upplåtelse av företagsinteckning och med ”pantbrev” även företagsinteckningsbrev.

9. Särskilda åtaganden

Dessa särskilda åtaganden gäller från tidpunkten för Kreditgivarens godkännande av Kredittagarens kreditansökan och gäller tills dess samtliga Kredittagarens skyldigheter gentemot Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren är fullständigt och slutligt reglerade.

Kredittagaren förbinder sig att inte utan Kreditgivarens godkännande:

a) uppta lån eller annan typ av skuld från annan än Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren annat än (i) kredit beviljad av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren eller (ii) betalningskredit upp till 90 dagar som lämnats av leverantörer inom ramen för den normala affärsverksamheten;

b) lämna lån eller annan kredit till tredje man;

c) ställa pant eller annan säkerhet eller borgen eller åta sig andra liknande skyldigheter eller åtaganden (innefattar även att pantsätta eller överlåta fakturor) annat än (i) under denna Kredit, (ii) avräknings (nettning) eller kvittningsupplägg som ingår som en del i ett vanligt bankarrangemang eller (iii) som uppkommer enligt lag i den normala affärsverksamheten och som inte uppkommer på grund av försummelse eller underlåtenhet av Kredittagaren; eller

d) inte ändra nuvarande inriktning på rörelsen.

10. Informationsåtagande

10.1 Information som skall lämnas utan särskild anmodan:

a) Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska kredittagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Kreditgivaren översända reviderad årsredovisning respektive upprätta årsbokslut för varje verksamhetsår.

Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om kredittagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Kreditgivaren utan dröjsmål.

b) Annan information

Kredittagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Kreditgivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättningar för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

10.2 Information som skall lämnas efter särskild anmodan.

Efter särskild anmodan från Kreditgivaren ska kredittagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Kreditgivarens bedömning kan vara av betydelse för Kreditgivarens kredituppföljning av kredittagaren. Sålunda kan Kreditgivaren bland annat påfordra att kredittagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Kreditgivaren föreskriver.

11. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt (men ingen skyldighet) att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kredittagaren inte inom tio (10) Bankdagar betalar belopp som förfallit till betalning enligt bestämmelserna i Skuldebrevet;

b) Kredittagaren i övrigt bryter mot bestämmelserna i Skuldebrevet eller dessa Allmänna villkor;

c) säkerheten för krediten eller för annan förpliktelse som kredittagaren har mot Kreditgivaren inte längre, enligt Kreditgivarens eller Kreditförmedlarens skäliga bedömning, är betryggande (oavsett skäl);

d) pantsättare eller borgensman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt Skuldebrevet eller, om tillämpligt, borgensåtagandet inom sju (7) Bankdagar från mottagande av uppmaning om fullgörande från Kreditgivaren;

e) Kredittagaren har lämnat oriktig eller ofullständig uppgift som kan påverka Kredittagarens möjlighet att fullgöra sina skyldigheter enligt Skuldebrevet;

f) Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet är, eller anses enligt lag vara, insolvent, eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering;

g) Ett bolagsrättsligt förfarande eller legal process eller annan åtgärd vidtas avseende: (i) betalningsinställelse, moratorium, likvidation, upplösning, administration eller företagsrekonstruktion av Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet; (ii) ackordsuppgörelse eller liknande uppgörelse med borgenärer till Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet; (iii) utseende av en likvidator, konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller annan liknande befattningshavare med avseende på en Kredittagare eller den som har lämnat Säkerhet; (iv) ianspråktagande av någon Säkerhet över Kredittagarens tillgångar; eller liknande åtgärder eller handlingar som vidtas i någon jurisdiktion, dock att denna punkt inte är tillämplig avseende uppenbart ogrundade åtgärder eller handlingar, som ogiltigförklaras, eller upphävs inom tio (10) Bankdagar;

h) Expropriation, beslagtagande, kvarstadsbeläggande, utmätning eller annan liknande åtgärd i någon jurisdiktion avseende Kredittagarens tillgångar eller avseende tillgångar tillhörande den som har lämnat Säkerhet, som inte upphävs inom trettio (30) dagar;

i) Skuldebrev och, om tillämpligt, borgensåtagande inte är, eller upphör att vara, giltigt, juridiskt bindande, verkställbart och/eller i laga kraft;

j) En Ägarförändring eller en förändring av Kredittagarens styrelse eller ledning sker utan Kreditgivarens skriftliga samtycke;

k) kredittagaren är föremål för utredning avseende penningtvätt; eller

l) En eller flera händelser eller omständigheter inträffar eller föreligger som enligt Kreditgivarens skäliga uppfattning medför, eller som skäligen kan förväntas medföra, en väsentlig negativ effekt på (i) Kreditgivarens eller den som ställer Säkerhet, möjligheter att uppfylla sina förpliktelser enligt Skuldebrevet respektive borgensåtagandet (ii) koncernens verksamhet, tillgångar, finansiella ställning eller framtidsutsikter, eller (iii) giltigheten av eller möjligheten att verkställa Skuldebrevet respektive borgensåtagandet. Kredittagaren förbinder sig att omedelbart skriftligen informera Kreditgivaren och Kreditförmedlaren, för det fall någon av omständigheterna i denna bestämmelse skulle aktualiseras eller befaras aktualiseras.

När, eller när som helst efter att, någon av händelserna i denna bestämmelse skulle aktualiseras har Kreditgivaren rätt att, (i) genom meddelande till Kredittagaren förklara Krediten eller delar av Krediten tillsammans med upplupen Ränta och övriga utestående belopp enligt Avtalspaketet förfallna till betalning omedelbart eller vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer och/eller (ii) ta i anspråk ställd Säkerhet i enlighet med vad som närmare föreskrivs i relevant Skuldebrev.

12. Kredittagarens rätt att lösa krediten i förtid

Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp och återbetala hela eller delar av Krediten i förtid genom att skriftligen meddela Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren minst fem (5) Bankdagar innan sådan återbetalning genomförs. Förtida återbetalning omfattar även upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet.

13. Rätt för borgensman och pantsättare att påkalla att krediten sägs upp

Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte återkalla sin pantsättning. Borgensman och pantsättare får emellertid var för sig skriftligen begära att Kreditgivaren säger upp krediten till betalning enligt punkt 11. Sådan uppsägning kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att Kreditgivaren tar pant i anspråk. Har Kreditgivaren mottagit sådan begäran om uppsägning och det, enligt Kreditgivarens bedömning, föreligger grund för uppsägning enligt punkt 11, men underlåtit att inom sex veckor därefter säga upp krediten, upphör borgensåtagande respektive pantsättning som gjorts av den som begärt att krediten ska sägas upp, sex månader efter det Kreditgivaren mottagit denna begäran. Detta sker dock inte om Kreditgivaren på grund av kredittagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning eller inlett förhandling med denne angående pantförskrivningen/borgensåtagandet.

14. Kreditgivarens rätt att försälja pantsatta finansiella instrument

Består Säkerheten för krediten helt eller delvis av finansiella instrument och nedgår belåningsvärdet Kreditgivaren åsatt dem och medför detta att Säkerheten inte längre är betryggande, är kredittagaren skyldig att på Kreditgivarens begäran omedelbart ställa kompletterande säkerhet. Lämnas inte sådan säkerhet eller kan Kreditgivaren inte inom skälig tid komma i förbindelse med kredittagaren, har Kreditgivaren rätt men inte skyldighet att försälja erforderlig del av de finansiella instrumenten. Likviden ska sättas in på räntebärande konto och utgöra fortsatt pant för krediten. Vad ovan sägs inskränker inte Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning enligt punkt 11.

16. Ordningsföljd mellan säkerheter

Om kredittagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt Skuldebrevet får Kreditgivaren bestämma i vilken ordningsföljd Säkerheter (pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk, dels i vilken ordningsföljd kredittagarens förpliktelser ska betalas genom att ställd säkerhet tas i anspråk.

17. Avkastning m.m av pant

Avkastning och alla andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. Sålunda omfattar t.ex. pantsättning av aktie rätt för Kreditgivaren att delta i fondemission, nyemission eller annan emission vartill aktien ger rätt. Som framgår av punkt 19 är Kreditgivaren emellertid inte skyldig att tillse att sådana rättigheter tillvaratas. Om det ändå sker, är Kreditgivaren redovisningsskyldig mot pantsättaren.

18. Kreditgivarens pantvård

Kreditgivaren är skyldig att förvara panten väl. Kreditgivaren ska i förekommande fall avbryta preskription och verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer liksom även i konkurs, om pantsättaren begär det efter konkursutbrottet. Då kungörelse utfärdats om dödande av pantsatt handling ska Kreditgivaren anmäla att den innehar handlingen. Kreditgivaren är dock inte skyldig att vidta någon av dessa åtgärder beträffande fordringsbevis som utgörs av kuponger eller som är avsedda för den allmänna rörelsen, t.ex. obligationer, eller för vilka svensk rätt inte gäller.

Kreditgivarens pantvård omfattar inte mer än vad som angetts. Kreditgivaren är alltså t.ex. inte skyldig att i fråga om värdepapper lyfta utdelning och ränta eller bevaka pantsättares rätt i samband med emissioner, aktieutbyten, konverteringar, utskiftningar o.dyl.

19. Hur pant tas i anspråk av Kreditgivaren

Kreditgivaren får ta pant i anspråk på sätt Kreditgivaren finner lämpligt. Kreditgivaren ska härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Kreditgivarens bedömning kan ske utan förfång för Kreditgivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom. Vid tillämpning av vad ovan sagts kan pantsatt finansiellt instrument försäljas i annan ordning än på marknadsplats där instrumentet är inregistrerat och eljest är föremål för handel. Om panten utgörs av tillgodohavande på konto hos Kreditgivaren får Kreditgivaren, utan föregående underrättelse till pantsättaren, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot. Handelsbalken 10 kap. 2 § ska inte äga tillämpning på detta Kreditavtal och hur pantsatt egendom hanteras eller hur andra säkerheter ianspråktas under detta Kreditavtal.

20. Rätt för Kreditgivaren att teckna pantsättares namn

Pantsättaren ger genom pantsättningen Kreditgivaren eller den Kreditgivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Kreditgivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

21. Utlämnande av pant

Kreditgivaren får lämna ut pant utan skyldighet att beakta den rätt till panten som kan tillkomma borgensman vilken betalt till annan än Kreditgivaren på grund av sin borgen.

22. Överföring av obelånade pantbrev

När Kreditgivaren inte längre är panthavare och inte fått uppgift om ny panthavare eller begäran framställts om att skriftligt pantbrev ska utfärdas, har Kreditgivaren rätt att elektroniskt överföra datapantbrev till arkivet för obelånade pantbrev i Lantmäteriverkets pantbrevsregister.

23. Betalning från borgensman

Betalar borgensman till Kreditgivaren på grund av sin borgen, ska han särskilt meddela Kreditgivaren att han betalt såsom borgensman och begära att detta noteras hos Kreditgivaren.

24. Försäkring

Egendom som utgör Säkerhet för Kreditgivarens fordran ska vara erforderligt försäkrad. Om kredittagaren inte företer bevis om att försäkring gäller enligt ovan, får Kreditgivaren låta försäkra egendomen på dennes bekostnad.

25. Meddelanden m.m

Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska underrätta Kreditgivaren om ändring av adress, e- mailadress, telefon- och telefaxnummer. Rekommenderat brev om krediten, som Kreditgivaren/Kreditförmedlaren sänder till någon av ovannämnda personer, ska anses ha nått adressaten senast på den sjundedagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i Skuldebrevet eller som på annat sätt är känd för Kreditgivaren/Kreditförmedlaren. Meddelande som sänts med hjälp av e-mail eller telefax ska anses ha nått adressaten senast nästa vardag om meddelandet sänts till nummer eller e- mailadress som adressaten har uppgivit för Kreditgivaren.

26. Avtalsöverlåtelse och partsbyte

Kreditgivaren har rätt att, utan samtycke från Kredittagaren, överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt Kreditavtalet och därtill hörande Säkerheter, till tredje man. Denne skall därmed inträda som part i Kreditavtal, och om tillämpligt borgensåtagandet, vilket även ska medföra rätten att kunna agera som sökande vid domstol eller myndighet. Kredittagare eller den som ställer Säkerhet har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtal eller borgensåtagande.

27. Begränsning av Kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditgivaren om den varit normalt aktsam. Kreditgivaren ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet. Är Kreditgivaren till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

28. Tillämplig lag och domstol

På detta Skuldebrev, i tillämpliga fall inbegripen pant och borgen, ska svensk rätt vara tillämplig och tvisten avgöras av svensk domstol och första instans är Stockholms tingsrätt.

Kreditgivaren har emellertid rätt att väcka talan i sådant annat land eller domstol som Kreditgivaren finner lämpligt för att tillvarata sina rättigheter under detta Kreditavtal.

29. Övrigt

a) Uppgiftslämnande för kreditupplysnings- ändamål m. m.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Kreditgivaren komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m. fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Kreditgivaren.

Kreditgivaren får även lämna till tredje part sådan information om kredittagaren, borgensman eller pantsättare som Kreditgivaren anser nödvändigt för att skydda sin fordran, pant och sina rättigheter.

b) Underlåtenhet att vidta åtgärder

Underlåtenhet eller dröjsmål av Kreditgivaren att utöva en rättighet eller vidta en åtgärd enligt Kreditavtalet, eller annat därtill sammanhängande avtal, ska inte anses utgöra en eftergift av rättigheten eller inskränkning i Kreditgivarens möjlighet att senare utöva rättigheten eller vidta åtgärden. Ett utövande av en begränsad del av en eller flera rättigheter eller vidtagande av åtgärder enligt Kreditavtalet, eller annat därtill sammanhängande avtal, ska inte utgöra en eftergift eller begränsa andra rättigheter eller annan rätt att vidta åtgärder.

c) Ytterligare åtgärder

Kredittagaren, varje borgensman och pantsättare ska vidta alla åtgärder och underteckna alla dokument som enligt Kreditgivarens bedömning är nödvändig för att vidmakthålla alla Säkerheter och tillförsäkra Kreditgivarens alla rättigheter som följer av detta Kreditavtal och därtill sammanhängande avtal.

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen