Allmänna villkor

Corpia och Tjänsten

Corpia Group AB (definierat nedan) eller ett av Corpia Group AB's direkt eller indirekt helägda dotterbolag, tillhandahåller kredit till Kredittagare som är i behov av finansiering och vill låna pengar. Corpias (definierat nedan) tillhandahållande av kredit tillsammans med därtill hörande tjänster såsom framtagande av kreditbedömning av Kredittagare, upprättande av avtal, administration av in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar (inkl. inkassotjänster) utgör i dessa villkor den tjänst som tillhandahålls av Corpia (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls via Corpias plattform som nås genom hemsidan www.corpia.se (”Webbplatsen”). 
Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser. Vidare följer Corpia Group AB den svenska marknadsföringslagen.

Definitioner

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse:

”Amorteringsbelopp”
Det belopp som ska betalas på varje Amorteringsdag och som avser amortering av Kredit.
 
”Amorteringsdag”
Den eller de dagar som följer av Kreditavtalet och på vilka Amorteringsbelopp förfaller till betalning.

”Avtalspaket”

Kreditavtal, eventuella Säkerhetsavtal  och dessa Villkor.

”Bankdag”
Alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
 
”Bankkonto”
Det konto i svensk bank som Kredittagaren angivit vid ansökan om godkännande som Kredittagare och som under hela avtalsperioden ska tillhöra och vara registrerat i Kredittagarens namn och användas för samtliga in- och utbetalningar i samband med Tjänsten. Med ”Bankkonto” avses också i förekommande fall Kredittagarens bankgiro. 
 
”Borgensman”
Den person som i ett Borgensåtagande ställer borgen för Kredittagares skyldigheter.
 
”Borgensåtagande”
Det avtal om borgen som en Borgensman ingår som garanti för Kredittagares förpliktelse enligt Kreditavtal.

 ”Corpia”
Corpia Group AB, org.nr 556885-1140 och, i förekommande fall, ett av dess direkt eller indirekt helägda dotterbolag.
 
"Corpia Group AB"
Corpia Group AB, org.nr 556885-1140, adress Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm.
 
”Corpiaprofil”
Det individuella och virtuella konto som skapas åt en Kredittagare i samband med Kreditansökan och som i samband med Corpias godkännande som Kredittagare och därefter kan nås via Webbplatsen genom inloggning med användning av Bank-ID och på vilken Kredittagaren finner information om bl.a. behållning av likvida medel och sammanställning av pågående och genomförda transaktioner, pågående Kreditansökningar och annan relevant information om och hänförlig till Tjänsten samt vid var tid relevanta Avtalspaket till vilka Kreditgivaren är part. 

”Koncern”
 Kredittagaren och dess dotterbolag från tid till annan (i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551)).

"Koncernbolag"
En juridisk person som ingår i Koncernen.
 
”Kredit”
Avser det belopp som Kredittagaren från tid till annan lånar av Kreditgivaren enligt Kreditavtalet.
 
”Kreditansökan”
 Kredittagares ansökan om kredit, inklusive syfte och ändamål med denna, med tillhörande villkor i form av t.ex. Ränta, Amorteringsbelopp och Säkerheter m.m. och baserat på vilken Corpia lämnar sitt eller sina Krediterbjudanden.
 
”Kreditavtal”
Det standardiserade avtal som ingås mellan Kreditgivaren och Kredittagaren avseende viss Kredit. Kreditavtalet består av ett skuldebrev, till vilket dessa Villkor utgör en integrerad del, motsvarande villkor i Kreditansökan och Kreditgivarens Krediterbjudande dock i förekommande fall med justering för det slutliga lånebeloppet som Kredittagaren erbjudits och accepterat enligt Villkoren.

”Krediterbjudande” 
Det erbjudande om Kredit, som Kreditgivaren lämnar till en Kredittagare i samband med en kreditgivningsprocess och som är villkorad av de förutsättningar och villkor som följer av Kreditansökan om inte annat uttryckligen framgår av Villkoren.

”Kreditgivare”
Corpia eller annan part till vilken överlåtelse skett enligt avsnitt 9 i dessa Villkor.
 
”Kreditgivarombud”
Av Kreditgivare utsedd tredjeman, i enlighet med avsnitt 14 i dessa Villkor.
 
“Kredittagare”
Varje juridisk person som har accepterats som Kredittagare av Corpia och som avser uppta eller har upptagit en Kredit från Kreditgivaren genom användandet av Tjänsten.

”Personuppgift”
Varje upplysning, data eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild fysisk person (t.ex. namn, adress eller andra kontaktuppgifter, personnummer, och IP-adress). För Kredittagare omfattar definitionen Kredittagarens legala företrädare och andra fysiska personer som agerar på uppdrag av Kredittagaren. 
 
”Ränta”
Den ränta som fastställs för viss Kredit och som framgår av Kreditavtalet.
 
”Säkerhet”
 Inteckning, panträtt eller annan säkerhet som lämnats förmån för Kreditgivare för Kredittagares förpliktelser under Kreditavtalet, inklusive Borgensåtagandet.
 
”Säkerhetsavtal”
 Borgensåtagande eller annat avtal som Kredittagare eller annan (tredjeman) ingår avseende Säkerhet.
 
"Tjänsten"
 Corpias tillhandahållande av kredit tillsammans med därtill hörande tjänster såsom framtagande av kreditbedömning av Kredittagare, upprättande av avtal, administration av in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar (inkl. inkassotjänster) utgör i dessa villkor den tjänst som tillhandahålls av Corpia.

”Utbetalningsdag”
Den dag då Krediten utbetalas från Corpia till Kredittagarens  Bankkonto (efter avdrag för den kreditgivningsavgift som Kredittagaren ska erlägga till Corpia för nyttjande av Tjänsten).
 
”Villkoren”
 Dessa allmänna villkor såsom dessa kan ändras, justeras och ersättas från tid till annan.
 
"Webbplatsen"

Tjänsten tillhandahålls via Corpias plattform som nås genom hemsidan www.corpia.se.

"Ägarförändring"
En eller flera personer (annat än de sådana personer som på dagen för beviljandet av Ansökan direkt eller indirekt, äger 25 procent eller mer av aktier och/eller röster i Kredittagaren) som antingen (i) med avseende på fysiska personer, är närstående, (ii) med hänsyn till juridiska personer, ingår i samma koncern eller (iii) som agerar i samförstånd:
(A) förvärvar aktier som representerar mer än 25 procent av rösträtterna i Kredittagaren, eller
(B) skaffar sig kontroll över mer än 25 procent av rösträtterna i Kredittagaren.

Tjänsten och Villkoren för Tjänsten

3.1 Allmänt
Genom att ansöka om Corpias godkännande som Kredittagare bekräftar Kredittagare att denna har tagit del av och godkänner Villkoren. Ansökan ska göras i enlighet med vid var tid godkänd metod. Kredittagare som har godkänts av Corpia är bunden av Villkoren tills vidare i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Villkoren finns tillgängliga för påseende och utskrift på Webbplatsen.                 
 
3.2 Tillämpning
Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Kredittagare och Kreditgivaren.
Om Kredit lämnas ingås ett Kreditavtal direkt mellan Kreditgivaren och Kredittagaren som kompletterar Villkoren. I förekommande fall ingås även Säkerhetsavtal. Kreditavtal och Säkerhetsavtal utgörs av standardiserade dokument som Corpia tillhandahåller inom ramen för Tjänsten.
Webbplatsen tillhandahålls av Corpia. Inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare i enlighet med vad som framgår av dessa Villkor.                     

3.3 Samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser
Genom ansökan om godkännande som Kredittagare, bekräftar härmed den fysiska person som företräder Kredittagaren att denne är över 18 år och behörig att företräda Kredittagaren.
Vidare bekräftar sådan behörig firmatecknare, för Kredittagarens räkning, genom Kreditansökan, att Kredittagaren under Villkorens löptid samtycker, garanterar och förbinder sig (som relevant) till följande:
(a) Kredittagaren har tagit del av, förstått och godkänner innehållet och bestämmelserna i Villkoren;
(b) Kredittagaren har lämnat aktuell, korrekt och fullständig information vid Kreditansökan;
(c) Kredittagaren är inte försatt i, eller föremål för, konkurs företagsrekonstruktion eller skuldsanering eller annars på obestånd samt har inte heller någon skuld till Kronofogdemyndigheten;
(d) Kredittagaren har sitt säte i Sverige;
(e) det Bankkonto som anges i Kreditansökan ägs av och är registrerat i Kredittagarens namn och att Bankkontot inte kan disponeras av annan (med undantag för behörig firmatecknare) samt inte är pantsatt eller belagt med annan förfogandeinskränkning;
(f) Kredittagaren snarast ska meddela Corpia om information som har lämnats ändras i mer än oväsentlig utsträckning eller inte längre är aktuell;
(g) Kredittagaren agerar endast för egen, och inte för annans, räkning vid användning av Tjänsten;
(h) Kredittagaren ska vid var tidpunkt förvara och skydda Corpiaprofilen från obehörig åtkomst; 
(i) att Tjänsten inkluderar samtliga de betalningar och transaktioner som görs till och från Kredittagaren och att dessa utförs av Corpia. Kredittagaren godkänner att Corpia direkt eller via vidarebefordrad instruktion till relevanta kreditinstitut utför de instruktioner avseende överföringar som följer av dessa Villkor och som lämnas via Corpiaprofilen samt att Kredittagaren är bunden av dessa och inte har rätt att återkalla eller ändra en sådan instruktion utan Corpias skriftliga godkännande;
(j) Kredittagaren på eget initiativ och på Corpias begäran snarast kommer att tillhandahålla sådan uppgift, information och/eller dokumentation som Corpia eller annan från tid till annan begär eller kan behöva för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. enligt skattelagstiftning eller Penningtvättslagen);
(k) Corpia tillhandahåller en kreditgivnings-, informations- och administrationstjänst och tillhandahåller inte i något fall finansiell eller annan rådgivning vilket innebär att ingen information som tillhandahålls på Webbplatsen eller på Corpiasidan såsom Kreditansökan, riskbedömningar, analyser eller beskrivningar ska betraktas som rådgivning eller en rekommendation av Corpia avseende viss Kredit eller Kredittagare;
(l) Corpia kommer att göra en kreditbedömning av Kredittagaren i samband med ansökan om Kredit (t.ex. genom att inhämta kreditvärderingsbetyg från tredje man);
(m) Kredittagarens ansökan om Kredit ska göras på det sätt som vid var tidpunkt närmare framgår på Corpias Webbplats och att Corpia inte i något fall förbinder sig att godkänna Kredittagarens ansökan om Kredit;
(n) endast använda Kredit som tilldelas genom nyttjande av Tjänsten för det syfte och ändamål som framgår av Kreditansökan;
(o) företrädare för Kredittagaren kommer att erhålla marknadsföringsmaterial från Corpia via e-post eller annan elektronisk kommunikation, om inte direktreklamspärr har begärts enligt avsnitt 16 nedan; och
(p) Corpia rapporterar uppgifter om Kredittagarens räntekostnad m.m. hänförliga till Kreditavtal, till Skatteverket och andra relevanta myndigheter, som Corpia är skyldig att rapportera till för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal, lag eller andra rättsliga förpliktelser.

3.4 Godkännande av Kredittagare och allmän informationsplikt
I samband med Corpias behandling av Kreditansökan kommer Corpia att vidta åtgärder och kontroller som Corpia anser nödvändiga och/eller lämpliga för att uppfylla bestämmelser och krav enligt avtal, lag, föreskrift eller annan rättslig förpliktelse (t.ex. kontroll av att angivet Bankkontot är registrerat i Kredittagarens namn). Sådana kontroller och åtgärder kommer även att ske fortlöpande under Kreditavtalets löptid. 

Corpia förbehåller sig rätten att, utan angivande av skäl, neka en Kreditansökan.
Då nyttjandet av Tjänsten förutsätter Bank-ID (eller annan från tid till annan av Corpia godkänd avancerad elektronisk signatur), kan en juridisk person vars företrädare inte har Bank-ID inte godkännas som Kredittagare.
I samband med en Kreditansökan skapas en Corpiaprofil för Kredittagaren.

3.5 Informationsplikt vid Ägarförändring eller förändring av styrelse eller ledning
Kredittagaren ska informera Kreditgivaren så snart denne får kännedom eller har skälig anledning att anta att en Ägarförändring och/eller en förändring av Kredittagarens styrelse eller ledning görs.
Om Kreditgivaren inte skriftligen samtycker till ovan nämnda förändring har denne rätt att säga upp Krediten enligt avsnitt 8 nedan.
 
3.6 Löptid och uppsägning
Kredittagare vars Kreditansökan har godkänts av Corpia är bunden av Villkoren tills vidare i enlighet med vad som framgår av Villkoren.
En Kredittagare kan när som helst och utan kostnad säga upp ett Kreditavtal och därmed också sin registrering som Kredittagare hos Corpia till omedelbart upphörande, dock endast under förutsättning att Kredittagaren inte på något sätt har några förpliktelser eller åtaganden utestående mot Kreditgivare, Corpia eller annan till följd av Avtalspaketet eller annat därtill hörande avtal.

Corpia har rätt att utan föregående meddelande säga upp en registrering som Kredittagare med omedelbar verkan om det finns misstanke om:
(a) att Kredittagaren är försatt eller föremål för konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering eller annars misstänks vara på obestånd eller att Kredittagaren på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna för att vara Kredittagare;
(b) att Kredittagaren lämnat oriktiga uppgifter till Corpia eller Kreditgivarombudet eller brutit mot någon bestämmelse i Avtalspaketet eller annat därtill hörande avtal, förbindelse eller förpliktelse;
(c) otillbörlig användning av Kredittagarens Corpiaprofil; eller
(d) brott mot Penningtvättslagen eller annan tillämplig lag eller föreskrift.

Corpia ska snarast meddela Kredittagaren om Kredittagare har sagts upp enligt någon av punkterna (a)-(d) ovan. Punkterna (b) – (d) ovan kan komma att polisanmälas av Corpia utan att Kredittagaren informeras härom.

I tillägg till ovan har Corpia rätt att säga upp en registrering som Kredittagare om Kredittagaren inte har varit inloggad på sin Corpiaprofil under minst ett (1) års tid dock endast under förutsättning att Kredittagaren inte har några förpliktelser eller åtaganden mot Kreditgivare, Corpia, Kreditgivarombud eller annan till följd av Avtalspaket eller annat därtill hörande avtal. Minst sextio (60) dagar innan Corpia avser att avsluta en Corpiaprofil ska Kredittagaren meddelas om detta genom e-postmeddelande.

Corpias uppsägning av registrering som Kredittagare enligt ovan, påverkar inte i något fall Kreditavtalet som gäller före uppsägningen eller något annat av de avtal som ingår i ett Avtalspaket som Kredittagaren har ingått före uppsägningen. De rättigheter och skyldigheter som har uppkommit före uppsägningen och som följer av dessa avtal ska således fortsätta att gälla mellan relevanta parter enligt sina respektive villkor oberoende av uppsägningen tills dessa samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av dessa avtal är fullständigt och slutligt reglerade (d.v.s. till dess hela Krediten och eventuella ersättningar, Räntor, avgifter och andra krav hänförliga till Kreditavtal är slutligt betalda och reglerade).

Detta innebär att de samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser som en Kredittagare har lämnat i samband med Kreditansökan och i förekommande fall därefter gäller till dess Kreditavtalet upphör att gälla genom uppsägning enligt ovan eller, om Kredittagaren är part till ett avtal som ingår i ett Avtalspaket, den längre period som löper till dess samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av dessa avtal är fullständigt och slutligt reglerade. Lämnade samtycken, garantier, bekräftelser och förbindelser kan inte återkallas eller ändras av Kredittagaren så länge de är gällande enligt föregående mening.

Corpiaprofilen

När Corpia har godkänt Kredittagarens Kreditansökan kan Kredittagaren börja använda sin Corpiaprofil via Webbplatsen.
På Corpiaprofilen finns information om Kreditansökan, lämnade Krediterbjudanden, avtal som ingår i Avtalspaket till vilka Kredittagaren är part eller kan komma att bli part (efter avslutad kreditgivningsprocess avseende viss Kreditansökan), översikt av framtida, pågående och genomförda transaktioner (t.ex. utbetalning av Kredit och erlagda Amorteringsbelopp) samt annan relevant information om och hänförlig till Tjänsten.

Kredittagaren utför samtliga åtgärder och handlingar inom ramen för Tjänsten genom Corpiaprofilen. Inloggning till Corpiaprofilen görs med användning av Bank-ID. Kredittagaren är fullt ut ansvarig för alla åtgärder och handlingar som vidtas på eller lämnas via Corpiaprofilen efter vederbörlig inloggning. Detta gäller oberoende av om inloggning har gjorts av Kredittagaren eller annan.

Med undantag för behöriga företrädare för Kredittagaren får inte Kredittagares rätt att nyttja Tjänsten användas av någon annan för egen eller Kredittagarens räkning. Kredittagaren förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörigen använder eller har tillgång till Kredittagarens Corpiaprofil.

Kredittagaren ska omedelbart informera Corpia om det finns misstanke om att någon obehörigen använder Kredittagarens Corpiaprofil eller behörig företrädares Bank-ID. 
Om Corpia misstänker att någon annan än Kredittagaren har tillgång till Kredittagarens Corpiaprofil äger Corpia rätt att omedelbart och utan att upplysa eller inhämta Kredittagarens samtycke stänga av Kredittagaren från att nyttja Tjänsten genom att låsa Corpiaprofilen alternativt säga upp Kredittagarens registrering som Kredittagare i enlighet med avsnitt 3.6 ovan. Corpia kommer i sådant fall att snarast ta kontakt med Kredittagaren för att hantera den uppkomna situationen. 

Kreditgivningsprocessen och Krediterbjudande

5.1 Allmänt om kreditgivningsprocessen
Genom Tjänsten kan Kredittagaren ansöka om erhållande av Kredit från Corpia. Kreditansökan om erhållande av Kredit ska göras i enlighet med vid var tid godkänd metod och på det sätt som närmare framgår av Webbplatsen. Om Corpia godkänner Kredittagarens ansökan tar Kredittagaren, med stöd av Corpia, fram ett Kreditavtal. Användning av Tjänsten för ansökan om Kredit från Corpia sker genom en kreditgivningsprocess.
Kreditgivningsprocessen inleds med att Kredittagaren ansöker om erbjudande från Corpia om en Kredit på Webbplatsen. Kreditansökan kan nås via Corpiaprofilen och innehåller information om bl.a. belopp på den ansökta Krediten, Ränta, eventuella Säkerheter, syfte och ändamål med Krediten, Amorteringsbelopp, Amorteringsdag(ar) samt övriga villkor och förutsättningar för Krediten.

5.2 Erbjudande om Kredit till Kredittagaren
Om Kreditgivaren har lämnat Krediterbjudande och Kredittagaren accepterar den av Kreditgivaren erbjudna Krediten, ska de avtal som ingår i relevant Avtalspaket mellan Kredittagaren och Kreditgivaren ingås (se avsnitt 6 nedan). Kredittagarens accept av erbjuden Kredit ska lämnas till Kreditgivaren inom den tid som Kreditgivaren bestämmer och i enlighet med av Corpia vid var tid godkänd metod, i annat fall förfaller såväl Kreditansökan som lämnade Krediterbjudanden.
Utkast till avtal finns tillgängliga för påseende och utskrift på Kredittagarens Corpiaprofil.

5.3 Kreditgivares bundenhet avseende Krediterbjudanden
Ett lämnat Krediterbjudande innebär att Kreditgivaren godkänner de villkor och förutsättningar som gäller för Krediten och eventuell Säkerhet vilka framgår av Kreditansökan.
Ett Krediterbjudande som har lämnats av Kreditgivaren är bindande för Kreditgivaren i 30 dagar från dagen då Kreditgivaren lämnat Krediterbjudandet.  

Kredit och Kreditavtal

6.1 Ingående av Kreditavtal efter kreditgivningsprocess
Om Kredittagaren accepterar en av Kreditgivaren erbjuden Kredit och en Kredit således lämnas till Kredittagaren i enlighet med vad som framgår av Villkoren, ska det mellan Kredittagaren (och eventuell tredje man vad avser Säkerhetsavtal) och Kreditgivaren, ingås de avtal som ingår i relevant Avtalspaket. Dessa genereras automatiskt och anger villkoren för Krediten i enlighet med vad som angivits i dels Kreditansökan, dels Kreditgivarens Krediterbjudande. Samtliga avtal som ingår i relevant Avtalspaket ska undertecknas av Kredittagaren (och i förekommande fall tredje man vad avser Säkerhetsavtal), så snart som möjligt dock senast inom tio (10) Bankdagar från kreditgivningsprocessens avslutande.
För det fall ett ingånget Kreditavtal skulle innehålla bestämmelser eller villkor som avviker från det som framgår av sådan Kreditansökan eller Krediterbjudande som anges i föregående stycke, ska Kreditansökan respektive Kreditgivarens Krediterbjudande äga företräde framför det som anges i Kreditavtalet och Kreditavtalet justeras i motsvarande mån (t.ex. om Kreditens belopp har angivits felaktigt i Kreditavtalet). Detsamma ska gälla mutatis mutandis för ingånget Säkerhetsavtal. 
Kreditgivaren ska underteckna samtliga avtal i Avtalspaketet avseende den aktuella Krediten.
De avtal som ingår i relevant Avtalspaket undertecknas av Kredittagaren och eventuell tredje man i enlighet med av Corpia vid var tid godkänd metod. Avtal om Kredit och tillhörande Säkerhetsavtal ingås när Kredittagaren (och i förekommande fall tredje man) har undertecknat samtliga de avtal som ingår i Avtalspaketet.
Ingångna avtal finns tillgängliga för påseende och utskrift på Kredittagarens Corpiaprofil.

6.2 Förbud mot att ta upp lån, bevilja lån och gå i pant
Kredittagaren förbinder sig, från tidpunkten för Kreditgivarens godkännande av Kredittagarens ansökan om Kredit, att inte:
(a) uppta lån eller annan typ av skuld från annan än Kreditgivaren annat (i) än under Avtalspaketet eller (ii) betalningskredit upp till 90 dagar som lämnats av leverantörer inom ramen för den normala verksamheten;
(b) ämna lån till tredje part utan Kreditgivarens eller Kreditgivarombudets föregående skriftliga godkännande; eller
(c) ställa pant eller annan säkerhet eller borgen, ingå förbindelser eller åta sig andra liknande skyldigheter eller åtaganden annat än (i) under Avtalspaketet, (ii) nettnings- eller kvittningsupplägg som ingår som en del av sedvanliga bankarrangemang, (iii) som uppkommer enligt lag i den normala verksamheten och som inte uppkommer på grund av försummelse eller underlåtenhet av Kredittagaren;
(d) inte förändra Koncernens verksamhet i jämförelse med hur den ser ut vid ingåendet av Kreditavtalet;
Kredittagarens förbindelse enligt ovan gäller till dess samtliga Kredittagarens skyldigheter som följer av samtliga ingångna Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutligt reglerade.
För det fall aktieägarlån upptagits (efter Kreditgivarens samtycke) och sådan aktieägare har anspråk på Kredittagaren till följd av lämnade aktieägarlån, ska Kredittagaren tillse att sådan aktieägare avstår från att begära återbetalning, samt förbinder sig att inte överlåta sådant anspråk till annan, till dess samtliga Kredittagarens skyldigheter som följer av samtliga ingångna Kreditavtal och Säkerhetsavtal är fullständigt och slutligt reglerade. 

Förtida återbetalning

Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp och återbetala hela eller delar av Krediten i förtid genom att skriftligen meddela Kreditgivaren eller Kreditgivarombudet minst fem (5) Bankdagar innan sådan återbetalning genomförs. Förtida återbetalning omfattar även upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet och Villkoren.

Uppsägning av Kredit och verkställande av säkerhet

Kreditgivaren och Kreditgivarombudet har rätt, men inte skyldighet, att säga upp Krediten (inkl. upplupen Ränta samt andra förfallna kostnader, avgifter och belopp enligt Kreditavtalet och Villkoren) till omedelbar betalning och/eller verkställa Säkerhet (i enlighet med vad som närmare föreskrivs i Säkerhetsavtalet) om:

(a) Betalningsdröjsmål: Kredittagaren inte, inom tio (10) Bankdagar betalar belopp som förfallit till betalning enligt Avtalspaketet, (vilket inkluderar men inte är begränsat till utebliven betalning av förfallet Amorteringsbelopp, Ränta eller annat förfallet belopp);
(b) Säkerhet inte betryggande: Säkerhet som lämnats för Kredit inte längre, enligt Kreditgivarens eller Kreditgivarombudets skäliga bedömning, är betryggande (oavsett skäl);
(c) Brist från pantsättare eller borgensman: pantsättare eller borgensman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt Säkerhetsavtalet inom sju (7) Bankdagar från mottagande av uppmaning om fullgörande från Kreditgivaren eller Kreditgivarombudets;.
(d) Oriktig uppgift: Kredittagaren har lämnat oriktig eller ofullständig uppgift som kan påverka Kredittagarens möjlighet att betala Ränta eller återbetala Krediten;
(e) Insolvens: Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet är, eller anses enligt lag vara, insolvent, eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering;
(f) Insolvensförfarande: Ett bolagsrättsligt förfarande eller legal process eller annan åtgärd vidtas avseende:
i. betalningsinställning, moratorium, likvidation, upplösning, administration or företagsrekonstruktion av Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet;
ii. ackordsuppgörelse eller liknande uppgörelse med borgenärer till Kredittagaren eller den som har lämnat Säkerhet;
iii. utseende av en likvidator, konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller annan liknande befattningshavare med avseende på en Kredittagare eller den som har lämnat Säkerhet;
 iv. ianspråktagande av någon Säkerhet över Kredittagarens tillgångar, eller;
eller liknande åtgärder eller handlingar som vidtas i någon jurisdiktion, dock att denna punkt 7(f) inte är tillämplig avseende uppenbart ogrundade åtgärder eller handlingar, som avslås, eller upphävs inom tio (10) Bankdagar.
(g) Ianspråkstagande av tillgångar: Expropriation, beslagtagande, kvarstadsbeläggande, utmätning eller annan liknande åtgärd i någon jurisdiktion avseende Kredittagarens tillgångar eller avseende tillgångar tillhörande den som har lämnat Säkerhet, som inte upphävs inom trettio (30) dagar;
(h) Rättstridighet eller ogiltighet: Något dokument i Avtalspaketet inte är, eller upphör att vara, giltigt, juridiskt bindande, verkställbart och/eller i laga kraft; eller
(i) Ägareförändring m.m: En Ägarförändring eller en förändring av Kredittagarens styrelse eller ledning sker som Kreditgivaren inte lämnat sitt skriftliga samtycke till.
(j) Väsentlig negativ förändring: En eller flera händelser eller omständigheter inträffar eller föreligger som enligt Kreditgivarens skäliga uppfattning medför, eller som skäligen kan förväntas medföra, en väsentlig negativ effekt på (i) Kreditgivarens eller den som ställer Säkerhet möjligheter att uppfylla sina förpliktelser under Avtalspaketen, (ii) Kredit eller Koncernens verksamhet, tillgångar, finansiella ställning eller framtidsutsikter, eller (iii) giltigheten av eller möjligheten att verkställa i enlighet med Avtalspaketet,
Kredittagaren förbinder sig att omedelbart skriftligen informera Kreditgivaren, Kreditgivarombudet och Corpia för det fall någon av omständigheterna i denna bestämmelse skulle aktualiseras eller befaras aktualiseras.
När, eller när som helst efter att, någon av händelserna i denna bestämmelse skulle aktualiseras har Kreditgivaren rätt att, (i) genom meddelande till Kredittagaren förklara Kredtiten eller delar av Krediten tillsammans med upplupen Ränta och övriga utestående belopp enligt Avtalspaketet förfallna till betalning omedelbart eller vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer och/eller (ii) verkställa Säkerhet i enlighet med vad som närmare föreskrivs i relevant Säkerhetsavtal. 

Avtalsöverlåtelse och partsbyte

Kreditgivaren har rätt att, utan samtycke från Kredittagaren, överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som ingår i ett Avtalspaket till annan person. Denna person ska därmed inträda som part i dessa avtal, vilket även ska medföra rätten att kunna agera som sökande vid domstol eller myndighet avseende de avtal som ingår i överlåtet Avtalspaket.
Varken Kredittagare eller den som har lämnat Säkerhet har rätt att, utan samtycke från Kreditgivaren, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de avtal som ingår i Avtalspaketet.

Avgiften

Någon Avgift tas inte ut för registrering som Kredittagare eller för medverkan i kreditgivningssprocesser som inte resulterar i förmedling av någon Kredit. 
Om en Kredit beviljas Kredittagaren tar Corpia ut en ersättning från Kredittagaren för Tjänsten i form av en uppläggningsavgift ("Avgiften") som beräknas på Kreditens storlek. Avgiftens storlek finns tillgänglig på Corpiaprofilen.
Avgiften betalas i samband med att Krediten utbetalas till Kredittagarens Bankkonto. Det belopp som Corpia överför till Kredittagarens Bankkonto är således efter avdrag för Kredittagarens Avgift, stämpelskatt (om tillämpligt) och liknande. Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Kredittagarens Corpiaprofil.

Betalningar och överföring av medel

12.1 Utbetalning av Kredit
Preliminär Utbetalningsdag för Kredit framgår av Kreditansökan och fastställs slutligt i Kreditavtalet. Kreditgivaren/Kreditgivarombudet överför på Utbetalningsdagen belopp motsvarande till Kredittagarens Bankkonto (efter avdrag för Avgiften). Överföringen är dock villkorad av att samtliga avtal som ingår i relevant Avtalspaket är vederbörligen undertecknade och Kreditgivaren tillhanda senast Bankdagen före avtalad Utbetalningsdag. I annat fall sker utbetalning av Kredit så snart som möjligt, dock senast inom tre (3) Bankdagar, efter det att samtliga avtal som ingår i Avtalspaketet är vederbörligen undertecknade och Kreditgivaren tillhanda.
Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Kredittagarens Corpiaprofil.

12.2 Återbetalning av Kredit
Kredittagaren är skyldig att se till att Amorteringsbeloppet (och annat eventuellt förfallet belopp enligt Kreditavtalet) är Kreditgivaren tillhanda senast på respektive Amorteringsdag.
Transaktionerna registreras i Kredittagarens Corpiaprofil. Om det saknas medel för att göra aktuella betalningar utgår dröjsmålsränta enligt Kreditavtalet på belopp som inte betalats.
Alla betalningar som ska erläggas av Kredittagaren enligt Avtalspaketet ska beräknas och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav eller skatter.
Kredittagaren är ensamt ansvarig för sina åtaganden och skyldigheter enligt Kreditavtal gentemot Kreditgivaren.
Avräkningsnotor genereras automatiskt och tillhandahålls på Kredittagarens Corpiaprofil.

Säkerheter

Ett Kreditavtal är i normalfallet villkorat av att ett Säkerhetsavtal ingås mellan Kreditgivaren och Kredittagaren eller annan relevant tredje man. Detaljerna avseende Säkerheten framgår inledningsvis av Kreditansökan och, om Kredit lämnas, därefter av Säkerhetsavtalet. Säkerhet ställs till förmån för Kreditgivaren och kommer att hållas och administreras av Kreditgivaren eller Kreditgivarombudet i enlighet med dessa Villkor och de avtal som ingår i relevant Avtalspaket.
Kredittagaren bekräftar att denne är fullt ansvarig för den information och dokumentation som tillhandahålls avseende och hänförlig till Säkerhet i samband med genomgång och prövning av Kreditansökan och därefter, samt garanterar att Säkerheten inte är pantsatt eller belagd med annan förfogandeinskränkning och att den information och dokumentation som tillhandahålls är fullständig, korrekt och aktuell och ger en korrekt bild av Säkerheten inklusive dess rättmätiga ägare. Kredittagaren är införstådd med att Kreditgivaren kommer att förlita sig på den information och dokumentation som Kredittagaren tillhandahåller avseende och hänförlig till Säkerhet och denna information och dokumentation utgör underlag för de beslut som fattas av Kreditgivaren.
Kreditgivarens krav enligt Kreditavtalet omfattas i förekommande fall av Säkerhetsavtalet och Villkoren.
Säkerhet kan tas i anspråk i enlighet med vad som framgår av Säkerhetsavtalet.

Corpia och/eller Kreditgivaren kan lämna uppdrag åt tredjeman

Kreditgivaren har rätt att uppdra åt tredjeman att i dess ställe vidta samtliga eller vissa av de åtgärder och handlingar (inklusive rättsliga åtgärder) som tillskrivs Kreditgivaren enligt bestämmelserna i Avtalspaket. För det fall Kreditgivaren sätter tredje man i sitt ställe ska relevanta hänvisningar till "Kreditgivaren" i dessa Villkor, avse sådan tredje man.
Corpia har rätt att uppdra åt tredjeman att i dess ställe vidta samtliga eller vissa av de åtgärder och handlingar (inklusive rättsliga åtgärder) som tillskrivs Corpia enligt bestämmelserna Avtalspaket. För det fall Corpia sätter tredje man i sitt ställe ska relevanta hänvisningar till "Corpia" i dessa Villkor, avse sådan tredje man.

Ansvar

15.1 Corpias ansvar
Corpia är endast ansvarig för skada som uppkommer genom användandet av Tjänsten om Corpia har orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. Corpia är inte i något fall ansvarig för indirekt skada.
Corpia är inte i något fall ansvarig för någon skada som uppstår till följd av att en utomstående, med användning av Bank-ID tillhörande behörig firmatecknare för Kredittagaren, vidtar åtgärder eller handlingar på Kredittagarens Corpiaprofil eller Webbplatsen.
Corpia erbjuder inte finansiell rådgivning och Kredittagaren är ensam ansvarig för beslut om att ansöka om Kredit och att låna pengar genom användning av Tjänsten och uppmanas särskilt pröva och säkerställa att denne har ekonomiska förutsättningar och resurser att återbetala hela det lånade beloppet inklusive avtalad Ränta.
Kredittagare och tredje man svarar ensamt för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Kreditgivaren enligt Kreditavtalet och Säkerhetsavtal.
Corpia reserverar sig för eventuella bild-, skriv- och informationsfel som framgår av eller förmedlas via Webbplatsen och Corpiaprofilen (inkl. Kreditansökan och Krediterbjudande). Corpia garanterar inte tillgängligheten av Webbplatsen, Corpiaprofilen eller Tjänsten eller att den information som tillhandahålls alltid är fullständig, aktuell och korrekt. Planerade underhållsåtgärder kommer att publiceras på Webbsidan.
Fel eller brister på Webbplatsen rättas inom skälig tid efter det att felet eller bristen kommit till Corpias kännedom.
Corpia ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för Kredittagare genom att Corpia inte godkänner en ansökan om Kredit, beslutar att avbryta eller förlänga en planerad eller pågående kreditgivningsprocess. Ett Krediterbjudande som har lämnats av Kreditgivaren är bindande för Kreditgivaren i 30 dagar.
Corpia är inte ansvarig för skada som beror på omständighet utanför Corpias kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Corpia själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Föreligger hinder för Corpia att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av ovannämnd omständighet, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Corpia, till följd av sådan omständighet, är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Corpia inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

15.2 Kreditgivarens ansvar
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. I fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller detta avsnitt 15.2 även om Kreditgivaren själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.
Skada som uppstår i övriga fall ska inte ersättas av Kreditgivaren om denne varit normalt aktsam. Kreditgivaren ska inte heller ansvara för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst. Föreligger hinder för Kreditivaren att fullgöra skyldigheter under detta Facilitetsavtal på grund av omständighet som anges i detta avsnitt 15.2, får sådant fullgörande uppskjutas tills hindret har upphört.

15.3 Kredittagarens ansvar
Kredittagaren är ansvarig för samtliga de åtgärder och handlingar som vidtas på eller lämnas via Corpiaprofilen efter vederbörlig inloggning. Detta gäller oberoende av om inloggning har gjorts av Kredittagaren eller annan.
Kredittagaren ansvarar för att de uppgifter som tillhandahålls Corpia och Kreditgivarombudet i samband med nyttjandet av Tjänsten är korrekta, fullständiga och aktuella. Sådana uppgifter inkluderar men är inte begränsat till information, dokumentation och utlåtanden om Kredittagarens ägarförhållanden, verksamhet, finansiella ställning, likviditet och syfte med Krediten samt information och dokumentation om Säkerhet och den som ställer Säkerhet. Kredittagaren är vidare införstådd med att Corpia och Kreditgivarombudet förlitar sig på sådan information vid utförandet av sina åtaganden och förpliktelser enligt Kreditavtalet, Säkerhetsavtalet och/eller Villkoren och att Corpia förlitar sig på sådan information i samband med utvärdering och beslut om att lämna ett Krediterbjudande.
Kredittagaren är ansvarig för förlust och skada som drabbar Corpia och Kreditgivarombudet eller annan till följd av överträdelse av dessa Villkor eller till följd av annat vårdslöst agerande. Kredittagaren ska hålla Corpia och Kreditgivarombudet skadeslöst för krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skadestånd och förluster som drabbar Corpia och Kreditgivarombudet med anledning av överträdelse mot dessa Villkor.

Personuppgifter

Corpia är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som behandlas av Corpia enligt Villkoren och andra avtal relaterade till Tjänsten. All behandling av Personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR").
Genom ansökan om godkännande som Kredittagare bekräftar Kredittagaren att denne har informerat relevanta fysiska personer om Corpias behandling av Personuppgifter enligt vad som framgår av Villkoren.

Personuppgifter (såväl uppgifter som lämnas av Kredittagaren själv som uppgifter inhämtade från andra källor t.ex. från offentliga register) behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av Tjänsten. Denna behandling baseras på Corpias berättigade intresse att behandla uppgifterna för att kunna tillhandahålla Tjänsten.  Corpia behandlar också personuppgifter för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk och europeisk lag såsom t.ex. Penningtvättslagen och Bokföringslag (1999:1078) ("Bokföringslagen"). Personuppgifter kontrolleras, kompletteras och uppdateras löpande med personuppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Denna behandling är baserad på Corpias berättigade intresse att säkerställa att registrerade uppgifter är aktuella och korrekta samt Corpias rättsliga förpliktelse att uppnå kundkännedom under Penningtvättslagen. I samband med att en affärsrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kontrollerar Corpia Personuppgifter mot EU:s sanktionslistor för att säkerställa att affärsrelation kan etableras och transaktionen genomföras. Denna behandling är nödvändig för Corpia för att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt Penningtvättslagen.
Personuppgifterna används vidare för att göra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Denna behandling baseras på Corpias berättigade intresse att marknadsföra, utveckla och utvärdera sin verksamhet. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla dessa ändamål kommer att behandlas och i den mån som är möjlig kommer uppgifterna att anonymiseras.

Corpia behandlar personuppgifter med stöd av de legala grunderna; fullgörelse av rättsliga förpliktelser samt för ändamål som rör Corpias berättigade intressen, såsom framgår ovan.
Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om sekretess och dataskyddsbestämmelser komma att lämnas ut och behandlas av andra parter t.ex. myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register, konsulter, revisorer, andra tjänsteleverantörer och andra företag som Corpia samarbetar med (t.ex. med den bank där Klientmedelskonton finns eller som tillhandahåller stöd för Tjänsten eller för att utföra de åtgärder som följer av andra åtaganden). Endast personuppgifter som är nodvändiga för att uppfylla det givna ändamålet kommer att delas med sådan tredje part. Alla tredje parter måste följa Corpias instruktioner och andra avtal, såsom t.ex. personuppgiftbiträdesavtal, mellan parterna och tillse att tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna har vidtagits. 
Personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området. Sådana överföringar sker i enlighet med GDPR:s regler om tredjelandsöverföringar. Corpia använder sig bland annat av EU kommissionens modellklausuler. Mer information om dessa finns på EU kommissionens hemsida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Därefter kommer uppgifterna att raderas om inte annat följer av tvingande regler om bevarande av uppgifterna, såsom t.ex. Penningtvättslagen och Bokföringslagen.
Fysisk person har rätt att få information om vilka Personuppgifter som Corpia behandlar (registerutdrag). Begäran ska lämnas skriftligen till Corpia via nedan e-mailadress. En fysisk person har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter korrigerade och, i vissa fall, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna, såsom t.ex. till dess att felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter uppdateras i enlighet med en begäran därom. En fysisk person har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal, har fysisk person rätt att bli raderad.

En fysisk person har rätt att inge klagomål avseende Corpias behandling av personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Fysisk person har också rätt att när som helst kostnadsfritt invända mot Corpias behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring genom att kontakta Corpia på ovan adress. Om fysisk person gör en sådan invändning kommer personuppgifter inte längre att behandlas för detta ändamål. Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan fysisk person välja att inte ta emot genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som skickas ut.
För att utnyttja rättigheter i enlighet med ovan eller ställa frågor i förhållande till Corpias personuppgiftshantering kontakta personuppgiftsansvarig på bolaget genom att maila [email protected]

Mer information om Corpias personuppgiftsbehandling finns i Corpias Integritetspolicy som finns på hemsidan.

Webbplatsen

Genom att använda Webbplatsen och godkänna dessa Villkor samtycker Kredittagaren till att Corpia använder cookies och andra tekniska lösningar med samma eller liknande funktioner vid användningen av Webbplatsen och tillhandahållandet av Tjänsten.
Genom ansökan om godkännande som Kredittagare bekräftar Kredittagaren att denne har informerat och inhämtat relevanta fysiska personers samtycke till Corpias användning av cookies enligt vad som framgår av Villkoren och Corpias Integritetspolicy som finns på Corpias hemsida.
Den fysiska person som agerar för Kredittagarens räkning kan ändra inställningarna i sin webbläsare så att den inte tillåter användningen av cookies m.m. Företrädaren för Kredittagaren är införstådd med och accepterar att Webbplatsen och Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om företrädaren för Kredittagaren väljer att inte tillåta sådan användning. För mer information om Corpias användningen av cookies m.m. hänvisas till Corpias Integritetspolicy (som finns tillgänglig på Webbplatsen) och för mer information om cookies hänvisas till www.cookies.org.
Corpia förbehåller sig rätten att ta bort eller på annat sätt förhindra vidare spridning av uppgifter som Investeraren lämnat på Webbplatsen, bl. a. för att uppfylla Corpias skyldigheter enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Penningtvättskontroll

Corpia lyder under Penningtvättslagen som föreskriver att Corpia måste vidta vissa åtgärder för att minimera risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta kan avse genomförandet av vissa kontroller av Kredittagaren och förhållanden relaterade till Kredittagaren, såsom kontroll av om en Kredittagare omfattas av regelverket för politiskt utsatta personer (”PEP”) eller finns upptagen på EU:s sanktionslistor. Kredittagaren åtar sig härvid att bistå med alla den information och dokumentation som Corpia vid var tidpunkt begär för att efterleva bestämmelserna i Penningtvättslagen och därtill hörande förpliktelser. 

Immateriella rättigheter

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Corpia eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar och regler. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras, ändras, spridas eller på något annat sätt användas utan föregående skriftligt medgivande från Corpia annat än vad som är nödvändigt för att nyttja Tjänsten.
Kredittagaren åtar sig att fullt ut ersätta Corpia för samtliga krav som hänför sig till Kredittagarens påstådda intrång i tredjemans immateriella eller andra rättigheter.

Skatter

Corpia ansvarar inte för de skattemässiga konsekvenser som användandet av Tjänsten kan medföra och tillhandahåller inte skatterådgivning. Kredittagare uppmanas att kontakta sin skatterådgivare eller Skatteverket för aktuell information (www.skatteverket.se) om skattefrågor t.ex. deklaration, avdrag och kvittning.
Corpia kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldig att för Kredittagares räkning rapportera och vidta andra åtgärder beträffande skatt grundat på t.ex. ränta eller intäkter hänförliga till Kredit. Det åligger Kredittagaren att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av handlingar, som Corpia begär och bedömer vara nödvändig eller lämplig för att fullgöra sådan skyldighet. 

Övrigt

21.1 Ändringar av villkor
Corpia och Kreditgivaren har rätt att ändra, ta bort och eller lägga till bestämmelser i Villkoren genom att meddela Kredittagaren, skriftligen (inklusive via e-post eller annat elektroniskt meddelande på Corpiaprofilen), minst sextio (60) dagar innan ändringen träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen har Kredittagaren rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Villkoren före den dag då ändringen börjar gälla. Om uppsägning inte görs inom föreskriven tid anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna.
För Kreditavtal och Säkerhetsavtal som är gällande när sådan ändring träder i kraft fortsätter de Villkor att gälla som tillämpades när Kreditavtalet respektive Säkerhetsavtalet ingicks oförändrade till dess hela Krediten, Räntor och eventuella ersättningar, avgifter och andra krav hänförliga till Kreditavtalet är slutligt betalda och reglerade.

21.2 Klagomål
En Kredittagare som är missnöjd med eller har synpunkter på Tjänsten uppmuntras framföra dessa till Corpia. I första hand ska sådan kontakt ske via [email protected] I andra hand kan den person eller enhet inom Corpia som tillhandahållit tjänsten kontaktas. Detta görs lämpligen via telefon eller e-post (kontaktuppgifter finns i den inledande bestämmelsen i Villkoren).
Om Kredittagare inte skulle vara nöjd med det svar som erhålls kan denne skriftligen kontakta Corpias klagomålsansvarig på adress: Corpia Group AB, att: Klagomålsansvarig, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm, varvid klagomålet, grunderna för klagomålet samt vilka åtgärder som önskas att Corpia vidtar ska framgå. Ytterligare information om klagomålshantering finns på Corpias hemsida.   
 
21.3 Meddelanden
Kredittagare är ansvarig för att registrerade personuppgifter, såsom namn, adress och annan information som är registrerade på Corpiaprofilen är korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden och förbinder sig att vid behov uppdatera dessa.
Alla meddelanden som skickas av Corpia till Kredittagare skickas till den adress eller e-postadress som Kredittagare angett och som vid var tid finns registrerad på Kredittagarens Corpiaprofil.
All korrespondens och andra meddelanden ska göras skriftligen och anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid överlämnandet, om det levererats personligen, (ii) nästföljande Bankdag på den plats dit det sändes, om det sändes med fax (med erhållande av bekräftelse på fullständig överföring från avsändande faxmaskin), (iii) nästföljande Bankdag på den plats dit det sändes, om det sändes med e-post, (iv) två Bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud, om det skickades med välrenommerat bud (med erhållande av bekräftelse på leverans), eller (v) fem Bankdagar efter avlämnandet för postbefordran, om det skickades som rekommenderat eller rekommenderat brev med mottagningsbevis. 

Lagval och domstol

Dessa Villkor styrs av svensk lag.
Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol och Stockholm tingsrätt ska vara första instans.


Dessa villkor har fastställts av Corpia 2019-11-27.

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen